LEIER IKKE UT: I flere år har det vært arrangert gudstjeneste 1. påskedag i Sennalandet kapell, men i år setter Norsk Samemisjon foten ned. De leier ikke ut kapellet til en homoliberal prest. Foto: Samemisjonen.  Foto: Samemisjonen

Uklar tale

onsdag 4. april 2018

Kristenliv

Bibelen sier «om en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg rede til strid?». Dette bibelord hadde jeg i tankene da jeg leste Dagen 26. mars.

Sjefredaktør Selbekks leder hadde overskriften «Avlyst påskegudstjeneste». Årsaken var at Samemisjonen ikke ville låne ut Sennalandet kapell til en prest som lærer i strid med Bibelens ord. Hvilket er bibelsk riktig. For kapellet er et innviet hus og ikke et samfunnshus.

Det er helt feilaktig når redaktøren sier at en «gjennom dialog» skal finne «smidige løsninger». Da må jeg spørre, var det disse ordninger Jesus benyttet seg av da han gikk inn i tempelet i forkant av påsken? Redaktørens leder burde vært avsluttet med et spørsmål om noen kunne hjelpe Samemisjon med å holde bibelske samlinger i Sennalandet kapell i påskedagene.

 

Lederartikkel i Dagen: Mange har allerede fått erfare at det har en kostnad å stå opp mot den utviklingen som har preget...

Publisert av Dagen 26. mars 2018

Til avisens hovedoppslag for den stille uke har sjefredaktøren innbudt en kvinnelig biskop til å komme med sitt «synspunkt». Stort «lettere» påskebudskap har jeg aldri lest. Hvis sjefredaktøren ikke kan få personer med mer relevant «synspunkt» i forkant av påsken, bør denne side være blank.

På side 4 har Dagen en artikkel om Vårt Land og striden rundt Åshild Mathisen. Jeg har lest VL i over 60 år og sett hvordan denne avisen har sklidd ut. Fart på utglidningen ble det under Simonnes sin tid og nå under Mathisen og Gjøsund sin ledelse, er siste rest av sann bibelsk rettledning forsvunnet.

Jeg har en beklemmende følelse av at redaktør Selbekk i likhet med Mathisen ønsker å tolke målet og virkemidlene til avisen etter sin mening og bruke redaktørplakaten slik at avisens styre kun blir en formalitet. Hovedårsaken til at jeg holder Dagen er leserinnleggene. Men jeg undres over at Dagen har «åpen mikrofon» også for vranglærere og kristusfornektere.

På side 6 og 7 har Ove Eikje en dobbelside hvor han lister opp de ulike kristelige organisasjoners (sviktende) inntekter. Summen er et stort tall, men hva om han hadde vist de indeksregulerte inntektene for 25-30 år tilbake? Eikjes oppsett er å kaste blår i øynene til leserne. For faktum er at misjonsinntektene går tilbake år for år. En slik artikkel burde også inneholdt en vurdering eller en analyse av hva som er årsaken til slik tilbakegang.

Da den ikke inneholder det, tillater jeg å peke på noen årsaker til de sviktende misjonsinntekter: Høyst uklar tale om de bibelske sannheter. Liten nød i forkynnelsen for den oppvoksende slekt. Liten nød for å etterkomme Jesu befaling om å gå ut med Ordet og lite nød i bønnen om at noen vil gå. Mye bruk av og stor tro på virkemidler, herunder artister og moromenn.

På siste side har Egil Sjaastad en andakt. Avslutningsvis skriver han: «Den Jesus du tror på, er Messias». Dette er uklar tale. Hvis Sjaastad mener at «den Jesus det enkelte menneske tror på, er Messias», hadde det ikke vært strid om gudstjenesten på Sennalandet. Ei heller noen strid om redaktørkrakkene.

Og misjonsinntektene og foreningstallene hadde vært som på apostlene tid. Men fordi vi lever i en tid hvor menneskene «ikke tåler den sunde lære», og tar seg «lærere i hopetall» så blir det strid, hvilket Jesus også forutsa. Andakten til Sjaastad burde derfor vært avsluttet med det spørsmålet Jesus stilte Peter: «Hvem sier du jeg er?». Måtte vi kunne svare slik som Peter: «Du er Messias, den levende Guds sønn».