Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

En kamp som aldri kan vinnes?

søndag 19. februar 2017

Samfunn

«Partene har gjensidig forpliktet seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing».

Sitatet er ikke hentet fra kunnskapsministerens pressekonferanse denne uken om tiltak mot mobbing. Det kommer derimot fra det 15 år gamle mobbemanifestet som Bondevik II-regjeringen la fram og som skapte stor oppmerksomhet.

Ni år etter, i 2011, la daværende statsminister Jens Stoltenberg sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen fram et nytt manifest mot mobbing. Stoltenbergs budskap var klart: «Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing».

LES: 6,3 prosent sier de blir mobbet på skolen

I fjor lovet kunnskapsministeren at regjeringen skulle legge fram nye tiltak mot mobbing i skolen. Denne uken kom de, og fredag fikk Stortinget proposisjonen oversendt. Nå skal nulltoleranse mot mobbing lovfestes.

Alle initiativ, tiltak og gode hensikter synliggjør et beklagelig faktum: Mobbing er en realitet i alt for mange unge menneskers liv, og uvesenet er svært vanskelig å komme til livs.

Følgende uttalelse fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen illustrerer problemet godt: – På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet holdt seg høyt. Det er fortsatt elever som hver eneste dag opplever mobbing eller andre typer krenkelser. Slik kan vi ikke ha det.

Vi trodde vi så en bedring etter Bondevik-regjeringens bredt anlagte kampanje. I evalueringen av innsatsen, som ble utført i 2004, ble det påpekt at mobbingen var redusert med mellom 30 og 40 prosent.

LES OGSÅ: Mobbeofre velger kristne friskoler

Tall fra Senter for adferdsforskning viste at tilfeller av langvarig mobbing i skolen sank med 30 prosent fra 2001 til 2004. Hovedårsaken ble sagt å være økt fokus på mobbing, ikke minst i media.

Men etter hvert som oppmerksomheten rundt problemet sank, snudde den positive utviklingen. I 2010 opplyste daværende statsråd Halvorsen at 21 prosent av elevene opplever mobbing i skolen.

I elevundersøkelsen fra 2016 svarer 6,3 prosent at de blir mobbet to til tre ganger i måneden, eller oftere. I tillegg svarer 14 prosent at de har vært utsatt for krenkelser av et eller annet slag.

Solberg-regjeringen vil altså angripe dette med loven i hånd. Skolene får blant annet plikt til å følge med, gripe inn, varsle og undersøke. Fylkesmannen skal håndheve reglene.

SV ville i sin tid ha et uavhengig ombud som skulle følge opp mobbesakene. KrF har foreslått en ordning med et tilsyn i hvert fylke.

LEDERARTIKKEL: Voksnes ansvar når barn mobbes

Det gjenstår å se om regjeringens forslag blir vedtatt, og om de eventuelt får effekt. Men det viktigste vil fortsatt være en høy bevissthet og beredskap rundt et problem som vil fortsette å skape tapere om det ikke gjøres noe.

Nullvisjonen er en god, men neppe realistisk, tanke. Det må likevel ikke få noen til å gi opp kampen mot mobbing. Den kampen må tas hver dag på hver skole landet over.