Kallsorientert seriegründer

søndag 7. mai 2017

Kristenliv

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

I den nylig utgitte boken «Trådene i samfunnsveven: Hva har reformasjonen betydd for Norge?» skriver Magne Supphellen og undertegnede et kapittel om kjennetegn ved Hans Nielsen Hauges økonomiske virksomhet.

Her ser vi at denne virksomheten i dag, mer enn 200 år senere, i stor grad samsvarer med anerkjente, moderne prinsipper for arbeids- og næringsliv. Samtidig ser vi at ny forskning aktualiserer Hauges tenkning og praksis vedrørende gudstro og næringsvirksomhet.

Basert på Bibelens forvalterperspektiv og den lutherske kallstanken sees arbeid som et hellig kall. Denne kallsorienteringen kan styrke opplevelsen av mening i arbeidet, bidra til økt motivasjon samt til å se arbeidsoppgavene i sammenheng med en høyere hensikt som er personlig relevant for individet.

Vi vet at Hauge i unge år var en grubler, og både faren og presten i bygda forsynte den unge gutten med oppbyggelig litteratur, i hovedsak skrifter med en pietistisk kristendomsforståelse.

Da han var 25 år, den 5. april 1796, hadde Hauge en åndelig opplevelse som preget ham resten av livet. Mens han arbeidet ute, kjente han brått et sterkt gudsnærvær og en ny glede over Gud nåde. Denne erfaringen førte i neste omgang til en kallsopplevelse:

«Det gjenlød i mitt Indre: Du skal bekjende mitt Navn for Menneskene, formane dem at omvende sig og søke mig, meden jeg findes, kalde på mig, naar jeg er nær og røre deres Hierter, så kunde de omvende seg fra Mørket til Lyse.»

De påfølgende årene gikk Hauge Norge på kryss og tvers, forkynte, dannet vennesamfunn og etablerte bedrifter i et omfang som savner sidestykke i norsk historie.

Bedriftsetableringene var en sentral del av responsen på kallsopplevelsen. Han grunnla minst 30 virksomheter og var involvert i etableringen av omlag 150 forretningsenheter. Det meste av dette skjedde i den korte tidsperioden 1800–1804.

For hele perioden av hans økonomiske virke, er det anslått at Hauge direkte eller indirekte bidro til opprettelsen av tusenvis av arbeidsplasser. Han skrev også en rekke bøker og flere hundre brev til venner over hele landet.

Spesielt brevene gir innsikt i Hauges forståelse av, og tilnærming til, næringsvirksomhet. Hans tenkning sammenfaller i stor grad med Bibelens forvalterperspektiv og den lutherske kallstanken om at arbeid og næringsvirksomhet er arenaer for å tjene Gud og medmennesket.

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte. Dette til tross for at han i sin forretningspraksis og sine forretningsprinsipper var langt forut for sin tid.