SEND INN INNLEGG
Sterke inntrykk: – Som predika
...
Sterke inntrykk: – Som predikant og forkynner fremholdt Børre Knudsen med stor kraft et sentralt evangelisk-luthersk forsoningsbudskap. Alle samtaler med Børre Knudsen etterlot seg sterke inntrykk, skriver Odd Sverre Hove. Foto: Byline stor
Børre Knudsen 
har fullført løpet
Del
Børre Knudsens kall var å innby folk på 
gater og streder til et hellig himmelsk bryllup. 
Nå har han fullført denne tjenesten, og 
Herren har hentet ham til bryllupssalen. 
I dyp takknemlighet bør vi andre takke Gud 
for vitnesbyrdet Børre Knudsen ga oss, skriver Odd Sverre Hove.

Børre Arnold Knudsen ble født den 24. september 1937 og tilbragte barneårene i Langesund. Foreldrene var sokneprest Rolf Godwin Knudsen og Nina f. Lydersen. Da Børre var 15 år, flyttet faren fra sokneprestembedet i Langesund til embedet som residerende kapellan i Korskirken i Bergen. Der ble Børre kjent med Ragnhild f. Iden, som han giftet seg med i 1964.

Les også: Han ble stående sørgelig alene

Ordinert av domprost Lønning

Børre Knudsen ble ordinert til prest i Bergen Domkirke av domprost Per Lønning, som etter datidens ordning utførte handlingen på egen fullmakt fra biskop Per Juvkam. I 1968 ble han kallskapellan i Malangen sokn i Balsfjord prestegjeld, og ved vakansen i samme prestegjeld i 1971 «befalte» Nord-Hålogaland biskop ham å søke soknepreststillingen i Balsfjord. Det var siden med sats i dette sokneprestembetet Børre Knudsen engasjerte seg helhjertet i Den norske kirkes kamp mot den ugudelige fosterdrapsloven som skritt for skritt ble innført i løpet av 1970-tallet.

Les også:  Hjertelig takk, Børre Knudsen  - minneord skrevet av Dagen-redaktør Tarjei Gilje

Protest fra AUF

Det begynte med at Børre Knudsen innførte bønn for det ufødte barnet i mors liv som fast ledd i kirkebønnen. Det utløste protest fra Balsfjord AUF. Deretter investerte Børre Knudsen i årene 1979-1983 sokneprestembedet sitt i kamp for å få fosterdrapsloven rettslig stemplet som i strid med Grunnlovens paragraf to. Den kampen tapte han i Høyesterett, som i 1983 definerte det som gjeldende rett i Norge at Grunnlovens statskirkeparagrafer ikke stiller opp skranker for Stortingets alminnelige lovgivning, bortsett fra kirkelovgivningen. Denne rettstilstanden varte siden frem til 2012 da Stortinget opphevet statskirkeparagrafene.

Se bilder fra Børre Knudsens liv

Ny sokneprest

Etter rettsnederlagene opplevde Børre Knudsen også et kirkelig nederlag ved at kirkeministeren utnevnte ny sokneprest i Balsfjord og biskopen legitimerte utnevnelsen med kollas til den nye presten.

Fra Danmark hentet nå Børre Knudsens venner i Balsfjord til Norge begrepet «valgmenighet» og etablerte statskirke-frie gudstjenester i ulike forsamlingshus. Børre Knudsen ble valgmenighetsprest og reiste også rundt i landet som reisetaler mot fosterdrapsloven.

Sammen med Per Kørner og Ludvig Nessa etablerte Knudsen i de følgende årene Strandebarm prosti, satt sammen av valgmenigheter fra Balsfjord, Strandebarm og Borge – og etter hvert også fra andre steder i landet.

Sykehuskorridorer

Fra 1987 av gjennomførte de tre prestene et antall antiabort-aksjoner på ulike sykehusavdelinger hvor man fra dag til dag konkret visste at det skulle utføres abort-inngrep. De tok oppstillingen i sykehuskorridorene og sang salmer – til politiet kom og bar dem ut. Med tiden måtte Børre Knudsen sone 13 dager i fengsel som straff for disse aksjonene.

Under den kirkelige homofili-striden på 1990-tallet brøt fire prester i Finmark med det kirkelige tilsynet til homofililiberale biskop Ola Steinholt. To av dem tok initiativet til å vigle Børre Knudsen til biskop for valgmenighetene. Vigslingen fant sted i Kautokeino kirke den 6. april 1997. De to finnmarksprestene ble fradømt embedene sine og «fratatt kappe og krave» (uttrykk fra 1700-tallets kirkerett).

Enorme kostnader

I 2005 måtte Børre Knudsen av helsegrunner takke av fra tjenesten som valgmenighets-biskop, og i de gjenværende leveårene er helsen hans gradvis brutt ned av Parkinsons sykdom. Sist vinter kom det likevel – meget kjærkomment – en sterk og betagende helaftens dokumentarfilm om Ragnhild og Børre Knudsen og om de enorme personlige kostnadene som kampen mot den ugudelige fosterdrapsloven kom til å kreve av dem.

Sterke inntrykk

Selv ble jeg kjent med Ragnhild og Børre Knudsen midt på 1980-tallet etter at jeg i adskillige år full av beundring hadde fulgt kampen hans i det norske rettssystemet. Børre Knudsen var personlig en svært beskjeden og elskverdig mann. Han var en ualminnelig lærd og bibel-belest teolog, en meget språkmektig ordkunstner og en fremragende salmedikter. Som predikant og forkynner fremholdt han med stor kraft et sentralt evangelisk-luthersk forsoningsbudskap. Alle samtaler med Børre Knudsen etterlot seg sterke inntrykk.

Den største av oss

Jeg er fullt og helt enig med dem som sier at når man om hundre år skal skrive kirkehistorien om de årtiene som vi ble tildelt å leve i, da vil vi andre for lengst være glemt. Men Børre Knudsen kommer de til å huske. For han var den største av oss.

odd sverre hove,børre-knudsen-død,minneord