KRENKELSER: Metoo-kampanjen har vist oss at også overtramp som enkelte kaller små, kan få stor betydning for den det gjelder. Derfor er vi opptatt av at ingen krenkelser skal bagatelliseres, skriver Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Erik Furnes, Øyvind Åsland og Jeffrey Huseby. Illustrasjonsbilde: Fotolia.com

#Metoo - Når krenkelser skjer hos oss

fredag 17. november 2017

Synspunkt

Den såkalte #metoo-kampanjen har vist at altfor mange kvinner - og også en del menn - opplever seksuelle overgrep, krenkelser og trakassering. Dessverre er ikke kristne miljøer noe unntak.

På slutten av åttitallet kom det for første gang frem i offentligheten at menn hadde begått overgrep overfor kvinner i kristne miljøer. Det tok tid før vi forstod alvoret og omfanget, og vi må innrømme at flere av disse sakene ble håndtert for dårlig. For ofte var kristne organisasjoner og menigheter mer opptatt av å beskytte det kristne miljøet eller den som var ansvarlig for overgrepet enn å ta kvinnenes historie på alvor. Maktaspektet ble oversett, og dessverre ble en del saker bare behandlet som utroskap. Dermed ble den krenkede gjort medskyldig og ble sittende igjen med skammen.

Disse erfaringene gjorde det nødvendig for oss å ta et oppgjør med historien og utarbeide tydeligere retningslinjer. Hensikten var å sikre at de som kom med sine vonde historier ble tatt på alvor, og at ansvaret skulle bli plassert på rett sted. I dag står Normisjon, ImF, NMS og NLM sammen om disse retningslinjene, og de ligger ute på organisasjonenes respektive nettsider.

Når saker kommer fram i lyset og håndteres på en faglig forsvarlig måte, er det også forebyggende. Det gir et signal til omgivelsene om at slike krenkelser ikke tolereres. Samtidig vet vi at seksuelle krenkelser stadig skjer og at vi må ha et kontinuerlig fokus på problemet. Den dokumentariske boken Det som ikke skulle skje av Gunnar Ringheim minner oss om at slike krenkelser har foregått både i gammel og ny tid i våre miljøer.

Vi forsøker å øke kompetansen og bevisstgjøringen på dette feltet innen våre organisasjoner gjennom å sette temaet på dagsorden i undervisning og skolering. Rollebevissthet, makt og ansvar er viktige temaer vi jevnlig tar opp med ansatte, sammen med fokus på gode holdninger. Alle ansatte skal også vite saksgangen når noe skjer, slik at det som har skjedd blir tatt tak i og ikke blir feid under teppet. Det er viktig for å få saker fram i lyset raskt.

Den siste tidens debatt har minnet oss om at seksuell trakassering i alle former alltid er alvorlig og krenkende, selv om det ytre sett er forskjell på voldtekt og å bli utsatt for slibrige kommentarer eller uakseptabel berøring. Metoo-kampanjen har vist oss at også overtramp som enkelte kaller små, kan få stor betydning for den det gjelder. Derfor er vi opptatt av at ingen krenkelser skal bagatelliseres. Vi ønsker å løfte skylden og skammen av skuldrene til den som er utsatt og plassere den hos den som har oppført seg uakseptabelt og krenkende.

Det er avgjørende at kristne miljøer skal være et trygt sted å være for alle. Mennesker som er med i vårt arbeid skal oppleve seg sett og ivaretatt. Vi skal ha respekt for hverandres grenser. De som har opplevd seksuelle krenkelser i kristne miljøer tenker ofte at de er «den eneste», fordi krenker som regel har stor tillit og er en åndelig autoritet. Da blir det dobbelt vanskelig å si fra. Derfor vil vi understreke at vi ønsker at de som har vonde erfaringer skal komme til oss med dem.

Å behandle saker knyttet til seksuelle krenkelser er krevende. Iblant har vi gjort feil. I enkelttilfeller kan vi ha opptrådt slik at utsatte har opplevd oss som unnvikende. Det beklager vi og er vi lei oss for. Vårt mål er å prioritere slike saker svært høyt og sørge for at utsatte blir ivaretatt og at saker håndteres med det alvor de krever.

De siste ukene har mange stått frem i media med både nye og eldre historier om overgrep og krenkelser. Slike krenkelser går aldri ut på dato, så lenge uretten ikke er konfrontert og tatt et oppgjør med. Vårt ønske er å ta folk på alvor som har slike historier, enten historiene er av ny eller gammel dato. Ta kontakt med oss om du sitter med en vond historie.