SEND INN INNLEGG
Når visjonene blir for store
Del
Flere kris­ten­le­de­re bør si fra om far­lig for­kyn­nel­se - og la Visjon Norge få merke hva de­mo­kra­ti er, skriver Sigmund Ådnøy.

Hvis du er fat­tig, er det fordi øko­no­mi­en din er syk, be­lær­te Jan Han­vold noen tusen på «Hea­ling & Prosperity» i Kiev nylig. Han sa også at de førs­te krist­ne knapt var syke.

TV Vi­sjon Norge kos­ter 10 000 kr timen, iføl­ge Sten Kle­vås-Ol­sen og Svein Lind­sett i pro­gram­met Stu­dio Di­rek­te 7. april og 5. mai i år. Det betyr 240.000 kro­ner i døg­net, 1.680.000 kro­ner i uken og 87.360.000 kro­ner i året. For å få inn pen­ger, taler Vi­sjon Norge om å «bidra i Guds rike».

Du vil vel at sje­ler skal bli frelst? Eller vil du ha en helge­tur? De som kan gi mer enn 10 000, får et opp­hold for to på Hal­ling­skar­vet.

I Stu­dio Di­rek­te snak­kes det om Gud som for­sør­ger. Li­ke­vel bru­kes mye tid på å få seere til å gi. Men Pau­lus sa vel fra om behov? Ja, men hvor mye tid tror du han bruk­te på det - om du leser bre­ve­ne og Apos­tel­gjer­nin­ge­ne? Og selv ville ha­nik­ke­lig­ge noen til byrde.

TV Vi­sjon Norge mang­ler all­tid pen­ger. Noen gan­ger, som i mai i fjor og mars i år, bru­kes ordet krise. 7. mai sa pro­gram­le­der Geir Apold at VN har etter­slep fra april.

Vans­ke­ne skyl­des ikke uvil­li­ge gi­ve­re, men at Jan Han­vold så sterkt øns­ker å hand­le - i dob­bel for­stand - at han har tatt seg vann over hodet.

«Kom og kjøp uten pen­ger» er bi­bel­ord gründe­ren ofte si­te­rer. Det å ta opp enor­me lån viser tro, syns han - ikke over­mot. Men: Store kon­trakt­inn­gå­el­ser med ban­ker og ka­nal­til­by­de­re har med­ført varig øko­no­misk kamp. Slik kan det gå når man tror at Gud har bedt en om å star­te en kanal og bygge den på «loven om å så og høste».

Jan Han­vold taler varmt om yt­rings­fri­het, men hans er stør­re enn din. Ut­tryk­ker du for ek­sem­pel annet enn be­geist­ring på hans of­fent­li­ge Face­bo­ok-side , ri­si­ke­rer du å bli blok­kert.

Han­vold er lite åpen for råd fra andre enn ven­ner og gi­ve­re, og han del­tar ikke i of­fent­lig de­batt. Of­fent­li­ge kraft­sal­ver fore­kom­mer, men da fra hans egne fora og svært sjel­den i dia­log. Da tror jeg det er rett at «vi uten­for» taler åpent om det han kring­kas­ter på skjer­men og el­lers.

Flere kris­ten­le­de­re bør si fra om far­lig for­kyn­nel­se - og la Vi­sjon Norge få merke hva de­mo­kra­ti er. Ved ut­ta­lel­se i media eller ved di­rek­te kon­takt - et ster­ke­re press må leg­ges på ka­na­len.

Da pre­di­kan­ten Thur­man Scriv­ner be­søk­te Vi­sjon Norge , ut­tal­te blant andre Sp-po­li­ti­ker Per Olaf Lund­tei­gen og da­væ­ren­de Nor­mi­sjon-sjef Rolf Kjøde seg klart.

El­lers har det blitt noen avis­opp­slag; Dagen, Vårt Land og lo­kal­avi­sa Bygde­pos­ten har etter min me­ning vært best opp­da­tert.

En­kel­te re­ak­sjo­ner fra «van­li­ge folk» kom­mer òg, etter sprø Vi­sjon Nor­ge-ut­sagn.

Men Vi­sjon Norge pre­ker usun­ne bud­skap of­te­re enn som så! Jeg for­står at noen er redd for å kri­ti­se­re. Flere Vi­sjon Nor­ge-til­hen­ge­re ser på sak­lig kri­tikk som «Sa­tans an­grep» . Noen truer: «Rør ikke Her­rens sal­ve­de!» Det er leit hvis disse til­hen­ger­ne får de­fi­ni­sjons­makt. Det er ikke ondt å ha me­nin­ger.

Vi­sjon Norge øver inn­fly­tel­se på mange, blant annet nær 10 000 part­ne­re. Det de på­vir­kes med, er blant annet dette:

- Du må gi «tien­de» dit «du får din ån­de­li­ge føde fra». Har du ikke et fast fel­les­skap, kan du godt la ka­na­len få tien­den

- Ken­neth Hagins hel­bre­del­ses­lære - at Je­sa­ja 53 er et løfte om at du alt er hel­bre­da og bare må ta imot

- Du kan «så spe­si­fikt» - også om du «tren­ger ei kone» (Han­vold, VN 22. fe­bru­ar i år)

Dess­uten tror Jan Han­vold på «tun­gens kraft». Han mener f.eks. at en venn selv på­før­te seg slag og koma ved å si at han var «vil­lig til å dø» for par­ti­et han star­ta.

Kan vi tie når le­de­re sier slikt?

16. mars 2006 fikk Han­vold høre dette fra Rod­ney Howard-Brow­ne:

Innen 16.3.2011 ville han ha en TV-sta­sjon i hvert land i Euro­pa og hvert land han be­søk­te. Han­vold trod­de at Gud talte. (Se  TV-innslaget litt lenger opp på denne siden).