SEND INN INNLEGG
Jesus taler tydelig om fortapelsen
Del
Vi er enig med Kaufman i at det avgjørende når det gjelder spørsmålet om fortapelsen ikke er hva «kirken alltid har sagt». Tvert i mot vil vi fastholde at Bibelen skal avgjøre.

Første­ama­nu­en­sis John Kauf­man ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet av­vi­ser at Bi­be­len alene kan av­gjø­re hva krist­ne bør mene om for­ta­pel­sen . Vi opp­le­ver hans bi­bel­syn som dypt pro­ble­ma­tisk.

Jesus taler i Bi­be­len mye om dom­men og for­ta­pel­sens mu­lig­het. Teks­te­ne er mange, og vi har i ulike inn­legg de siste ukene truk­ket frem flere av disse. Li­ke­vel er John Kauf­man mest opp­tatt av å pro­ble­ma­ti­se­re Bi­be­len. Det gjør han på to ulike måter.

For det førs­te av­vi­ser han det lu­thers­ke skrift­prin­sip­pet. Det har vært grunn­leg­gen­de for lu­thersk teo­lo­gi - ja, for pro­tes­tan­ter flest - å fast­hol­de «Skrif­ten alene». Kauf­man skri­ver imid­ler­tid at spørs­må­let om for­ta­pel­sen ikke kan «av­gjø­res av teks­te­ne alene». Da er det ikke så un­der­lig at han er åpen for å for­kas­te en klas­sisk kris­ten for­stå­el­se av for­ta­pel­sens rea­li­tet. For ingen av oss synes det er en­kelt å fast­hol­de at det fin­nes et «evig uten­for».

For Kauf­man er det slik at spørs­må­let om for­ta­pel­sen bør av­gjø­res «av de som kal­ler seg krist­ne i dag, i bønn og i sam­ta­le med både bi­bel­teks­te­ne, kir­kens his­to­rie, hver­and­re og sam­ti­den». Dette er en ra­di­kal på­stand. Det er vans­ke­lig å se det an­ner­le­des enn at Kauf­man åpner for at sam­ti­dens tan­ker kan bru­kes til å sette Bi­be­len til side. Det er en hold­ning til Bi­be­len som vi opp­le­ver som pro­ble­ma­tisk.

For det andre på­pe­ker Kauf­man hvor vans­ke­lig det er å tolke Bi­be­len. Alle teks­ter må «tol­kes, og all tolk­ning er av­hen­gig av le­se­rens stå­sted, for­ut­set­nin­ger og for­for­stå­el­se, av spørs­må­le­ne le­ser­ne stil­ler og av ho­ved­prin­sip­pe­ne eller ak­sio­me­ne le­se­ren leg­ger til grunn», skri­ver han .

Selve på­stan­den er vi langt på vei enig i. Men vi drar andre kon­se­kven­ser enn Kauf­man. Det skyl­des at vi blant annet har som for­ut­set­ning at Bi­be­len ikke mot­si­er seg selv. Kauf­man mener der­imot at «Bi­be­len sier ulike ting, også om for­ta­pel­sens mu­lig­het».

Vi vur­de­rer det slik at i det øye­blik­ket teo­lo­ger, pres­ter eller pas­to­rer åpner for at Bi­be­len mot­si­er seg selv, gjør de seg selv til herre over Bi­be­len. Iste­den­for å ha som mål at Bi­be­len skal ut­ford­re oss og kor­ri­ge­re oss, får vi en mu­lig­het til å bruke noen bi­bel­teks­ter for å for­kas­te andre bi­bel­teks­ter.

Dette viser da også Kauf­man i sin kro­nikk. Rik­tig­nok si­te­rer han bare et enes­te bi­bel­vers, nem­lig or­de­ne i 1 Kor 15,28 om at Gud skal bli «alt i alle». Ved en hen­vis­ning til kirke­fa­de­ren Ori­ge­nes på­står Kauf­mann at «Gud til slutt ikke vil miste noen».

Så hva gjør Kauf­man da med de mange - og svært klare - teks­te­ne om for­ta­pel­sen? Det går ikke frem av det han skri­ver. Men faren er at disse spil­les ut over side­lin­jen. Åpner vi for at Bi­be­len mot­si­er seg selv, er det lett å tenke at vi fritt kan velge den teks­ten eller de teks­te­ne vi liker best.

Etter vår me­ning er det uri­me­lig å for­stå 1 Kor 15,28 dit­hen at Pau­lus av­vi­ser at det fin­nes en for­ta­pel­se. I så fall må vi mene at Pau­lus var for­vir­ret. For også han taler - i lik­het med Jesus - svært ty­de­lig om for­ta­pel­sen.

For ek­sem­pel når han i 2. Tess 1,9 taler om Jesu gjen­komst og den på­føl­gen­de dom over de som ikke er ly­di­ge mot evan­ge­li­et: «Den straf­fen de skal lide, blir en evig for­ta­pel­se borte fra Her­rens åsyn og fra hans makts her­lig­het».

Vi er enig med Kauf­man i at det av­gjø­ren­de når det gjel­der spørs­må­let om for­ta­pel­sen ikke er hva «kir­ken all­tid har sagt». Tvert i mot vil vi fast­hol­de at Bi­be­len skal av­gjø­re. Det betyr ikke at det all­tid er en­kelt å tolke Bi­be­len. Men bi­bel­tolk­ning blir rett og slett en umu­lig­het hvis vi på for­hånd be­stem­mer oss for at teks­te­ne ikke av­gjør og at de inn­byr­des mot­si­er hver­and­re.

Det er både over­ras­ken­de - og yt­terst skuf­fen­de - at en lærer ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet står for en slik hold­ning til Bi­be­len.