SEND INN INNLEGG
Verdien av ideelt arbeid
Del

Hva er egentlig ideelt arbeid verdt?

I følge Statistisk Sentralbyrås (SSB) satellittregnskap var verdiskapingen i frivillig og ideell sektor i Norge på ca. 112 milliarder kroner i 2016. Dette utgjorde 1,8% av vårt bruttonasjonalprodukt (BNP).

Verdiene denne sektoren skaper overgår imidlertid det man kan måle i kroner og øre. Det å vise omsorg for og glede andre kan være vanskelig å tallfeste, men det representerer like fullt verdier som er viktige for å bygge et godt samfunn. Ideelt arbeid, som på mange måter er tuftet på det å gjøre noe for andre, bidrar også til økt livskvalitet og mening for både de som utfører det og de som er mottakere av dette verdifulle arbeidet. Dessuten nyter samfunnet totalt sett godt av det. Mange vil nok være enige om at et samfunn som preges av slike ideelle verdier, er varmere samfunn enn som er preget av egoisme og selvopptatthet, der man er seg selv nok.

På mange måter kan vi si at en velfungerende og livskraftig ideell sektor er et glimrende utgangspunkt for å bygge et godt samfunn. Men det er ikke automatikk i at dette skjer bare fordi vi har ideelle organisasjoner og involverer oss i frivillig arbeid nå og da. Det koker ned til de holdningene vi står for og de verdiene vi etterlever hver dag. Så i den grad de ideelle organisasjonene er tro mot sine egne verdier, vil de kunne påvirke samfunnet i positiv retning.

Norge har en stolt arv når det gjelder ideelt arbeid og det å gjøre noe for andre, og mange menigheter og kristne organisasjoner har spilt en viktig og banebrytende rolle her. Sykehus, skoler, ja til med de første sparebankene ble startet av mennesker som hadde et samfunnsengasjement og for flere av disse var dette basert på deres kristne tro. Men for at samfunnet vårt skal preges av dette også i fremtiden, trenger vi å blåse liv i de verdiene som lå til grunn for utviklingen av disse organisasjonene.

Noen organisasjoner trenger kanskje å gå tilbake til sine røtter og se på hva som var grunnlaget for at de opprinnelig ble startet, og så omsette dette til dagens virkelighet og kontekst. Uansett er det ikke nok å si at vi har vært opptatt av ideell verdiskaping historisk sett. Det samfunnet vi ønsker å bygge nå og i fremtiden, må vi være med å skape gjennom våre handlinger i dag. En måte å leve ut troen vår på er å gjøre nettopp dette.