SEND INN INNLEGG
9. september er deadline
Del
Er du klar over at familiens viktigaste talsperson på Stortinget er i  faresona?

Det trengst full mo­bi­li­se­ring for at Øy­vind Hå­brek­ke får for­nya man­dat, difor støtt KrF i Sør-Trøn­de­lag.

Vi les valg­må­lin­gar dag­leg nå. Vi møter folk på stands. Det har vore opp­løf­tan­de å sam­ta­la med alle som er opp­tek­ne av ty­de­le­ge ver­di­ar og som seier at denne gon­gen røys­tar vi i alle fall KrF.

Vi vil ha re­gje­rings­skif­te, seier mange, men då treng vi KrF påvip­pen. Vi vil ha eit Stor­ting med so­si­alt sam­vit, men­neske­ver­det i sen­trum, ein god miljø­po­li­tikk og ikkje minst ein god fa­mi­lie­po­li­tikk. Slikt var­mar eit KrF hjar­ta.

Flei­re må­lin­gar pei­kar også i po­si­tiv ret­ning for KrF. Men vi kan ikkje sjå forbi nokre men:

Vi treng sterk inn­spurt i heile lan­det og ikkje minst i Sør-Trøn­de­lag.  Det ka­ta­stro­fa­le kan skje at KrFs fa­mi­lie­po­li­tis­ke tal­s­per­son, som er ein av Stor­tin­gets dyk­tigs­te re­pre­sen­tant både for sitt parti og sitt fylke, kan falla ut.

Eg håpar in­der­leg at gode trøn­da­rar nå en­ga­sje­rer seg med gas­sen i botn for å sikra Hå­brek­ke sitt man­dat.

Bis­kop Finn Vagle skreiv med stor rett i ein kom­men­tar tid­le­ga­re i vår om «kris­ten­dom­mens si­vi­li­sa­to­ris­ke be­tyd­ning». Eg håpar in­der­leg at Ni­daros­do­men sitt fylke mo­bi­li­se­rer for par­ti­et og re­pre­sen­tan­ten som tek det på alvor.

Eg kjen­ner ikkje alle i Trøn­de­lag, men er du opp­te­ken av å styr­ka Midt-Nor­ge, krist­ne grunn­ver­di­ar, fa­mi­lie­ver­di­ar, klima og miljø for å nemna vik­ti­ge saks­felt, så er eg over­tydd om at ingen frå ditt fylke vil re­pre­sen­te­ra deg betre i Stor­tin­get enn Øy­vind Hå­brek­ke. 

 Eg veit ikkje kor­leis det er i Trøn­de­lag, men møter ein del rundt om som vur­de­rer det nye par­ti­et De Krist­ne. Vel, ingen skal døm­mast på parti­po­li­tis­ke valg. Men eg seier i alvor: 

Høyr ikkje på den pro­pa­gan­da og ma­ni­pu­le­ring som lyder mot KrF og om alt dette nye par­ti­et seier dei skal få til. Det er å kasta blår i augo på folk. Det par­ti­et kjem ikkje inn på Stor­tin­get. det veit alle som vur­de­rer se­riøst. Det ein­as­te ein kan oppnå er at mot­sett verdi­side får hjelp og KrFs krist­ne verdi­tyng­de blir svek­ka i det nye Stor­tin­get.

Ingen bør bidra til noko slikt.