SEND INN INNLEGG
Ja til kosher-slakt
Del
Sa­me­ne har fått unn­tak. Jakt er unn­tatt. Hvor­for i all ver­den kan ikke da den bitte­lil­le jø­dis­ke mi­no­ri­te­ten vi har i Norge også få et unn­tak for sin slak­te­me­to­de?

Dagen har den siste tiden skre­vet om den sta­dig til­bake­ven­den­de de­bat­ten om jø­disk kos­her-slak­ting. Nå sist var det men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­nen Simon Wie­sent­hal-sen­te­ret som bad den nors­ke re­gje­rin­gen gjøre om på lov­for­bu­det mot slak­ting uten be­dø­vel­se i Norge .

Det nors­ke for­bu­det mot jø­disk slakt plas­se­rer oss i en sær­stil­ling in­ter­na­sjo­nalt. Det er bare fem andre land i ver­den som har samme type lov­verk som Norge på dette om­rå­det; Is­land, Sve­ri­ge, Sveits, Lat­via og New Zea­land. Dan­mark har en ge­ne­rell regel om be­dø­vel­se før av­li­ving, men gir unn­tak der­som slak­te­me­to­den har en re­li­giøs be­grun­nel­se.

Det kunne vært veien å gå også for Norge. For unn­tak fra loven er jo inn­vil­get også her hos oss. Samer får slak­te på sin ur­gam­le måte, som for­øv­rig lig­ner gans­ke mye på jø­de­nes slak­te­me­to­de. Men det størs­te unn­ta­ket i Norge gjel­der de mange tusen je­ger­ne her i lan­det. De av­li­ver og slak­ter sitt bytte uten noen form for be­dø­vel­se.

Det er en selv­føl­ge at det må være slik. Men hvor­for kan ikke da også jø­de­ne få et unn­tak? Tal­let på rein som sa­me­ne tar av dage er mye stør­re enn an­tal­let dyr som vil bli kos­her-slak­tet. For ikke å snak­ke om hvor mange flere det er der­som vi også tar med an­tal­let dyr som blir drept på jakt.

Vi slut­ter ikke å la oss over­ras­ke over at da­gens po­li­ti­ke­re ikke be­kym­rer seg mer for hvor­dan da­gens lov kom i stand. Det er ingen tvil om at for­bu­det ble båret frem av ster­ke anti­se­mit­tis­ke stem­nin­ger i det nors­ke sam­fun­net, stem­nin­ger som dess­ver­re også slo inn i stor­tings­sa­len.

Når man leser stor­tings­re­fe­ra­te­ne fra den gang, for­skrek­kes man av at det åpne jøde­ha­tet som flere av de folke­valg­te gav ut­trykk for. En­kel­te av disse ut­ta­lel­se­ne må vel være noe av det mest hate­ful­le som er sagt fra Stor­tin­gets ta­ler­stol.

Bonde­par­ti­ets leder, se­ne­re stats­mi­nis­ter Jens Hunds­eid , ka­rak­te­ri­ser­te jø­disk guds­dyr­kel­se som «gru­som­he­ter» og «re­li­giø­se or­gi­er». Og han an­ty­det at jø­de­ne egent­lig ikke er vel­kom­ne her i lan­det:

«Selv om det schäch­te­de kjøtt er et sa­kra­ment for en­kel­te jøder, så får de holde sig til andre dyr enn våre. Vi har ingen for­plik­tel­se til å ut­le­ve­re våre hus­dyr til jø­de­nes gru­som­he­ter, vi har ikke in­vi­tert jø­de­ne hit til lan­det, og vi har ingen for­plik­tel­ser til å skaf­fe jø­de­ne dyr til deres re­li­giø­se or­gi­er».

Neste år skal vi feire 200-års­ju­bi­le­et for vår Grunn­lov, som ble un­der­teg­net 17. mai 1814 på Eids­voll. For­hå­pent­lig­vis vil det ju­bi­le­et også gi plass ikke bare til fei­ring, men også etter­tan­ke. For samme grunn­lovs­do­ku­ment som gav oss fri­het, steng­te ef­fek­tivt alle jøder ute av den nye na­sjo­nen. Jø­de­ne var i følge grunn­lovs­fed­re­ne en så for­der­vet rase at de helt måtte nek­tes ad­gang til riket. Som det enes­te folke­slag på jor­den.

Vi vil gjer­ne fore­slå en god måte å mar­ke­re at vi i 2014 har lagt denne kon­sti­tu­sjo­nel­le uret­ten mot jø­de­ne bak oss. La oss fjer­ne den for­satt gjen­væ­ren­de dis­kri­mi­ne­ren­de pa­ra­gra­fen mot jø­de­ne i vårt lov­verk. La oss til­la­te kos­her -slakt.

meninger,jeger,samfunn,kultur,jøder,antisemittisme,innenriks,lederartikkel,religion,diskriminering,jøde,stortinget,grunnloven,jødedom,grunnlov,samer,tradisjon,forbud,respekt,jegere,det mosaiske trossamfund,kosher,kosher-slakt,kosher-slakting,simon wiesenthal-senteret,jens hundseid,dyrevern,bedøvelse,jakt,same,dyreplageri,kjøtt