EKTESKAPET: Det er livsviktig at det blir fokusert på de bibelske sannheter om ekteskapet, biologi og barn i vår kaotiske tid hvor det ikke finnes noen absolutter lenger, men hvor alt er subjektivt og relativt, mener underskriverne.  Foto: Frank May, NTB Scanpix

Guds skaperordninger står fast

Author picture

lørdag 10. oktober 2015

Kristenliv

Valget av representanter til Kirkemøtet i 2016 ser ut til å gå i favør av Åpen folkekirke. Over halvparten av delegatene ønsker at enkjønnede par skal få gifte seg i Den norske kirke (Dnk). Vi beklager oppriktig at liberal og bibelkritisk teologi nå er har fått flertall i Dnk.

Men vi vil gi honnør og takk til Øivind Benestad og hans medarbeidere i Levende folkekirke for deres utrettelige iver og arbeid for at Dnk skal holde fast ved Bibelens lære om ekteskapet: et livslangt og monogamt ekteskap mellom én mann og én kvinne som elsker hverandre og lover å være trofast mot hverandre til døden skiller dem ad.

LES: Tror over halvparten av prestene vil nekte homovigsel

Vi vil også understreke Levende folkekirkes teologisk basis som sier at den slutter seg fullt ut til Den norske kirkes basis, som er Den hellige skrift og kirkens bekjennelsesskrifter. Bibelen er øverste norm i alt som handler om lære og liv.

Levende folkekirkes hensikt og mål er å kalle alle mennesker i Norge til tro på evangeliet og til etterfølgelse av Jesus Kristus. Dette er den viktigste oppgave for Guds folk på jord.

Vi slutter oss også til Levende folkekirkes oppdrag hvor man arbeider for at Den norske kirke skal holde fast ved den bibelske og felleskirkelige forståelsen av ekteskapet. Kirkens lære og liturgi må bygge på sannheten om at ekteskapet er Guds ordning for én mann og én kvinne.

Det er betryggende og tillitvekkende å lese hva som sies om ekteskapet i Bibelens lys:

«Hele Bibelen er krystallklar på at ekteskapet er et samliv mellom mann og kvinne. Undervisning og fortellinger, eksempler og symboler, Jesu budskap (for eksempel i Bergprekenen og i Matteus 19,4-6), apostlenes lære og De 10 bud («Du skal hedre din far og din mor») – alle sier det samme: Ekteskapet består av mann og kvinne.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er ingen menneskelig oppfinnelse, ingen sosial konstruksjon, men en av Guds grunnleggende ordninger for menneskelivet. Få ting i Bibelen er klarere enn dette.

Dypest sett har verken politikere, biskoper eller Kirkemøtet mandat til å omdefinere ekteskapet i sin grunnstruktur.»Det er også bibelsk og tillitvekkende å lese hva Levende folkekirke skriver om forholdet mellom biologi og barn hvor de imøtegår statens radikale kjønnsideologi som fremmes i samfunnet i dag.

Når det gjelder dette forhold, sies det blant annet: «Kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne er ingen tilfeldig egenskap, men forutsetning for at barn kan fødes. Alle har én mor og én far. Mor-far-barn-relasjonen er derfor unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner.

Staten fremmer nå en radikal kjønnsideologi i barnehager, skoler og samfunn. Denne sier at a) kjønnsforskjellene i familien er uten betydning, b) biologisk slektskap er irrelevant, c) mor eller far kan byttes ut med en person av motsatt kjønn og d) planlagt farløshet og morløshet er et fremskritt og til barns beste. Dersom kirken vil holde fast på en bibelsk skapertro, kan den ikke legitimere og støtte dette radikale samfunnseksperimentet.»

I denne viktige saken om ekteskapet som Guds skaperordning, og barns Gud-gitte rett til å ha én mor og én far, står vi sammen med nettverket Levende folkekirke. Likedan i kampen mot statens radikale og demoniske kjønnsideologi som fremmes i barnehager, skoler og samfunnet.

Det er livsviktig at det blir fokusert på de bibelske sannheter om ekteskapet, biologi og barn i vår kaotiske tid hvor det ikke finnes noen absolutter lenger, men hvor alt er subjektivt og relativt.

Derfor vil vi slå fast at ekteskapet er en skaperordning som verken politikere, biskoper, prester, lekfolk eller Kirkemøtet har fått mandat fra Den treenige Gud til å omdefinere. Følgelig burde dette spørsmål aldri vært satt opp på sakslista til Kirkemøtet og avgjort ved simpel flertall. Enhver som opponerer mot Guds skaperordninger, kommer i konflikt med Den treenige Gud og må svare for sine gjerninger på dommens dag.

En «kirke» som ikke godtar og som ikke vil innordne seg under Guds ordninger og vilje, er ikke en sann Jesu Kristi kirke, men en frafallen «kirke», en skjøgekirke. (Sitatene er fra nettsiden levendefolkekirke.no)