SEND INN INNLEGG
Mobilisering før omkamp på neste kirkemøte
Del
Det skal ikke mye mo­bi­li­se­ring til før li­be­ra­li­se­ren­de kref­ter får ster­ke­re fot­fes­te på neste Kirke­møte, skriver Roald Øye.

Kirke­mø­tet ble av­slut­tet  tirs­dag 8. april, og det var in­ter­es­sant å re­gist­re­re hvor­dan to krist­ne riks­avi­ser, Vårt Land og Dagen, på ulik måte vur­der­te/dek­ket av­stem­mings­re­sul­ta­tet på av­slut­nings­da­gen.

Da ble det som kjent fat­tet ved­tak om å si nei til vig­sel og vel­sig­nel­se av ho­mo­fi­le par . Første­si­de­nes bil­der og over­skrif­ter er ta­len­de i så måte.

Vårt Land viser grå­ten­de de­le­ga­ter som om­fav­ner og trøs­ter hver­and­re da re­sul­ta­tet fore­lå. Dagen viser der­imot et stort bilde av en smi­len­de de­le­gat, Øy­vind Bene­stad , og hans kom­men­tar: Jeg er svært takk­nem­lig til Gud og men­nes­ker.

Le­der­ar­tik­ke­len i samme avis har over­skrif­ten: En gle­dens dag . Den re­dak­sjo­nel­le vink­lin­gen i de to krist­ne avi­se­ne gjen­spei­ler de to mot­stri­den­de syn i ho­mo­fili­spørs­må­let som kom frem på Kirke­mø­tet.

Dagen re­pre­sen­te­rer alene fler­talls­sy­net - som over­ras­ken­de vant denne gang. Men en svale gjør som kjent ingen som­mer!

Le­de­ren for «Mor­Far­Barn.no», Øy­vind Bene­stad, ser li­ke­vel op­ti­mis­tisk på frem­ti­den: Vi har mu­lig­het til å vinne gang etter gang, sier han. Vi kan få en solid seier neste gang, som vil gi saken fire års ut­set­tel­se (til neste kirke­møte).

Med bare en liten riks­avis med litt over 10.000 abon­nen­ter i ryg­gen er det ut­trykk for stor op­ti­mis­me. Loven som gjel­der er nem­lig: Si meg hvil­ke aviser du leser, og jeg skal si deg hva du mener og tror.

Da burde hans an­lig­gen­de ha små sjan­ser til å snu den nors­ke nar­ra­ti­ven om ho­mo­filt sam­liv. Den kan komme til å bli an­tatt også av fri­kir­ke­ne - hvis ikke en mot­of­fen­siv blir satt inn.

Min lo­kal­avis, Fædre­lands­ven­nen, har en re­dak­sjo­nell vink­ling av re­fe­ra­tet fra Kirke­mø­tet som lik­ner på Vårt Lands - og sik­kert på de fles­te avi­sers re­fe­ra­ter av kirke­mø­tet: På første­si­den står det: Det er fryk­te­lig trist at Kirke­mø­tet sier nei til å vie les­bis­ke og ho­mo­fi­le i kir­ken.

Le­der­ar­tik­ke­len har over­skrif­ten: Mid­ler­ti­dig lam­mel­se, og alle som in­ter­vjues, lover rask om­kamp fordi kir­ken er i utakt med det nors­ke folk.

Sklia i ho­mo­fili­spørs­må­letsom Den nors­ke kirke har kom­met ut på siden 1990-tal­let, kan føre den len­ger og len­ger bort fra Skrif­ten, hvis folke­me­nin­gen skal være be­stem­men­de for dens lære og prak­sis.

Det skal ikke mye mo­bi­li­se­ring til før li­be­ra­li­se­ren­de kref­ter får ster­ke­re fot­fes­te på neste Kirke­møte. Den nors­ke kir­kes kjerne­trop­per og vi som står på side­lin­ja og iakt­tar kam­pen, bør ikke bare krys­se fing­re for den vi­de­re ut­vik­ling, men hel­ler folde/bruke hen­de­ne - og følge Be­ne­dikts klos­ter­re­gel: Ora et la­bora

 

 

meninger,km14,omkamp,aviser,mobilisering,kirkemøtet,liturgi,debatt,den norske kirke,innenriks,kommentar,tro,øyvind benestad,homofili,kristenliv