SEND INN INNLEGG
UMULIG: Harald Hegstads (bilde
...
UMULIG: Harald Hegstads (bildet) argumentasjon mangler et vesentlig moment, mener Arne Helge Teigen. Foto: Birgit Opheim
Felles forståelse av evangeliet i Den norske kirke?
Del
Hva slags oppfatning av evangeliet er det som gir rom for to motstridende syn på ekteskapet?

Bispe- og kirkemøtet i Den norske kirke har konkludert med at forskjellig syn på likekjønnet ekteskap ikke er kirkesplittende. Harald Hegstad argumenterer for samme syn i Dagen 19.12.2015. Han viser til Confessio Augustana 7, og hevder at forskjellig syn på homofilt samliv ikke «rokker ved vår felles forståelse av evangeliet».

Skriften gir ikke grunnlag for å konkludere entydig om denne saken. Den må derfor overlates til den enkeltes samvittighet, skriver Hegstad:

«Samtidig som man så langt det er mulig forsøker å arbeide seg fram mot felles holdninger, er man i noen spørsmål henvist til å overlate avgjørelsen til den enkelte kristnes samvittighet. Så lenge man står sammen om evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus, bør ikke det gjøre kirkelig enhet umulig.»

Hegstad, biskopene, Åpen folkekirke og Sturla Stålsett kan altså samles om en «felles forståelse av evangeliet», selv om de har forskjellige syn på ekteskapet. Dette er bemerkelsesverdig. Saken er jo at Åpen folkekirke deduserer sitt standpunkt for vielse av homofile par ut av sin forståelse av evangeliet. For dem er aksept for dette et uttrykk for evangeliet. Deres definisjon av evangeliet gir ikke rom for noe annet enn deres egen konklusjon. Stålsett har gjort dette klart ved flere anledninger.

Når det gjelder kirkelig vielse skriver han at det er «i tråd med evangeliet at kirken legger til rette for, og feirer, at dette skjer mellom to mennesker som elsker hverandre, også når de er to kvinner eller to menn». NRK Ytring 22.06.2014.

Hvordan kan Hegstad og noen av biskopene konkludere annerledes enn Stålsett dersom de har en «felles forståelse av evangeliet»? Mener Hegstad at det ikke er noen sammenheng mellom forståelsen av evangeliet og standpunkt i denne saken? Eller har han – tross alt – en oppfatning av «evangeliet» som divergerer såpass fra Stålsett og Åpen folkekirkes oppfatning at det tillater ham å konkludere annerledes? Hvordan kan han i tilfelle hevde at man har en «felles forståelse av evangeliet», og at det eksisterer kirkelig enhet på dette grunnlag?

I sin argumentasjon viser Hegstad til at kristne tidligere har inntatt forskjellige standpunkter i henhold til diverse etiske problemer uten at det har ført til splittelse av kirken. Han viser til at noen kristne velger absolutt pasifisme, mens andre kan delta i forsvarskrig. På tilsvarende måte bør man vurdere uenighet om hva ekteskapet er. Jeg synes ikke den sammenligningen Hegstad gjennomfører her er holdbar. Hverken pasifister eller de som velger militærtjeneste ønsker å omdefinere det femte budet. Forholdet blir annerledes når diskusjonen gjelder forståelsen av ekteskapet. Anerkjenner man en kjønnsnøytral definisjon av ekteskapet må man omdefinere selve grunnlaget for den tolkningen man gjør gjeldende, nemlig det sjette budet.

Hegstad viser videre til at det i oldkirkens tid var forskjellige oppfatninger om å spise kjøtt som er ofret til avgudene. Uenighet om slike spørsmål førte ikke til splittelse, påpeker han. Da bør man kunne leve med uenighet om synet på hva et ekteskap er også.

Heller ikke denne sammenligningen holder. Bibelen gir prinsipiell veiledning om hvordan kristne skal forholde seg til spørsmål om offerkjøtt etc. Kjøttet er ikke urent, og kan derfor spises, men man kan ta hensyn til de som har en sårbar samvittighet. Bibelen tillater en form for pragmatisme i slike saker. Slik er det imidlertid ikke når det gjelder synet på ekteskapet. Skriften sier tydelig at den som praktiserer likekjønnet samliv ikke skal arve Guds rike.

Hvordan blir situasjonen i Dnk dersom man skal følge det sporet Hegstad legger opp til? Man kan selv avgjøre om man vil definere ekteskapet kjønnsnøytralt eller ikke. Det avgjøres av hvordan man tolker Skriften. Det blir opp til den enkeltes samvittighet å velge om homofilt samliv er synd eller ikke. Man kan følgelig også velge om dette faller inn under Jesu soningsdød for våre synder eller ikke. Sistnevnte konsekvens viser at stillingtagen i denne saken virkelig har betydning for synet på evangeliet. Det samme gjør de mange skriftstedene som tar utgangspunkt i ekteskapet for å forklare viktige sider ved evangeliet.

Et spørsmål blir hengende igjen etter Hegstads artikkel. Hva slags oppfatning av evangeliet er det som gir rom for to motstridende syn på ekteskapet? Hva består den oppfatningen av evangeliet i, som både Åpen folkekirke og andre i Dnk nå står sammen om?

Jeg kan ikke se at debatten så langt gir svar på dette spørsmålet.

arne helge teigen,likekjønnet-vigsel-stålsett,åpen folkekirke,sturla stålsett,harald hegstad,kirkemøtet,den norske kirke,bispemøtet,kjønnsnøytralt ekteskap,vigselsliturgi,kirkesplittelse,samliv