SEND INN INNLEGG
PREVENSJON: Subsidiering av la
...
PREVENSJON: Subsidiering av langtidsvirkende prevensjon opp til 24 år er et satsningspunktene i handlingsplanen for færre aborter. Bildet viser innsettelse av P-stav. Foto: Adobe Stock
meninger
En plan med KrF-avtrykk
Del
Regjeringen la denne uken fram en handlingsplan med tydelig KrF-avtrykk for å forebygge uønskede svangerskap og få ned aborttallene.

Et av de store gjennomslagene for KrF i Granavolden-plattformen var å legge fram en grundig handlingsplan for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter.

Uansett hva man tenker om når livet starter, er alle enige i at færrest mulig kvinner skal måtte gå igjennom påkjenningen en abort innebærer.

Forebygging er god helsepolitikk, og det er bred politisk enighet i Norge om å forebygge uønskede graviditeter. Med KrF i regjering sikrer vi at det prioriteres ressurser til dette arbeidet.

Antallet svangerskapsavbrudd er i dag på et historisk lavt nivå. Trenden med synkende aborttall startet i 2008 og har fortsatt fram til i dag.

Over tid har det vært iverksatt tiltak for å sikre befolkningen god tilgjengelighet til prevensjon, tilgang på relevante tjenester og nødvendig kunnskap om prevensjon og seksuell helse generelt.

Dette arbeidet fortsetter KrF, samtidig som vi legger fram ytterligere tiltak for å redusere antall aborter.

Tiltakene i denne handlingsplanen skal bidra til å styrke befolkningens helsekompetanse og muligheter til å ivareta egen seksuell og reproduktive helse på en god måte. Målet er at aborttallene skal være en tredjedel lavere i 2024 sammenlignet med 2014 og at abortratene fortsatt holdes på et lavest mulig nivå.

Parallelt med nedgangen i antall aborter, har bruken av langtidsvirkende prevensjonsmidler økt. Disse gir økt grad av sikkerhet mot uønsket graviditet, har få eller ingen brukerfeil og god kontinuitet i bruk.

Regjeringen tar derfor sikte på å gradvis utvide aldersgrensen for subsidiering av langtidsvirkende prevensjon opp til 24 år. Det er grunn til å tro at antall svangerskapsavbrudd vil fortsette å gå ned dersom flere kvinner velger hormonell prevensjon og helst langtidsvirkende prevensjon.

Regjeringen har i løpet av regjeringsperioden iverksatt flere tiltak for å gi bedre tilgang til prevensjon og informasjon/veiledning om prevensjon til befolkningen. Dette vil fortsette. Vi har blant annet utvidet helsesykepleiere og jordmødres rekvireringsrett for prevensjonsmidler.

Regjeringen vil også bidra til at det utvikles undervisningsopplegg som kan benyttes i barnehage og skole med et særlig fokus på kritisk tenkning og grensesetting. Barn og unge trenger kunnskap, ferdigheter og holdninger for å respektere hverandre og ta informerte valg om seksuell og reproduktiv helse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig tjeneste i dette arbeidet fordi den når ut til nesten alle barn og unge og deres familier. I budsjettet for 2020 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder kroner til tjenesten fordelt på rammetilskudd og øremerket tilskudd. 60 millioner kroner av disse går til jordmorsårsverk i kommunene.

Gjennom Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2020, er det bevilget 25 mill. kroner til stiftelsen Amathea. Formålet med tilskuddet til Stiftelsen Amathea i 2020 er å bidra til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort, bl.a. gjennom tilbud om informasjon, veiledning og samtale til kvinner og par som er blitt ikke-planlagt gravide.

Analyser av abortregisteret viser også at når alder og utdanningsnivå er kontrollert for, har kvinner som jobbet deltid og kvinner uten lønnet arbeid høyere sannsynlighet for å ta abort sammenlignet med kvinner i full jobb.

For å demme opp for at økonomi skal være en faktor for kvinner i avgjørelsen om å beholde barnet eller ikke, er det viktig at engangsstønaden for dem som ikke har rett på foreldrepenger, økes betraktelig.

Regjeringen har derfor økt utbetalingen fra 35 263 kroner i 2013 til 84 720 kroner per barn i 2020. KrF vil fortsette å jobbe for å øke den summen, slik at økonomi ikke er en selvstendig årsak for å velge abort.

Regjeringens familiepolitikk skal legge til rette for at flest mulig barn kan få en god oppvekst i sin familie og i sitt nærmiljø. Familien er den viktigste rammen rundt barns liv og utvikling, og et av målene med denne planen er at alle foreldre skal vite hvor de kan få hjelp og støtte når de møter på små og store utfordringer.

jorunn gleditsch lossius,krf,kristelig folkeparti,regjering,svangerskap,abort,debatt,meninger