SEND INN INNLEGG
Rådgivning og livredning
Del
Alle som ar­bei­der for at abort­tal­le­ne skal bli la­vest mulig, for­tje­ner å bli heiet på. Amathea råd­giv­nings­tje­nes­te for gra­vi­de er blant dem som fak­tisk bi­drar til å re­du­se­re tal­le­ne. Der­med dri­ver de liv­red­den­de ar­beid, skriver Dagen på lederplass.

Abort­lo­ven er et mørkt ka­pit­tel i vårt lov­verk. Med hjem­mel i denne loven blir 15.000 barn nek­tet livet i Norge hvert år.

Men selv om vi øns­ker loven fjer­net, er lo­vens pa­ra­graf 1 verd å løfte frem.

Her står det blant annet at det er sam­fun­nets opp­ga­ve å sørge for at alle får etisk vei­led­ning, sek­su­al­opp­lys­ning, kunn­ska­per om sam­livs­spørs­mål og til­bud om fa­mi­lie­plan­leg­ging - «for der­med å skape en an­svars­be­visst hold­ning til disse spørs­mål slik at an­tall svan­ger­skaps­brudd blir la­vest mulig».

Så kan vi spør­re om de skif­ten­de re­gje­rin­ger siden loven ble ved­tatt i 1975 har tatt til­strek­ke­lig på alvor at det skal dri­ves vei­led­ning og at an­tall abor­ter skal være la­vest mulig.

Det er vår på­stand at ret­ten til selv­be­stemt abort har vært et så sterkt krav, og et så fø­lel­ses­ladd tema, at målet om fær­rest mulig abor­ter har druk­net.

Ja, selv det å gi ut­trykk for dette målet, blir av en­kel­te opp­fat­tet som en pro­vo­ka­sjon. Å si at abort­tal­le­ne bør ned, betyr im­pli­sitt at man sier at abort er pro­ble­ma­tisk - hvil­ket de mest nid­kjæ­re abort­til­hen­ger­ne vil ha seg fra­bedt å høre noe om.

Ret­ten til selv­be­stemt abort blir i førs­te rekke tol­ket som et gode. Denne hold­nin­gen har tro­lig på­vir­ket myn­dig­he­te­nes iver, eller man­gel på sådan, til å ar­bei­de for å re­du­se­re abort­tal­le­ne.

Når det gjel­der vei­led­nings­as­pek­tet har dette til en viss grad blitt iva­re­tatt av lan­dets helse­søst­re, men de sli­ter sta­dig med at de er alt­for få og har for små res­sur­ser.

Amathea er i dag den enes­te virk­som­he­ten i Norge som har som pri­mær­opp­ga­ve å vei­le­de kvin­ner som er blitt uøns­ket gra­vi­de. Or­ga­ni­sa­sjo­nen som før het Al­ter­na­tiv til Abort i Norge, dri­ver un­der­vis­ning og fore­byg­ging, ikke minst blant tu­sen­vis av ele­ver i ung­doms­sko­len. De tar også imot per­soner til sam­ta­le.

Dagen kunne før hel­gen brin­ge ny­he­ten om at flere enn før søker vei­led­ning hos Amathea . De fles­te er kvin­ner som i en sår­bar fase tren­ger hjelp til å sor­te­re tan­ke­ne og få ori­en­te­ring om mu­lig­he­ter som fin­nes. Men det er også en trend at flere par kom­mer sam­men til sam­ta­le og at flere menn tar kon­takt.

Dette er in­ter­es­sant i lys av de­bat­ten om le­gers re­ser­va­sjons­rett og mot­stan­der­nes in­ten­se frykt for at abort­sø­ken­de skal møte leger med et al­ter­na­tivt syn på saken.

Tal­le­ne fra Amathea viser at mange ufri­vil­li­ge gra­vi­de fak­tisk øns­ker å få råd. Da er det ikke uten­ke­lig at en­kel­te abort­sø­ken­de kvin­ner fak­tisk vil verd­set­te å møte en lege som kan sette saken i per­spek­tiv.

Prin­si­pi­elt skul­le vi ønske at Amathea hadde en kla­re­re pro­fil mot abort. Sam­ti­dig tror vi at de dri­ver liv­red­den­de ar­beid når de i sam­ta­le­ne med gra­vi­de peker på løs­nin­ger i en si­tua­sjon som mange sik­kert opp­le­ver fast­låst.

De for­tje­ner også ros for å tenke nytt og ut­vi­de ar­bei­det. Ikke minst er det spen­nen­de at de sam­ar­bei­der med Same­tin­get for å drive fore­byg­ging på bak­grunn av de høye abort­tal­le­ne i Troms og Finn­mark.

DAGEN

meninger,abortmotstandere,samfunn,abort,leder,lederartikkel,reservasjonsrett,helse,samliv,sametinget,foster,svangerskap,gravid,abortloven,leger,parforhold,amathea,rådgivning,livredning,seksualopplysning,alternativ til abort