SEND INN INNLEGG
Jødehat på fremmarsj
Del
Der politiske ledere ser mellom fingrene med antisemittismen, øker den.

Anti­se­mit­tis­men er syk­dom­men som ikke lot seg ut­ryd­de. Dess­ver­re er ut­bre­del­sen øken­de. Som et kaldt gufs midt i fel­les­fe­rien, har vi måt­tet for­hol­de oss til enda en som har latt seg smit­te.

Kirke­bren­ne­ren Varg Vi­ker­nes har be­gynt et nytt liv på den frans­ke lands­byg­da som na­zist opp­tatt av he­densk re­li­gion, iføl­ge Af­ten­pos­ten. Nor­ges frems­te eks­per­ter på høyre­eks­tre­mis­me hev­der at hold­nin­ge­ne hans «ren­ner over av rase­te­ori og anti­se­mit­tis­me. Det blir be­skre­vet som «ra­biat na­sjo­na­lis­me kom­bi­nert med jøde­hat». Dess­ver­re er han ikke alene om dette syke tanke­god­set. Han har sym­pa­ti­sø­rer i en rekke land.

Man skul­le tro opp­lys­nin­gen hadde kom­met len­ger. At Ho­lo­caust og jøde­ut­ryd­del­se­ne var godt nok do­ku­men­tert. At kon­spi­ra­sjons­te­ori­ene som his­to­risk har ver­sert om jø­de­ne etter hvert hadde blitt par­kert på grunn av sin egen uri­me­lig­het. Slik er det de­sver­re ikke.

I sin siste rap­port om in­ter­na­sjo­nal re­li­gions­fri­het kon­klu­de­rer det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet med at anti­se­mit­tis­men øker glo­balt. Både for­nek­tel­se og for­her­li­gel­se av Ho­lo­caust er et vok­sen­de pro­blem. Uenig­het med Is­ra­els po­li­tikk blir brukt til å rett­fer­dig­gjø­re anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger.

Ame­ri­kansk UD ut­tryk­ker stor be­kym­ring for anti­se­mit­tis­me ut­ta­lel­ser fra po­li­ti­ke­re, re­li­giø­se le­de­re og media. Ikke sjel­den ser man at det som be­gyn­ner med ord i neste om­gang fører til skjen­ding og vold. Sær­lig ille er det i Ve­ne­zu­e­la, Egypt og Iran, iføl­ge den ame­ri­kans­ke rap­por­ten.

I Ve­ne­zu­e­la har stats­kon­trol­ler­te medi­er pub­li­sert en rekke anti­se­mit­tis­ke på­stan­der. Dette ble ikke minst gjort for å ramme pre­si­dent­kan­di­dat Hen­ri­que Cap­ri­les, en ka­to­likk med jø­dis­ke røt­ter. Også i Egypt har anti­se­mit­tis­men flo­rert i stat­li­ge medi­er. I fjor høst sa den nå av­sat­te pre­si­dent Mursi «amen» til en TV-over­ført bønn der en imam bad Allah om å «øde­leg­ge jø­de­ne og deres støtte­spil­le­re.»

I Iran har tid­li­ge­re pre­si­dent Mah­moud Ah­ma­dine­jad gått i spis­sen for å bak­vas­ke jø­de­dom­men, men han er langt fra den enes­te. Jøde­ha­tet sit­ter dypt blant irans­ke po­li­tis­ke og re­li­giø­se le­de­re. Det samme kan man si om sala­fis­te­ne i Tu­ni­sia som har an­gre­pet sy­na­go­ger, og som ble av­slørt av po­li­ti­et da de plan­la å kid­nap­pe jøder mot løse­pen­ger.

Også i Euro­pa fin­nes mye anti­se­mit­tisk grums. Det spen­ner fra skjen­ding av Ho­lo­caust-min­nes­mer­ker i Ukrai­na og ma­ling av hake­kors på sy­na­go­gen i St. Pe­ters­burg, til helt åpen­bart anti­se­mit­tis­ke ut­ta­lel­ser fra par­la­men­ta­ri­ke­re i land som Un­garn og Hel­las.

Vak­si­nen mot den anti­se­mit­tis­ke epi­de­mi­en er klar.

Kunn­skap er én kom­po­nent.

En annen er po­li­tis­ke le­de­re som slår ned på uve­se­net. Som har null­to­le­ran­se mot anti­se­mit­tis­ke yt­rin­ger og hand­lin­ger.

I rap­por­ten fra ame­ri­kansk UD blir det slått etter­tryk­ke­lig fast: Der po­li­tis­ke le­de­re ser mel­lom fing­re­ne med anti­se­mit­tis­men, der øker den. Når man ikke sier be­stemt stopp, blir det tatt som et klar­sig­nal om å kjøre på.

Jøder blir fra tid til annen kri­ti­sert for å putte merke­lap­pen «anti­se­mit­tis­me» på alt­for mye. Dét er en kri­tikk vi skal være yt­terst for­sik­ti­ge med å frem­me. His­to­ri­en har vist oss at det knapt er mulig å over­rea­ge­re.

meninger,media,kunnskap,mahmoud ahmadinejad,jødehat,holocaust,tunisia,iran,ud,ledere,usa,egypt,politikk,lederartikkel,utenriks,innenriks,leder,dagen,antisemittisme,jøder,israel,handinger,nulltoleranse,st. petersburg,jødeutryddelsene,raseteori,kirkebrenner,utrydde,varg vikernes,ytringer,konspirasjonsteorier,nasjonalisme,ungarn,politiske,salafister,hellas,sykdom,ukraina,høyreekstremisme,venezuela,religiøse,synagoge,religionsfrihet,kirkebrann,europa