BRAUT: Vi har tidligere pekt på Ivar Braut som den mest sannsynlige kandidaten. Antakelig er han fortsatt den kandidaten som står sterkest, men her er ingen ting avgjort, skriver Dagen på lederplass. På bildet ser vi Stavanger domkirke. Foto: Ove Eikje  Foto: 

Når Stavanger skal få ny biskop

torsdag 15. september 2016

Lederartikkel

Uansett hvem som blir valgt til biskop i Stavanger, vil dette si noe om hvilken tilnærming Åpen folkekirke velger.

Det går mot en spennende og viktig bispeutnevnelse i Stavanger. Dette er det første bispedømme som får ny biskop etter vårens Kirkemøte, hvor Den norske kirke for første gang gikk inn for vigsel av likekjønnede par.

Samtidig er Stavanger trolig det bispedømmet hvor det konservative tyngdepunktet er tydeligst. Dermed vil det ligge en tung signaleffekt i det valget kirken gjør.

I Rogaland finnes det vitale miljø i mange av Den norske kirkes menigheter. Men det finnes også mange vitale miljø i bedehus og frikirker. Om Stavanger bispedømme får en markert liberal leder, er det en reell sjanse for at flere konservative vil føle seg presset ut av Den norske kirke.

Fordi det finnes så mange alternativer, kan veien ut av folkekirken være kortere i Stavanger bispedømme enn mange andre steder. På den annen side finnes det også mange kirkemedlemmer som forventer at Kirkemøtets vedtak må få konsekvenser for bispevalget også i Stavanger. Kirkerådet har med andre ord et krevende valg foran seg når de skal utpeke Erling Pettersens etterfølger.

Vi har tidligere pekt på Ivar Braut som den mest sannsynlige kandidaten. Antakelig er han fortsatt den kandidaten som står sterkest, men her er ingen ting avgjort. Braut sitter selv i kirkerådet, og var en av støttespillerne bak Kirkemøtets kompromissvedtak.

I dagens avis sier han at det konservative lekfolket trolig er den parten som har det tyngst nå. Med en slik forståelsesramme viser Braut, som i dag er sokneprest i Birkeland menighet i Bergen, at han ser noe av alvoret som mange konservative kirkemedlemmer befinner seg i. Antakelig vil denne forståelsen være en nøkkelkvalitet hos den neste biskopen i Stavanger, dersom han eller hun ønsker å beholde det konservative lekfolket i Den norske kirke. Men samtidig gjelder det også for Braut at dette ikke er den eneste relevante pressgruppen som kirkerådet vil ta hensyn til.

Det er fremdeles slik at Åpen folkekirke har flertall i Den norske kirkes demokratiske styrende organer, og øverst på deres dagsorden har saken om likekjønnet vigsel stått. For en del mer liberalt orienterte kirkemedlemmer kan det derfor være skuffende om en kandidat som Ivar Braut blir valgt.

Uansett hvem som blir valgt til biskop i Stavanger, vil dette si noe om hvilken tilnærming Åpen folkekirke velger. De kan gå for sitt eget primærstandpunkt og ønske å maksimere sin egen innflytelse mens de har mulighet til det, eller de kan velge en mer åpen tilnærming hvor de ønsker å ivareta også de av kirkens medlemmer som ikke støtter dem.

En annen observasjon vi kan gjøre ut fra kandidatenes selvpresentasjon, er at prorektor Bård Mæland ved VID vitenskapelig høgskole står frem som tilhenger av likekjønnede vigsler.

At den tidligere rektoren ved Misjonshøgskolen skulle innta et slikt standpunkt, ville vært ganske utenkelig for en del år siden. Men i dag kommer det ikke som noen stor overraskelse. Det sier i seg selv en del om den utviklingen som har funnet sted i Den norske kirke. Nå blir det opp til kirkerådet å vurdere hvilke hensyn som skal veie tyngst når Stavanger bispedømme skal få ny biskop.

Les også: