SEND INN INNLEGG
FNs supperåd
Del
FNs menneskerettighetsråd har for lengst abdisert som troverdig overvåkningsorgan for menneskerettene, skriver Dagen på lederplass.

Når Sau­di-Ara­bia skal be­læ­re Norge om men­neske­ret­tig­he­ter, er det ikke bare lat­ter­lig. Det er dypt pro­vo­se­ren­de.

Uten­riks­mi­nis­ter Børge Bren­de (H) var i Ge­ne­ve tid­li­ge­re denne uken. Reise­må­let var sær­de­les vel­kjent for den tid­li­ge­re World Eco­no­mic Fo­rum-di­rek­tø­ren og Røde Kors-ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren. Begge disse ver­dens­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har ho­ved­sete i den sveit­sis­ke byen.

Men det æren­det som Bren­de var ute på denne gan­gen, var av det hel­ler det uvan­li­ge sla­get. Nor­ges uten­riks­mi­nis­ter var inn­kalt for å stå skole­rett foran FNs Men­neske­ret­tig­hets­råd. Bren­de skul­le stil­les til an­svar for si­tua­sjo­nen når det gjel­der men­neske­ret­tig­he­ter i lan­det vårt.

Dette FN-or­ga­net kal­ler med jevne mel­lom­rom inn med­lems­sta­te­ne i ver­dens­or­ga­ni­sa­sjo­nen for å kon­trol­le­re om lan­de­ne opp­fyl­ler men­neske­ret­te­ne. Det skul­le man i ut­gangs­punk­tet tro var en po­si­tiv ord­ning.

Pro­ble­met er bare at FNs men­neske­ret­tig­hets­råd for lengst har ab­di­sert som tro­ver­dig over­våk­nings­or­gan for men­neske­ret­te­ne. I ste­det har de på egen hånd for­vand­let seg til et slags suppe­råd tap­pet for alt som heter in­tegri­tet og handle­kraft.

Det har man gjort ved at ver­sting­lan­de­ne når det gjel­der men­neske­ret­tig­he­ter, på rad og rekke har blitt inn­valgt som faste med­lem­mer av rådet.

Vi opp­le­ver nå den helt ab­sur­de si­tua­sjo­nen at den in­ter­na­sjo­na­le men­neske­retts­si­tua­sjo­nen skal over­vå­kes av de na­sjo­ne­ne som bry­ter dem hyp­pigst og mest sys­te­ma­tisk.

Til­stan­den for ver­dens po­li­tis­ke dis­si­den­ter skal vok­tes av Kina, som hol­der freds­pris­vin­ner Liu Xia­o­bo og en rekke andre op­po­si­sjo­nel­le bak lås og slå for deres po­li­tis­ke hold­nin­ger. De­mo­kra­ti og folke­sty­re skal frem­mes av ett­parti­sta­ten Cuba. Og kvin­ners ret­tig­he­ter skal for­sva­res av Sau­di-Ara­bia, som hen­ret­ter kvin­ner med sverd og er det enes­te lan­det i ver­den ­der den kvin­ne­li­ge delen av be­folk­nin­gen nek­tes å kjøre bil.

«Rå­dets med­lem­mer skal holde den høy­es­te stan­dard når det gjel­der å frem­me og be­skyt­te men­neske­ret­ter», heter det i Men­neske­ret­tig­hets­rå­det eget re­gel­verk. En slik for­mu­le­ring fun­ge­rer ikke som annet enn en hån når man ser hvil­ke dik­ta­tu­rer og un­der­tryk­ken­de re­gi­mer som nå be­kler ver­ve­ne i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Hva denne sur­rea­lis­tis­ke til­stan­den kan føre til, fikk også Børge Bren­de merke i Ge­ne­ve. Ett av de råds­med­lem­me­ne som skul­le be­læ­re den nors­ke uten­riks­mi­nis­te­ren om men­neske­ret­tig­he­ter, var tid­li­ge­re nevn­te Sau­di-Ara­bia.

Dette mid­del­al­ders­ke skrekk­re­gi­met på den ara­bis­ke halv­øy har selv­føl­ge­lig ikke noe som helst å lære oss. Men midt i sin dype uvi­ten­het og blen­det av sin sær­eg­ne re­li­giø­se fa­na­tis­me så mener saudi­ara­ber­ne at de har nett­opp det.

Der­for an­be­fal­te Sau­di-Ara­bia oss like godt å inn­føre et lov­for­bud mot kri­tikk av islam og deres pro­fet. Hvis dette for­sla­get ble fulgt, ville det selv­føl­ge­lig i seg selv ville vært et grovt over­grep mot den men­neske­ret­tig­he­ten som yt­rings­fri­he­ten er. Men det for­hind­ret ikke saudier­ne i å fore­slå det på fullt alvor

Slikt pro­vo­se­ren­de non­sens måtte altså Børge Bren­de sitte å høre på i Ge­ne­ve. Men kan­skje kan nors­ke myn­dig­he­ter del­vis takke seg selv for den si­tua­sjo­nen som har opp­stått i rådet?

UD vil fort­satt ikke oppgi hvem Norge har stemt på som med­lem­mer av rådet. Men sann­syn­lig­vis gjel­der det flere av ver­sting­lan­de­ne. Kan­skje til og med Sau­di-Ara­bia?