SEND INN INNLEGG
Klikk for å endre tekst
Klikk for å endre tekst
Et ønske om en mer inkluderende debatt
Del
- Den siste uken har jeg lest kom­men­ta­rer om at ho­mo­fi­le er av­skye­li­ge, at ho­mo­fi­le ikke kan være krist­ne og at man er dum i hodet om man ikke tror på ska­pel­sen eller bio­lo­gi­en på samme måte som kom­men­tar­for­fat­te­ren. Tid­li­ge­re har jeg lest kom­men­ta­rer som sam­men­lig­ner ho­mo­fi­le med mor­de­re, ra­ne­re og pe­do­fi­le, skriver Evind Bjørkgård.

I for­kant av Kirke­mø­tet har Dagen pub­li­sert flere ar­tik­ler dag­lig om ho­mo­fi­li og vig­sel­li­tur­gi for ho­mo­fi­le , og dette har ført til til­dels vold­som­me de­bat­ter på dagen.no og Da­gens Face­bo­ok-si­der . Denne er of­test i ne­ga­tiv til ho­mo­fi­le og ho­mo­fi­les ret­tig­he­ter.

Jeg skal ikke med denne teks­ten kaste meg inn i de­bat­ten om hva som er rik­tig eller galt, hel­ler ikke frem­me mitt syn på ho­mo­fi­li eller re­li­gion, men jeg har et ønske om at nett­de­bat­ten om ho­mo­fi­li i etter­kant av Da­gens ar­tik­ler kan føres på en annen måte. 

Det er ikke bare i de­bat­ter hvor ho­mo­fi­li er sen­tralt dette gjel­der, men jeg bru­ker dette som et ek­sem­pel fordi denne de­bat­ten har vært spe­si­elt i vin­den denne uken. 

Bi­be­len

Det er ikke til å stik­ke under stol at Dagen er en kon­ser­va­tiv avis, hvor det er en over­vekt av de­bat­tan­ter som mener at ho­mo­fi­li er galt iføl­ge Bi­be­len.

Det er hel­ler ikke til å stik­ke under stol at det er vans­ke­lig å være ho­mo­fil og kris­ten.

For mu­li­gens å kaste en brann­fak­kel, er Da­gens kom­men­tar­felt et av det mest en­si­dig døm­men­de kom­men­tar­fel­te­ne jeg føl­ger. Selv­føl­ge­lig har man rett til å mene det man vil om ho­mo­fi­li og hva Bi­be­len sier om ho­mo­fi­li. Al­li­ke­vel er det nå en­gang slik at men­nes­ker tol­ker Bi­be­len for­skjel­lig, og mange har en annen me­ning enn det jeg opp­le­ver som ma­jo­ri­te­ten i kom­men­tar­fel­te­ne.

Kan­skje er det til og med en­kel­te som ikke tør å si hva de mener, eller ikke orker å delta fordi det vir­ker me­nings­løst å delta i en så en­spo­ret og luk­ket de­batt. 

Vil ha med flere

Mitt ønske er å ta vare på de som ikke er en del av denne ma­jo­ri­te­ten slik at de­bat­ten til syv­en­de og sist også kan bli in­ter­es­sant igjen, ved at flere øns­ker å bidra i den.

Sam­ti­dig er det vik­tig å huske på at kom­men­ta­re­ne også lig­ger åpent for alle å lese på net­tet. Mange som leser disse kan slite med sin sek­su­el­le leg­ning, eller noen i fa­mi­li­en deres eller ven­ner av dem gjør det.

Andre som ikke sli­ter med sin sek­su­el­le ori­en­te­ring kan selv­sagt også føle seg støtt. He­te­ro­fi­le kan føle seg støtt på vegne av seg selv og andre. Jeg mener ikke med det at man skal bli enige i løpet av de­bat­ten, men tonen i de­bat­ten kan li­ke­vel med for­del dis­ku­te­res.

Ufine ka­rak­te­ris­tik­ker

Den siste uken har jeg lest kom­men­ta­rer om at ho­mo­fi­le er av­skye­li­ge, at ho­mo­fi­le ikke kan være krist­ne og at man er dum i hodet om man ikke tror på ska­pel­sen eller bio­lo­gi­en på samme måte som kom­men­tar­for­fat­te­ren.

Jeg har også lest at ho­mo­fi­le dri­ver med «rev knul­ling» og at de der­for må ha en kort­slut­ning i hodet. Sist­nevn­te kom­men­tar ble hel­dig­vis slet­tet etter noen timer på Da­gens Face­bo­ok-side. 

Tid­li­ge­re har jeg lest kom­men­ta­rer som sam­men­lig­ner ho­mo­fi­le med mor­de­re, ra­ne­re og pe­do­fi­le, opp til flere gan­ger er det nevnt at ho­mo­fi­le er kval­men­de og at ho­mo­fi­le er en ut­bre­del­se som må be­kjem­pes.

Man kan også lese at ho­mo­fi­le er «unor­ma­le» og at det er ho­mo­fi­le som eks­klu­de­rer og ikke god­tar de som er «nor­ma­le». Andre gan­ger er kom­men­ta­ren bare: æsj. 

Jeg lærte aldri i min opp­vekst eller på søn­dags­sko­len at dette var god folke­skikk eller en sær­lig kris­ten måte å snak­ke til og om hver­and­re på.

Valg av ord

Så hva vil jeg med dette? Jo, jeg øns­ker at vi skal bli mer be­visst på hvor­dan vi ord­leg­ger oss når vi kom­men­te­rer på of­fent­li­ge sider på net­tet.

Om man tol­ker at Bi­be­len gir for­døm­mel­se eller ikke, om Gud hater ho­mo­fi­le eller ikke, om ho­mo­fi­li er et ende­tids­tegn eller ikke, er like­gyl­dig for å opp­tre som et vok­sent men­nes­ke på nett.

Det er ingen som for­tje­ner å lese ned­la­ten­de kom­men­ta­rer om seg selv, andre eller det man selv har å stri med.

Har du som skri­ver at ho­mo­fi­li er av­skye­lig tenkt over hvor­dan det er for ho­mo­fi­le, fa­mi­lie av ho­mo­fi­le, ven­ner av ho­mo­fi­le, usik­re ho­mo­fi­le, usik­re he­te­ro­fi­le, usik­re bi­fi­le eller usik­re krist­ne ho­mo­fi­le å lese en slik kom­men­tar?

Du som skri­ver at det er noe galt med hodet til folk om man ikke føl­ger din tolk­ning av ska­pel­se eller bio­lo­gi gir lite rom for å tenke for­skjel­lig. Eller dere som kun skri­ver æsj i kom­men­tar­fel­tet. På hvil­ken måte styr­ker dette de­bat­ten? Når ble det greit å ikke være hyg­ge­lig med hver­and­re?

Kon­struk­tiv de­batt

Kan vi i dis­ku­sjo­ne­ne frem­over legge vekk de døm­men­de or­de­ne og dis­ku­te­re på en kon­struk­tiv, ikke-for­døm­men­de måte, slik at færre blir støtt og slik at flere tør eller orker å være med i de­bat­ten?

Jeg tror de­bat­ten hadde blitt mer in­ter­es­sant, og jeg tror færre ville blitt såret av kom­men­tar­fel­tet på denne måten.

Vi er voks­ne men­nes­ker og bør klare å ta vare på hver­and­re, eller i det mins­te re­spek­te­re hver­and­re i de­bat­ter uan­sett re­li­gion, bi­bel­tolk­ning, leve­måte og me­nin­ger.

Dette er mitt ønske!