SELVFORSTÅELSE: For hovedstyret er det viktig å ta hele organisasjonen på alvor når vi i NLM skal snakke om vår selvforståelse og identitet. Å lage organisasjonen smalere, på grunn av veivalg som er mer strategiske enn teologiske, vil være uheldig, skriver Øyvind Åsland og Kåre Johan Lid. Bildet er fra generalforsamlingen i 2015.  Foto: Birgit Opheim

Et likeverdig kristent arbeid

onsdag 8. november 2017

Kristenliv

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

La oss starte med å påpeke at hovedstyret ønsker en reell samtale og debatt om hvordan NLM bør utvikle sitt arbeid i Norge fremover. Samfunnet vårt gjennomgår store endringer.

Liberaliseringen i Den norske kirke får også betydning for NLMs arbeid fremover. Det gjelder også fordi mange ikke lenger ønsker å ha en tilknytning til Den norske kirke.

Det har lenge vært litt ulike syn og vurderinger innad i NLM når det gjelder hvordan vi bør navigere i et krevende landskap. Også i samtalen på rådsmøtet varierte synspunktene.

For oss som leder NLM er det viktig å ikke overdramatisere dette, for kanskje gjenspeiler det også hvor forskjellig arbeidet i NLM er. Det som binder oss sammen som organisasjon er kallet om å nå de minst nådde folkeslagene med evangeliet – og at mennesker i Norge får et møte med Jesus og blir bevart i troen.

For hovedstyret er det viktig å ta hele organisasjonen på alvor når vi i NLM skal snakke om vår selvforståelse og identitet. Å lage organisasjonen smalere, på grunn av veivalg som er mer strategiske enn teologiske, vil være uheldig.

Vi ønsker å samle flest mulig kristne i vårt land om visjonen «Verden for Kristus» og ønsket om å bygge Guds rike både i vårt eget land og på misjonsfeltene våre.

Med dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» har hovedstyret ønsket å få en god samtale om viktige og aktuelle tema. Videre ønsker hovedstyret å gi en veiledning som sier noe om veien videre uten å stramme inn mangfoldet i organisasjonen.

Men dokumentet kommer ikke med en slags fasit. Slik sett verdsetter vi engasjementet som også har kommet til uttrykk i Dagen – blant annet gjennom leserinnlegg fra Kenneth Ellefsen, Sakarias Ingolfsson og Knut Lid.

Noen mener at det ikke lar seg forene å være både en misjonsorganisasjon og kirke i bibelsk forstand. Og at det er svakt lederskap når hovedstyret på den ene siden forstår NLM primært som en misjonsorganisasjon, samtidig som man betegner arbeidet i foreninger som et fullverdig kirkelig arbeid.

Her tenker nok både hovedstyret og rådsmøtet annerledes enn Kenneth Ellefsen. For en lavkirkelig organisasjon som NLM har det vært en selvfølge å tenke at alt det som skjer i våre forskjellige misjonsfellesskap er likeverdig.

Det gjelder uavhengig av om det er en større menighet (med dåp, søndagsskole og mye mer) eller misjonsmøter. Der mennesker samles om Guds ord, der finner vi den kristne kirke. Det er viktig for hovedstyret å unngå en rangering av de ulike fellesskapene i NLM.

Samtidig erkjenner vi at det er annerledes å drive en forsamling sammenlignet med det å drive et tradisjonelt foreningsarbeid, noe som også ble pekt på i rådsmøtet.

Vi er glade for at forsamlingsarbeidet vårt flere steder er i vekst og vi ønsker å utvikle dette arbeidet fremover. Og siden vi tenker at forsamling i NLM er en menighet, åpner også hovedstyret for bruk av begreper som «pastor», «gudstjeneste» og «kirke» i vårt arbeid.

Så selv om vi i NLM kan omtale sitt kirkesyn som pragmatisk, vil vi ha – og har – ordnede strukturer for arbeidet vårt. På rådsmøtet var det flere som tok til orde for at NLM må synliggjøre og tydeliggjøre det åndelige lederskapet i organisasjonen. Det må vi drøfte og tydeliggjøre videre – ikke minst på lokalt nivå.

På rådsmøtet ble det av flere også pekt på at den største utfordringen vi har i de lokale fellesskapene våre ikke er manglende struktur, men flere folk som er villig til å ta ansvar og forplikte seg.

Det tror vi er en god analyse av situasjonen flere steder. Da blir det fortsatt viktig å forkynne evangeliet slik at mennesker blir satt fri, og får oppleve gleden ved å ta ansvar for å bevare det lokale fellesskapet og nå ut til nye mennesker.

Diskusjonene har vært mange i NLM om kirkesyn – og strukturen for arbeidet vårt. Vi opplever at vi har taklet dette på en god måte i organisasjonen. Vårt ønske er at vi lytter til hverandre, til tross for et stort mangfold, og at vi kan stå sammen og dra i samme retning.

Kirkesynet vårt kan nok variere noe, men vi bør kunne stå samlet om å forkynne evangeliet til menneskene rundt oss der vi bor og til de som enda ikke har hatt mulighet til å høre.