SEND INN INNLEGG
TILBUD: KrF er opptatt av å st
...
TILBUD: KrF er opptatt av å styrke tjenestetilbudet til eldre, og å sørge for at eldre får en trygg og verdig alderdom. Det nye ombudet er et viktig skritt på veien mot å øke kvaliteten i eldreomsorgen, skriver Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold. På bildet ser vi beboere ved Nordberghjemmet i Oslo som får trimmen sin utendørs i forbindelse med koronautbruddet i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
meninger
KrF tar de eldre på alvor
Del
I arbeidet for de eldre har KrF endelig fått gjennomslag for å opprette et eget eldreombud. Dette er et viktig skritt i en bedre og mer inkluderende eldre-omsorg og skal sikre at de eldres sak blir hørt.

Innlegget er skrevet av Olaug Bollestad, nestleder i KrF og Geir Jørgen Bekkevold, leder av helsekomiteen (KrF).

----------

Gjennom korona-epidemien har det blitt satt økt fokus på eldre og ensomhet. Da eldre ikke fikk lov til å møte barnebarn og familie, mistet mange kontakt med omverdenen.

Det vakre med håndteringen av koronaviruset, var at vi begrenset oss for å ta hensyn til dem av oss som kanskje ikke ville tåle å bli smittet. Valget av slå-ned-strategien var et valg om å slå ring rundt eldre og utsatte enkeltmennesker.

Likevel gir mange eldre uttrykk for at de savner at noen taler deres sak, og at deres behov blir tatt på alvor i samfunnet. Andre igjen er redde for å være til byrde for dem rundt seg eller samfunnet generelt, og lar derfor være å gi uttrykk for ønsker og behov.

Vi trenger å senke terskelen for å be om hjelp, og samtidig aktivt øke innsatsen for denne gruppen. De eldre fortjener å bli hørt.

For KrF er det en hjertesak at det skal være godt og trygt å bli gammel. Derfor er vi nå glade for at Norge vil få sitt første eldreombud. Dette har KrF jobbet lenge for. Generasjonen av eldre mennesker i Norge er de som har bygget landet vårt.

Å sikre deres rettigheter også i alderdommen, handler om menneskeverd i praksis. For KrF er alle mennesker like mye verdt, også når man ikke lenger er skatteyter eller i aktivt arbeid.

Den nasjonale dugnaden vi iverksatte da korona-pandemien brøt ut, gjorde vi for å verne om nettopp eldre og syke mennesker. Dette viser hvilke verdier landet vårt er bygget på.

Men det gjenstår fortsatt mye arbeid for eldre. Og der kommer eldreombudet inn. De eldre skal bli sett, hørt og respektert. Å bidra til at det skjer vil være en av hovedoppgavene til det nye eldreombudet.

Å sikre en god alderdom og stadig forbedre eldreomsorgen, er også et viktig ledd i å forebygge depresjon hos eldre. Norge bør etterstrebe å være et foregangsland for eldres rettigheter og det å møte den enkelte med den hjelpen de trenger.

Norge skal være et godt land å bli gammel i. I 2015 vil det være dobbelt så mange gamle som for få år siden. Statistikk viser også at over halvparten av oss blir over 80 år, og vi blir stadig sprekere.

Samtidig lever flere lengre, med mange og sammensatte helseutfordringer. Å sikre et eget ombud for denne gruppen har derfor vært på overtid, og vi gleder oss over at det nå er på plass.

Eldreombudet skal følge med på utviklingen i situasjonen til de eldre og arbeide på alle samfunnsområder for å fremme eldres interesser.

Dette er for eksempel viktig i planlegging og utredninger på alle felt, og ombudet skal også foreslå tiltak som kan løse eller forebygge utfordringer for eldre i samfunnet.

Et eget eldreombud kan sette seg inn i problemstillingene til de eldre og sette dem på dagsorden. Det vil bety en bedre hverdag for mange av landets eldre.

KrF er opptatt av å styrke tjenestetilbudet til eldre, og å sørge for at eldre får en trygg og verdig alderdom. Det nye ombudet er et viktig skritt på veien mot å øke kvaliteten i eldreomsorgen.

Når vi nå sikrer opprettelsen av et eget eldreombud, vil det gi denne gruppen et stort løft i hverdagen. Menneskeverd i praksis er å ivareta alle gruppers behov og rettigheter, ikke minst de eldre.

olaug bollestad,geir jørgen bekkevold,krf,kristelig folkeparti,eldre,eldreomsorg,alderdom