SEND INN INNLEGG
Bar­ne-, like­stil­lings- og i
...
Bar­ne-, like­stil­lings- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Solveig Horne (Frp). (Foto: Tore Meek / NTB scanpix)
Godt nytt for familievernet
Del
Det er vår klare overbevisning at familien og ekteskapet er verd å kjempe for og investere i.

Etter åtte år med rød-grønn ned­prio­ri­te­ring av fa­mi­lie­ver­net , er det en sym­bol­sterk hand­ling når Solveig Horne be­sø­ker Kir­kens Fa­mi­lie­vern som en av sine førs­te opp­ga­ver som stats­råd.

Det gir håp om at dette vik­ti­ge ar­bei­det får ny an­se­el­se.

Vår nye bar­ne- , like­stil­lings- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter be­søk­te man­dag fa­mi­lie­vern­kon­to­ret i Sør-Ro­ga­land .

Etter møtet var hun ty­de­lig på at dette er et fag­felt som re­gje­rin­gen øns­ker å prio­ri­te­re. Ja, hun gikk fak­tisk så langt som å si at det ville bli en av hen­nes ho­ved­opp­ga­ver å styr­ke det fore­byg­gen­de fa­mi­lie­ver­net.

Dette er helt nye toner, sam­men­lig­net med for­gjen­ge­ren. Vi har sett med be­kym­ring på den rød-grøn­ne re­gje­rin­gens fa­mi­lie­po­li­tikk på flere om­rå­der.

Én ting var at fa­mi­lie­po­li­tik­ken i for stor grad fikk preg av å være et in­stru­ment i like­stil­lin­gens tje­nes­te, på be­kost­ning av fa­mi­lie­nes valg­fri­het.

En annen ting var den mang­len­de for­stå­el­sen for ver­di­en av fore­byg­gen­de fa­mi­lie­vern. Fa­mi­lie­ver­net har hatt null­vekst og til dels re­duk­sjon i sine res­sur­ser over mange år.

Den for­ri­ge re­gje­rin­gen har også over tid byg­get ned kur­set «Godt sam­liv», et kurs som skul­le være et til­bud til alle som ble for­eld­re for førs­te gang.

Ned­prio­ri­te­rin­gen av fa­mi­lie­ver­net kom ty­de­lig til ut­trykk i det siste for­sla­get til stats­bud­sjet­tet fra Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen. Som en av­skjeds­hil­sen fra SV-stats­rå­den Inga Marte Thor­kild­sen ble til­skud­de­ne til sam­livs­til­tak full­sten­dig kut­tet i bud­sjet­tet.

Re­ak­sjo­ne­ne på kut­te­ne fikk fag­folk til å rase. Kris­tin Lærum ved Modum Bad kalte den mang­len­de sats­nin­gen på fore­byg­gen­de fa­mi­lie­vern bak­stre­versk.

Psy­ko­log og sam­livs­te­ra­peut Frode Thuen kalte det rødgrøn­ne bud­sjet­tet «siste spi­ke­ren i kis­ten».

Kon­se­kven­se­ne er store når fa­mi­li­er går i opp­løs­ning, først og fremst for men­nes­ke­ne som er di­rek­te in­volvert. Men også for stor­sam­fun­net er om­kost­nin­ge­ne store.

Det bru­kes be­ty­de­li­ge sum­mer innen barne­vern, psy­kisk helse­vern og ru­som­sorg for å hjel­pe men­nes­ker på beina igjen etter at nære re­la­sjo­ner har gått i styk­ker. Det kos­ter også dyrt i form av dår­lig fa­mi­lie­øko­no­mi og pris­press på bo­lig­mar­ke­det.

Med dette som bak­grunn har det vært et pa­ra­doks for oss at de rødgrøn­ne ikke viste stør­re vilje til fore­byg­ging.

Det er nor­malt at sam­liv kan være kre­ven­de. Noen gan­ger så kre­ven­de at det er umu­lig å fort­set­te sam­men. Men i svært mange til­fel­ler kan ut­ford­rin­ger løses hvis man har vilje og verk­tøy til å re­pa­re­re det som skran­ter. Å satse på et sterkt og godt fa­mi­lie­vern kos­ter lite, sam­men­lig­net med hva sam­livs­brud­de­ne kos­ter den en­kel­te og stor­sam­fun­net.

«Løf­ter vi fa­mi­lie­ver­net , vil vi se re­sul­ta­ter også på andre felt,» ut­tal­te Horne med hen­vis­ning til barne­vern og psy­kia­tri. Ut­ta­lel­sen viser at hun er­kjen­ner at det er sam­men­heng mel­lom hvor­dan fa­mi­lie­ne har det, og hvil­ke ut­ford­rin­ger barn og voks­ne møter på andre om­rå­der.

Det er vår klare over­be­vis­ning av fa­mi­li­en og ek­te­ska­pet er verd å kjem­pe for og in­ves­te­re i. Det gle­der oss at vi har fått en stats­råd som ser ut til å dele dette synet. For­vent­nin­ge­ne er store til hvor­dan de po­si­ti­ve sig­na­le­ne vil gi seg ut­slag i prak­tisk po­li­tikk.

meninger,familievern,frp,ekteskap,lederartikkel,familiepolitikk,skilsmisse,familie,forebygging,solveig horne,barne- likestillings- og inkluderingsminister