Illustrasjonsbilde: Pixabay

Hva om naturvitenskapen tar feil?

Author picture

onsdag 21. februar 2018

Kristenliv

Hva gjør vi der naturvitenskapen sier mot Bibelen?

I denne artikkelen gir jeg noen korte skisser av hva som menes når man sier at det ikke er noen motsetning mellom naturvitenskapen og Bibelen.

Empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessigheter i naturen, er hva naturvitenskap er (Wikipedia). Hva om vitenskapen tar feil, kan vi da stole på den?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er ja, vitenskapen har tatt feil mange ganger ut fra hva vi vet i dag og ja, vi kan stole på at den skritt for skritt gir oss mer sikker kunnskap om biologi og fysikk for eksempel.

Det er ting vi i dag kan si med langt større sikkerhet enn for 100 år siden, og det er ting vi kan si med langt større sikkerhet i dag enn for 10 år siden. Vitenskapen har tatt feil før, men det er den eneste måten vi kan komme videre, at folk begynner et sted og andre tar deres arbeid videre.

Hundre prosent empiri vil man aldri kunne legge frem, ei heller i naturvitenskapen, der snakker man om en vitenskapsteori. Derfor er det skivebom når ungjord-kreasjonister argumenterer med at evolusjonsteorien kun er en teori. Det bygger på at man ikke har forstått hva en teori i vitenskapen er.

Først legger man frem en hypotese, så gjelder det å gi empiri for denne hypotesen; er empirien god nok etter å ha blitt prøvd, snudd og vendt på, da har man til slutt en teori. Sikrere kunnskap er det ikke mulig å oppdrive i naturvitenskapen. Det mest opplagte eksemplet på at naturvitenskapen har tatt feil er Einstein sitt arbeid som viste at Newton sin forklaring på gravitasjonen var feil. Før Einstein sitt arbeid var det allment akseptert av alle vitenskapsfolk at Newton hadde rett.

Hva om det hypotetisk sett skulle vise seg at jorden er ca. 6000 år gammel og at det ikke har eksistert noen form for evolusjon? Ville da ungjord-kreasjonister kunne flire og si til oss: Hva var det vi sa? Bibelen hadde rett! Nei, de kunne ikke det – eller jo, det ville de kunne, men det er ikke mange som ville blitt berørt av kritikken, for de fleste av oss vil aldri la Bibelen være førende for naturvitenskapen. Dette fordi vi forstår Bibelens intensjon annerledes.

Selv om jorden skulle være 6000 år gammel, klarer jeg ikke å lese ut fra de bibelske tekster at dette er dens intensjon å formidle. I så måte måtte de også juble den dagen det viser seg at jorden er flat og står på søyler. Det Gud formidler gjennom Bibelen er det vi kaller «den spesielle åpenbaring». Det Gud vil formidle om seg selv på alle andre områder, kaller vi for «den allmenne åpenbaring». Hva som skjer i dåpen når et barn blir født på ny, eller hva som skjer når vi mottar brød og vin i nattverden når det blir til Jesu legeme og blod, er ikke noe vi kan forklare ved å ta dåpsvannet eller nattverdsvinen med inn på laboratoriet og forklare det vitenskapelig. Eller for å snu på det: Om man vil ha forklaring på hvorfor tyngdekraften er nødvendig for at liv skal eksistere her på jord, går man ikke til 1. Mosebok.

Både de som forstår verden ut fra teistisk evolusjon og de som forstår verden ut fra ungjord-kreasjonisme, mener at hovedpoenget i skapelsesberetningen i Bibelen er at Gud er den allmektige skaper som er fra evighet av; Gud skapte mennesket i sitt bilde, og på et eller annet tidspunkt i historien ble relasjonen mellom Gud og menneske brutt på grunn av menneskets synd.

Veiene skilles når ungjord-kreasjonister hevder Bibelen går langt ut over dette i hva den søker å fortelle oss som er avgjørende for en troverdig Bibel. Viktig er det å si at spørsmålet om forståelsen av 1. Mos. 1-3 handler om bibeltolkning og ikke bibelsyn. Noe kan selvfølgelig være riktig selv om det ikke var Bibelens intensjon. Man kan forstå Bibelen rett ut fra dagens naturvitenskap på enkelte områder.

Man kan også enkelt finne steder hvor Bibelen tar feil om man leser den naturvitenskapelig. Studer Bibelen fra perm til perm, finn den røde tråden, begynn på nytt igjen og studer Bibelen med denne røde tråden du har funnet. Kort fortalt, hva gjør vi der Bibelen motsier dagens naturvitenskap?

La naturvitenskap være naturvitenskap og la teologi være teologi. Gjør vi det, vil man se at de på mesterlig vis utfyller hverandre.