SAMARBEID: Man samarbeider med dem man oppfatter som bibeltro, men ikke med dem som står for likekjønnet ekteskap, skriver Øyvind Gaarder Andersen.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Pinsebevegelsen og ekteskapet

lørdag 6. februar 2016

Kristenliv

Her er det et spørsmål av enda mer fundamental karakter. Det går blant annet på forståelsen av skapelsen, av synd og tilgivelse, av hva som kan lede til fortapelse.

Jeg ser at spørsmålet om likekjønnet ekteskap har stått på agendaen i Dagen de siste dagene. Johannes Kleppa etterlyser med rette større deltakelse fra frikirkelig hold i ekteskapskampen.

JOHANNES KLEPPA: Kvar er prestar og frikyrkjefolk i ekteskapskampen?

Når det gjelder Pinsebevegelsen, intervjues Sigmund Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsens lederråd, om saken (30.01.16), og pastor Terje Berg i Pinsekirken Salen, Halden, har en artikkel i Dagen (02.02.16).

Både Kristoffersen og Berg henviser til arbeidet med spørsmålet i Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe. Det er helt riktig. Temaet har både stått, og står, på dagsorden der. Det betyr ikke at det er usikkerhet om hva man skal mene. Tvert imot!

La meg derfor sitere fra en uttalelse som Teologisk refleksjonsgruppe kom med i desember 2014. Den ble publisert i Korsets Seier, men kanskje ikke i Dagen. Uttalelsen har overskriften «Bibelen og etikken»:

«I tråd med Pinsebevegelsens trosgrunnlag, mener vi at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

Vi slutter oss til følgende formulering i Lausannepakten: «Vi fastholder både Det gamle og Det nye testamentets guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv.» (http://www.lausanne.org/nb/lausannepakten/lausannepakten)

Vi tror at Bibelens etiske veiledning er normativ for oss i dag. I dagens situasjon vil vi spesielt fremheve spørsmålet om ekteskapet. I Pinsebevegelsens trosgrunnlag sies det slik «Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv.» (http://www.pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/trosgrunnlag.html)

LES OGSÅ: United Oslo inn i pinsen

Bibelen taler kun om ekteskap mellom kvinne og mann. Gud skapte menneskene til mann og kvinne, og både skaperordningen og Bibelens etiske formaninger er tydelig på at det seksuelle samlivet hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne. Når Bibelen taler om seksuell aktivitet mellom mennesker av samme kjønn, sier den at dette er forhold vi må omvende oss fra (Rom 1, 26-27; 1 Kor 6, 9-11).

Vi ønsker å utfordre, støtte og oppmuntre mennesker til å følge Bibelens bud også på dette området. Gud elsker alle mennesker, og våre menigheter skal være et åndelig hjem også for dem som opplever utfordringer når det gjelder å leve innenfor rammen av Bibelens seksualetikk, uansett hva slags utfordringer det er snakk om. Vi ønsker å møte alle mennesker med omsorg, forbønn og hjelp til å leve i samsvar med Guds gode vilje.»

Det diskuteres om spørsmålet om likekjønnet ekteskap er kirkesplittende. Svaret er et klart ja. Dette har jeg hevdet i ulike artikler tidligere, og gjentar det nå. Det er kirkesplittende innad i kirkesamfunn, og det splitter mellom kirkesamfunn. Vi kan samarbeide ulike kirkesamfunn imellom på tross av ulikt dåps- eller nattverdsyn. Men her er det et spørsmål av enda mer fundamental karakter. Det går blant annet på forståelsen av skapelsen, av synd og tilgivelse, av hva som kan lede til fortapelse.

«Jesus alene-læren» som oppstod i USA i Assemblies of God’s startfase, er en parallell. Dette er en lære som fornekter treenigheten og fremhever Jesus alene som den guddommelige person. Da Assemblies of God avviste denne læren i 1916, mistet de mange menigheter og forkynnere. «Jesus-only-læren» er kirkesplittende, og så er læren om likekjønnet ekteskap.

I praksis er det antakelig varianter av Calmeyergate-linjen som er mest nærliggende å følge på det lokale plan. Man samarbeider med dem man oppfatter som bibeltro, men ikke med dem som står for likekjønnet ekteskap.