SEND INN INNLEGG
Solidaritet med homofile
Del
Den homofile minoriteten har også et annet ansikt.

Få saker har fylt Da­gens spal­ter med mer stoff de siste 20-30 årene enn ho­mo­fi­li -spørs­må­let. Og det med god grunn. Aldri tid­li­ge­re har pres­set mot sam­funn og kirke for å endre synet på sam­livs­for­mer vært stør­re enn nett­opp i denne tids­pe­rio­den.

På det po­li­tis­ke om­rå­det har i tur og orden part­ner­skaps­lo­ven, kjønns­nøy­tra­le ek­te­skap, adop­sjons­ad­gang for ho­mo­fi­le og in­se­mi­na­sjon av les­bis­ke blitt inn­ført. Den sist­nevn­te ord­nin­gen har i til­legg gitt oss en ny­kon­struk­sjon i norsk språk, nem­lig ordet «med­mor». Far­ska­pet blir pulve­ri­sert, og i ste­det for å ha en mor og en far kan nors­ke barn nå med sta­tens vel­sig­nel­se ha både en mor og en med­mor.

På det kir­ke­li­ge front­av­snit­tet har homo­kam­pen dreid seg om to ho­ved­spørs­mål. Prak­ti­se­ren­de ho­mo­fi­les ad­gang til preste­tje­nes­te og inn­fø­ring av ulike typer for­bønns- og vig­sels­ri­tua­ler for ho­mo­fi­le par. På begge disse om­rå­de­ne pågår de­bat­ten for fullt, og flere harde slag er nok rett rundt hjør­net.

I alle disse sa­ke­ne har den ho­mo­fi­le be­ve­gel­se og kon­ser­va­ti­ve krist­ne stått på hver sin side. Kris­ten­he­ten har - også det med god grunn, slik vi ser det - opp­fat­tet det ho­mo­fi­le mil­jø­et som gans­ke mi­li­tant og ak­ti­vis­tisk. Vi har be­trak­tet dem som de ster­ke i denne saken fordi de har hatt store deler av det po­li­tis­ke mil­jø­et og en nes­ten sam­let pres­se bak seg. De krist­ne syns­punk­ter og ar­gu­men­ter har til­sva­ren­de vært på vi­ken­de front.

Men den ho­mo­fi­le mi­no­ri­te­ten både her i Norge og andre land har også et annet an­sikt. Et an­sikt som du kan se bilde av på side 22 i da­gens avis . Fo­to­et av le­de­ren i de ho­mo­fi­les or­ga­ni­sa­sjon LLH , Bård Nylund, med for­slått an­sikt er tatt for bare noen få år siden. Nylund ble slått ned på åpen gate i Oslo. Han fikk brist i kra­nie­bei­net, kutt over øyet og mis­tet synet i en pe­rio­de. Alt sam­men fordi han er ho­mo­fil.

Vold mot ho­mo­fi­le på grunn av deres sek­su­el­le ori­en­te­ring er altså ikke noe som bare hører for­ti­den til. Men nett­opp fordi det fort­satt er et ak­tu­elt pro­blem kan his­to­ri­en om for­føl­gel­se av sek­su­el­le mi­no­ri­te­ter ut­gjø­re en sær­de­les vik­tig lær­dom. Og der­for øns­ker også Dagen å være med og for­tel­le den his­to­ri­en. Det er bak­grun­nen for at ho­ved­sa­ken vår denne lør­da­gen er viet den rosa tra­ge­di­en, vol­de­li­ge over­grep mot ho­mo­fi­le både under Andre ver­dens­krig og i dag.

Ingen avis i Norge er mer opp­tatt av Ho­lo­caust enn det vi er. Der­for bør vi hel­ler ikke tie om de ho­mo­fi­les Ho­lo­caust. Det er selv­føl­ge­lig ingen ting som kan måle seg med na­zis­te­nes sys­te­ma­tis­ke masse­ut­ryd­del­se av seks mil­lio­ner jøder under siste krig.

Men det er li­ke­vel ikke rik­tig å un­der­slå at Hit­ler også både hatet og ville kvit­te seg med andre mi­no­ri­te­ter. Både sigøy­ne­re, Je­ho­vas Vit­ner - og ho­mo­fi­le - ble sendt til Aus­chwitz fordi det ikke var plass til dem i Fø­re­rens Tred­je rike.

I da­gens si­tua­sjon ut­øves vol­den mot ho­mo­fi­le i stor grad med ut­gangs­punkt i en ideo­lo­gisk slekt­ning av fa­scis­men, nem­lig den eks­tre­me isla­mis­men . Dess­ver­re har vi de siste årene sett en øk­ning i denne typen mus­limsk in­spi­rert vold mot ho­mo­fi­le i Norge. An­gre­pe­ne får van­lig­vis ikke så store opp­slag i pres­sen, mu­li­gens fordi visse medi­er er redde for å bli be­skyldt for å stig­ma­ti­se­re mus­li­mer. I denne sam­men­hen­gen er Dag­bla­det fak­tisk et he­der­lig unn­tak.

Med skam å melde må vi inn­røm­me at det også fin­nes land der kir­ke­ne er på­dri­ve­re for volds­ut­øvel­se mot ho­mo­fi­le. Det gjel­der ikke minst i Ugan­da, der myn­dig­he­te­ne nå er i ferd med å inn­føre døds­straff for ho­mo­fi­li med brede krist­ne grup­per som aktiv heia­gjeng. Den ugan­dis­ke Rafto-pris­vin­ner Frank Mu­gis­ha for­tal­te om her i Dagen for to år siden at krist­ne i Ugan­da bi­drar til å skape en «homo­fob lyn­sje­stem­ning».

For oss er det tvert imot en selv­føl­ge at krist­ne tar av­stand fra all form for vold mot ho­mo­fi­le, uan­sett hvil­ket ideo­lo­gisk ut­gangs­punkt som be­nyt­tes.

Når det gjel­der øde­leg­gel­se av ek­te­skaps­for­stå­el­sen , pulve­ri­se­ring av far­skaps­be­gre­pet, for­nek­tel­sen av at barn har best av å vokse opp med en mor og en far og så vi­de­re, står ho­mo­be­ve­gel­sen og ak­ti­ve krist­ne mot hver­and­re.

I kam­pen mot vold, over­grep og tra­kas­se­ring av en sek­su­ell mi­no­ri­tet står vi imid­ler­tid side om side.