SEND INN INNLEGG
Færre prester i synkende kirkeskip
Del
Vi tren­ger ulike typer pres­ter. I frem­ti­den vil kan­skje flere bli or­di­nert til prest uten å ha teo­lo­gisk em­beds­ek­sa­men, skriver Knut Sand Bakken.

Det ut­dan­nes kun halv­par­ten så mange pres­ter som Den nors­ke kirke (Dnk) tren­ger. Mange pres­ter er over 60 år og vil snart gå av med pen­sjon. Det er ikke uten­ke­lig at flere me­nig­he­ter vil stå uten prest om noen år.

Fore­stil­lin­gen om Dnk som en lands­dek­ken­de folke­kir­ke er truet. For færre kom­mer til å be­nyt­te seg av kir­kens til­bud i årene som kom­mer. Og det er langt fra sik­kert at alle lo­kal­sam­funn vil ha en prest i sitt nær­mil­jø.

Kirke­forsk­ning hadde en ut­red­ning i 2010 som viser at Dnk tren­ger 480 nye pres­ter i løpet av 8 år. Nå be­fin­ner det seg ca 250 stu­den­ter på teo­logi­stu­di­et i Oslo og Stav­an­ger.

Men kan­skje ikke be­ho­vet for pres­ter vil bli så stort i frem­ti­den? Kir­ken betyr mind­re for sta­dig flere! Dåpen får sta­dig mind­re be­tyd­ning blant Den nors­ke kir­kes med­lem­mer. Bryl­lup og be­gra­vel­se er vik­tigst, sier Ida Marie Høeg, fors­ker i Stif­tel­sen Kirke­forsk­ning. Hun fors­ker blant annet på livs­løps­ri­tua­ler.

Det er na­tur­lig at kir­ken er opp­tatt av å opp­rett­hol­de tra­di­sjo­nen rundt barne­dåp. Dette fører til med­lem­skap og ska­per bånd til in­sti­tu­sjo­nen tid­lig i livet. Men også de andre over­gangs­ri­tua­le­ne er vik­ti­ge for å skape kon­takt og til­knyt­ning til kir­ken. Med brude­par og dåps­barn føl­ger også et nett­verk av fa­mi­lie og ven­ner rundt dem. Jo mind­re bruk av kir­kens over­gangs­ri­tua­ler, jo færre men­nes­ker vil få et møte med kir­ken. Den nors­ke kirke vil etter hvert vil kunne fram­stå som noe gans­ke frem­med og lite re­le­vant

For 50 år siden ble 97 pro­sent av alle ny­fød­te i Norge døpt inn i Den nors­ke kirke. I fjor ble 62 pro­sent av alle nors­ke barn døpt i folke­kir­ken. Det er to pro­sent­po­eng færre enn året før, iføl­ge kirke­sta­ti­stikk fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Og det ersta­dig færre som går til guds­tje­nes­ter.Gjen­nom­snitt­lig del­tok det 97,8 per­soner på hver guds­tje­nes­te i 2013. Til­sva­ren­de tall året før var 98,2. Til­sva­ren­de sta­ti­stikk fin­nes til­ba­ke til 1987, da gjen­nom­snitt­lig guds­tje­neste­del­ta­kel­se var 102.

En av grun­ne­ne til at færre vil bli preste­yr­ket er sta­tus­fal­let. Før ga det en viss sta­tus å være prest. Pres­ten hadde store opp­ga­ver fra myn­dig­he­te­ne, alt fra å ad­mi­ni­stre­re fat­tig­ve­sen til mer ån­de­li­ge opp­ga­ver. Etter hvert over­tok andre in­stan­ser i sam­fun­net pres­tens rolle. Pres­ten fikk sta­dig en sma­le­re rolle og sit­ter nå til­ba­ke med guds­tje­nes­ter og kir­ke­li­ge hand­lin­ger.

Disse funk­sjo­ner er vik­ti­ge nok, da fler­tal­let av den nors­ke be­folk­ning møter pres­ten ved de vik­ti­ge milepe­ler i livet. Men mange unge pres­ter drøm­mer kan­skje om «gamle dager,» den gan­gen pres­ten hadde en høy­ere sta­tus i sam­fun­net?

Men den tiden er for­lengst forbi. Det kan bla for­kla­res med se­ku­la­ri­se­rin­gen i sam­fun­net. Det er lenge siden pres­ter og ju­ris­ter ut­gjor­de kjer­nen i den nors­ke em­bets­stan­den. Ja, vi må kan­skje helt til­ba­ke til opp­ret­tel­sen av Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Pres­ter og ju­ris­ter skul­le forme den nye nors­ke sta­ten. Men mange så opp til pres­ten like til våre dager.

Vi tren­ger ulike typer pres­ter. I frem­ti­den vil kan­skje flere bli or­di­nert til prest uten å ha teo­lo­gisk em­beds­ek­sa­men. Kjenn­skap til norsk kirke­liv og en viss bi­bel­kunn­skap vil i til­legg til et eller to års stu­di­er være ved et av de teo­lo­gis­ke fa­kul­te­te­ne være til­strek­ke­lig!

Men selv om pres­te­ne har et lav­sta­tus­yrke, er det vik­tig at de fles­te har en solid ut­dan­nel­se som mange andre i sam­fun­net har!

En ting er sik­kert: Det er ingen lett opp­ga­ve å re­krut­te­re flere til preste­yr­ket. For selv om kirke­ski­pet vil holde seg fly­ten­de i mange år frem­over, vil den brede kon­takt­fla­ten folke­kir­ken frem­de­les har, bli mind­re år for år!