SEND INN INNLEGG
Klikk for å endre tekst
Klikk for å endre tekst
Ønsketenkning og realiteter
Del
Når spissformuleringer av Hanvolds merke blir vanlig, må man forutsette at leserne og seerne etter hvert filtrerer bort en ganske betydelig andel av det som blir sagt. Er dette en kurant debatteknikk for kristne ledere?

Re­li­giø­se fø­lel­ser er ofte ster­ke­re enn andre fø­lel­ser. Der­for er det ikke så over­ras­ken­de at uenig­he­ter som har et re­li­giøst ut­gangs­punkt kan heve tem­pe­ra­tu­ren i de­bat­ten noen hakk.

Kris­ten­dom­mens sta­tus i det nors­ke sam­fun­net har de siste ti­åre­ne blitt nokså mar­kant svek­ket. Det er ikke til å und­res over at mange, ikke minst eldre, krist­ne rea­ge­rer med sorg og skuf­fel­se på dette. Vi som er født flere tiår etter kri­gen har ikke på samme måten kjent end­rin­ge­ne på krop­pen.

Kir­ken og sta­ten

De siste årene har vi sett ut­vik­lin­gen av en slags ny kris­ten høyre­side, hvor vil­jen til å stan­se av­krist­nin­gen gjen­nom sam­fun­nets sty­rings­red­ska­per er stor. Det er ikke all­tid lett å se hvor­dan dette har­mo­ne­rer med Bi­be­lens lære om kir­kens og sta­tens rolle. Og det er un­der­lig hvil­ken til­lit en del har til at den sta­ten som har ledet an i se­ku­la­ri­se­rin­gen, nå skal være kir­kens kryk­ke i ar­bei­det med å snu tren­den. Kir­ken tren­ger hjelp fra en høy­ere makt enn sta­ten om kris­ten­dom­mens stil­ling skal styr­kes.

Under ra­da­ren

Jan Han­volds Vi­sjon Norge er den nye krist­ne høyre­si­dens an­ta­ke­lig vik­tigs­te in­for­ma­sjons­ka­nal. Han­vold har klart å mo­bi­li­se­re et for­bløf­fen­de en­ga­sje­ment, og har i løpet av ti år byg­get opp en be­drift med en om­set­ning som langt over­går det for ek­sem­pel vi i Dagen kan skil­te med.

Li­ke­vel fore­går mye av Vi­sjon Nor­ges ak­ti­vi­te­ter under ra­da­ren. Der­med får ikke alle med seg at grunn­leg­ger Han­vold har en fol­ke­lig og nokså uvø­ren stil, eller hans mange re­la­tivt slei­ve­te ut­ta­lel­ser. En av de siste er at KrF an­gi­ve­lig er so­sia­lis­ter .

Ikke aktiv kirke­gjen­ger

Svært få nors­ke jour­na­lis­ter bryr seg med å se på Vi­sjon Norge. I den grad de ser på tv på kvelds­tid og i hel­ge­ne, er det helt andre ka­na­ler som blir prio­ri­tert. Av den grunn blir det sagt mye ny­hets­ver­dig på Vi­sjon Norge som ikke blir lagt merke til av andre medi­er. Nå i hel­gen kunne vi blant annet ob­ser­ve­re Jan Han­volds sam­ta­le med Hall­grim Berg.

Berg er inne i var­men, og der­for var Han­volds over­ras­kel­se til­syne­la­ten­de stor da det kom frem at Berg slett ikke er den ak­ti­ve kirke­gjen­ge­ren Han­vold ty­de­lig­vis trod­de han var. Og Berg ville hel­ler ikke være med på Han­volds ster­ke mot­stand mot NRK-li­sen­sen. Der­med kunne den gode Berg bidra med det som ikke har over­dre­vent stor plass i Han­volds re­to­rikk: ny­an­ser.

Sann­hets­ge­halt

Nå i valg­kam­pen har Vi­sjon Nor­ges støt­te til De Krist­ne gitt det nye par­ti­et mer om­ta­le enn opp­slut­nin­gen deres til­si­er, Han­vold skrev fak­tisk på Face­bo­ok 22. au­gust at «Om du tar Guds ord og Bi­be­len på alvor, er det bare ett parti du kan stem­me nå: De Krist­ne» .

Dette er bare en av flere tvil­som­me ut­ta­lel­ser hvor Han­vold bru­ker Bi­be­len som le­gi­ti­mi­tets­kil­de for egne po­li­tis­ke pre­fe­ran­ser. 13. juli skrev han om KrF at «siden de av­krist­net Norge i 2012 og sitt egen parti i år, må de regne med at krist­ne vel­ge­re går til andre par­ti­er.» Dette er ikke helt uty­pisk: for­mu­le­rin­ge­ne er så spis­set, og vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­sen så ka­ri­kert at selve sann­hets­ge­hal­ten 
blir ut­ford­ret.

Geir Mag­nus Ny­borg viser i da­gens avis til hvil­ken for­mu­le­ring det er som an­gi­ve­lig re­pre­sen­te­rer av­krist­nin­gen av KrF . Og hva Grunn­lo­ven angår, er det nokså opp­lagt at noen sær­lig ster­ke­re for­ank­ring for kris­ten­dom­men var det knapt mulig å oppnå i Norge anno 2012. Vi kan gjer­ne mene at den gamle pa­ra­gra­fen var bedre, men Kris­te­lig Folke­par­ti for­tje­ner mer ros enn ris for at kris­ten­dom­men fak­tisk er om­talt i Grunn­lo­ven fort­satt.

Po­li­tisk hjem­løse

I samme gate som Han­volds ikke all­tid pre­si­se ana­ly­ser kom­mer en del av vur­de­rin­ge­ne fra De Krist­ne. Det går godt an å ar­gu­men­te­re for at KrF har valgt en annen vei. Par­ti­et har ikke an­strengt seg nevne­ver­dig for å styr­ke til­hø­rig­hets­fø­lel­sen til den fløy­en som nå hel­ler mot De Krist­ne. Der­for er det ikke umu­lig at et parti som De Krist­ne kan fange opp en del vel­ge­re som føler seg po­li­tisk hjem­løse i KrF. Men når parti­sek­re­tær Terje Si­mon­sen så sent som i for­ri­ge uke sa at det er re­el­le mu­lig­he­ter for at De Krist­ne hav­ner i re­gje­ring etter val­get på man­dag, er det vans­ke­lig å vite hva man skal si.

Igjen: det er ikke umu­lig at De Krist­ne kan ha et visst vekst­po­ten­si­al. Men den grup­pen som lenge har sett på seg selv som gras­ro­ten i KrF, er nok ve­sent­lig mind­re enn en del synes å tro - dess­ver­re. Det er mye godt å si om Erik Selle, men det er mer sann­syn­lig at Thor­bjørn Jag­land hav­ner i re­gje­ring etter det kom­men­de val­get enn at Selle gjør det. Vi vet ikke hva som kan skje om to eller fire år, men ved val­get i 2013 kom­mer De Krist­ne nes­ten helt sik­kert til å få mind­re enn en pro­sents opp­slut­ning.

Uspe­si­fi­sert un­der­sø­kel­se

I det samme land­ska­pet fin­ner vi Kris­tent Sam­lings­par­tis fort­sat­te an­nonse­kam­pan­je. Etter opp­sla­get i Dagen hvor Frank Aare­brot gikk kraf­tig i rette med mis­bruk av hans tid­li­ge­re ut­ta­lel­ser , har par­ti­et nå end­ret teks­ten.

Men det sak­li­ge ho­ved­inn­hol­det står ved lag, altså at en stor andel av hjemme­sit­ter­ne an­gi­ve­lig er enig med Kris­tent Sam­lings­par­tis po­li­tikk. Dette er ba­sert på uspe­si­fi­ser­te un­der­sø­kel­ser par­ti­et selv har fore­tatt, hvor me­tode­grunn­la­get i beste fall synes noe uklart.

Strek­ke ana­ly­sen

Fel­les­nev­ne­ren for disse ut­ta­lel­se­ne er al­vor­lig: sam­vit­tig­hets­ful­le krist­ne men­nes­ker, gjer­ne med de beste hen­sik­ter, øns­ker å bidra til en annen ut­vik­ling for Norge. Det fin­nes det mange gode grun­ner for. Men hvor langt kan man strek­ke vir­ke­lig­hets­ana­ly­sen før det går ut over selve sann­hets­ge­hal­ten?

En­hver kan ønske stør­re opp­slut­ning om det man bren­ner for, og mi­rak­le­nes Gud har gre­pet inn i his­to­ri­en før. Men flere alarm­klok­ker burde ringe når det nær­mest er en him­melsk inn­gri­pen som skal sikre par­ti­ets økte opp­slut­ning. Hva er da i veien for at Knut Arild Ha­rei­de kunne ha snak­ket om at KrF kom­mer til å få 20 pro­sent eller mer?

Fil­tre­rer bort

Når spiss­for­mu­le­rin­ger av Han­volds merke blir van­lig, må man for­ut­set­te at le­ser­ne og se­er­ne etter hvert fil­tre­rer bort en gans­ke be­ty­de­lig andel av det som blir sagt. Er dette en ku­rant de­battek­nikk for krist­ne le­de­re? Skul­le vi ha sagt det samme om le­der­spal­ten i Dagen? Og: in­ne­bæ­rer denne kom­men­ta­ren at alt som kom­mer fra Vi­sjon Norge, De Krist­ne eller Kris­tent Sam­lings­par­ti er galt?

Selv­sagt ikke. Det fin­nes mye be­und­rings­ver­dig i alle de tre nevn­te fora. Men ingen av oss kan unn­dra oss eva­lu­e­ring, og vi må alle stå an­svar­lig for det vi sier og gjør.

Hus på fjell

Igjen ser vi at mar­gi­na­li­se­ring fører til ra­di­ka­li­se­ring. Men i ste­det for å over­by hver­and­re i spiss­for­mu­le­rin­ger og op­ti­mis­tis­ke ana­ly­ser, hadde det vært mer kon­struk­tivt om de nevn­te ak­tø­re­ne ville legge til grunn en mer nøk­tern vir­ke­lig­hets­for­stå­el­se. Den kan virke mind­re spek­ta­ku­lær, men vil nok vise seg mer slite­sterk. Vi kan alle ha godt av å tenke gjen­nom hvor­dan vi pas­ser inn i bil­det om hus som er byg­get på fjell og hus som er byg­get på sand.

Den som har Jesus Kris­tus som sin klip­pe, og det gjel­der også både aviser, tv-ka­na­ler og po­li­tis­ke par­ti­er, tren­ger ikke for­mu­le­rin­ger som strek­ker sann­hets­ge­hal­ten til det mak­si­ma­le for å frem­me sin sak.