TILLATT: LO-kongressen krever at innleie som hovedregel ikke skal være tillat. Dette er direkte i motstrid til vikarbyrådirektivet, som sier at restriksjoner på bemanningsbransjen er forbudt, skriver Kathrine Kleveland.  Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

LO-kongressen utfordrer EØS-avtalen

torsdag 22. juni 2017

Synspunkt

Om Grunnloven skulle veie mindre enn EUs friheter, så er det vanskelig å leve med for en selvstendig nasjon.

LO-kongressen utfordrer EU og ESA på sak etter sak, på område for område. På Jernbanepakke 4, på EUs helikopterforordning, på å forby bemanningsbransjen og profitt på velferd, på grunnlovfesting av ILO-konvensjoner. Samtidig som EU krever at reise, kost og losji i Norges første landsomfattende tariffavtale skal endres for å tilfredsstille EØS-avtalen.

LO-kongressen krever at Norge bruker reservasjonsretten mot EUs Jernbanepakke 4. Det er helt nødvendig dersom det skal være mulig å stanse anbud på Jernbane og igjen samle NSB. Dagens opposisjon har vært imot både anbudsutsetting og oppsplitting som dagens regjering har vedtatt. Alt tyder på at vi ved et regjeringsskifte får vårt første veto mot et EU-direktiv siden postdirektivet.

LO-kongressen krever at Norge ikke innfører HOFO, EUs helikopterforordning, i norsk lov. HOFO vil overføre både driftstillatelse og tilsyn til det land helikopterselskapet er registrert i og slik frata norske myndigheter all kontroll. Dagens regjering har sagt nei. Ikke ved å bruke reservasjonsretten, men ved å hevde at kontinentalsokkelen ikke er omfattet av EØS-avtalen. Det står igjen å se EU og ESAs reaksjon, men dette er et prinsipp som ingen norsk regjering kan gi seg på.

LO-kongressen krever at innleie som hovedregel ikke skal være tillatt. Dette er direkte i motstrid til vikarbyrådirektivet, som sier at restriksjoner på bemanningsbransjen er forbudt. Det er en unntaksklausul, men den tolkes svært strengt av EU og EFTA-domstolen. Samtidig er dette kravet det viktigste grunnplanskravet i norsk fagbevegelse. Også ledelsen i Fellesforbundet har åpnet for et forbud, i det minste i en region eller bransje.

LO-kongressen vil fjerne muligheten for profitt på velferdstjenester. LO skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører. Også dette kravet ble kjempet igjennom på LO-kongressen mot ved forhandlingene om en eventuell ny regjering. Men kravet vil møte EUs nye tjenestepakke som nettopp har til hensikt å likestille kommersielle og ikke-kommersielle velferdstjenester.

LO-kongressen har krevd grunnlovfesting av ILO-konvensjoner. I Holshipdommen ble ILO-konvensjon 137 veid opp mot EUs frie etableringsrett og funnet for lett. Ved grunnlovsfesting er det selve grunnloven som blir veid. Om Grunnloven skulle veie mindre enn EUs friheter, så er det vanskelig å leve med for en selvstendig nasjon.

Nei til EU mener samtlige av disse enstemmige vedtakene vil utfordre EØS-avtalen.