SEND INN INNLEGG
Etikk og verdiskaping hører sammen
Del

Bør næringsvirksomhet og verdiskaping skje med kun profitt for øye og dermed være frikoblet fra etiske vurderinger? Det er lite som tyder på at dette er en bærekraftig og formålstjenlig tilnærming.

Det er en lang historisk tradisjon for at bedrifter tar et etisk ansvar for egen drift og for samfunnet de er en del av. Dette kan vi se allerede i de eldste kjente sivilisasjonene i vår historie. Den gammel-babylonske Hammurabis lovbok (Codex Hammurabi), som kan dateres til ca. 1700 f. Kr., regulerte blant annet hvordan handel skulle foregå på en rettferdig måte og hvordan ødelagte varer og eiendeler skulle kompenseres. Lovene i Det gamle testamentet, ca. 1500 f. Kr., inneholder også tydelige retningslinjer for at handel skal skje etter etiske prinsipper som likhet og rettferdighet.

Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) og de haugianske virksomhetene er et godt eksempel på dette. Hauge var ikke primært drevet av profitt, men så forretningsdrift som en mulighet til å løse ulike samfunnsproblemer. Det at folk ble satt inn i nyttig og produktivt arbeid, også de som hadde nedsatt funksjonsevne, ble sett på som verdifullt og viktig. Bekjempelse av fattigdom, utvikling av lese- og skriveferdigheter og opplysningsarbeid var viktige mål for de haugianske virksomhetene. Så hører det med til historien at de også ble drevet godt og var blant de mest lønnsomme i sin samtid.

I mitt daglige arbeid med undervisning og veiledning møter jeg mange studenter som har et sterkt ønske om å bidra til en bedre verden. Og til et mer ansvarlig og bærekraftig nærings- og arbeidsliv. Dette gir håp om en fremtid hvor bedrifter tenker etikk, ansvarlighet og bærekraft like naturlig som de tenker profitt. Hvor ulike virksomheter selvsagt tar et ansvar for å redusere egne skadevirkninger på samfunnet, men også aktivt engasjerer seg innen forskjellige områder, sammen med offentlig og ideell sektor, for å skape et bedre samfunn.

Dette følger jo god, norsk politisk samarbeidsånd, som nærmest tar for gitt at alle sektorer må bidra for å løse samfunnets utfordringer. Den norske modellen, som vi også ser har røtter tilbake til de haugianske virksomhetene, er bygget på en forståelse av at samarbeid og gjensidig tillit må ligge til grunn for alt vi gjør. Derfor trenger vi flere bedrifter som både evner å drive lønnsomt og som har et sterkt sosialt engasjement. Arven etter Hauge og de haugianske bedriftene er en viktig inspirasjonskilde for å bidra til akkurat det.