Illustrasjonsfoto: Moyan Brenn/CC/Flickr

Ingen fred uten rettferdighet

tirsdag 2. februar 2016

Kristenliv

«Jeg vil gjøre fred til din øvrighet og rettferdighet til din styrer.» (Jes 60,17)

Melkisedek fremstår i Det gamle testamente som et klart forbilde på Kristus. I Hebr 7,2 står det om denne forunderlige kongen, som Abraham møtte før han møtte kongen i Sodoma: «Han er – når en utlegger navnet – for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge.» Vi kan merke oss at «rettferdighet» kommer før «fred». Den sanne fred (hebraisk: shalom) bygger nemlig på rettferdighet.

ISRAEL-KOMMENTAR: Undervurdert verktøy

Kristus er både vår rettferdighet og fred (se Jer 23,6 og Ef 2,14). Skal et menneske få sin sak i orden med Gud, må spørsmålet om rettferdighet løses, før det kan oppnås fred. I Rom 5,1 står det: «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» I Jes 57,21 gjøres det klart: «Det er ingen fred for de ugudelige.» Men i evangeliet lyder det i Rom 4,5: «Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» På dette grunnlag gjentar Jesus hele tre ganger til sine redde disipler, etter oppstandelsen: «Fred være med dere!» (Joh 20,19.21.26).

Den siste tid skal kjennetegnes ved mange falske fredsbestrebelser. I 1.Tess 5,3 leser vi: «Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem.» Dette budskapet har sin parallell til Neville Chamberlains berømte ord etter forliket med Hitler i München, høsten 1938: «Fred i vår tid.» Det var en fredsproklamasjon, uten rettferdighet. Den utløste jubel, men ingen fred. Ikke mange månedene etter brøt menneskehetens verste, og mest omfattende, krig ut.

Antikrist vil under den kommende trengselstid inngå en falsk fredsavtale med Israel. Men denne «freden» vil til slutt resultere i verdenshistoriens største katastrofe, Harmageddon. Vi er i dag vitne til at mange politiske ledere gjør store bestrebelser for å påtvinge Israel fredsavtaler, som etter mitt syn ikke i tilstrekkelig grad bygger på sikkerhet og rettferdighet. Kan det ende i en ny München-avtale? Et veikart for fred kan fort ende opp med å bli et veikart mot undergang. En fredsavtale som ikke tar hensyn til folkets behov for rettferdighet, vil i alle fall ikke bli stående.

LES: Her ber ukrainske kristne for fred

Det blir ikke noen sann og varig fred i verden før Fredsfyrsten kommer. Men da vil det også bli en fredstid som vi aldri før har vært vitne til. Om denne tid står det i Jes 32,1.17: «Med rettferdighet skal kongen regjere, og stormenn skal styre etter rett … Rettferdigheten skal bringe fred, dens frukt blir evig ro og trygghet.»