Åpenbaringsboken

Author picture

tirsdag 8. januar 2019

Kristenliv

Noen utsnitt/essens fra Åpenbaringen gitt ved Jesus til sin venn disippelen Johannes.

Momenter som utdrag, delvise gjengivelser og punkter som kan si noe om denne høyst uvanlige bokens innhold. Den er samtidig forenlig med hele GT forøvrig. Da jeg nylig leste noen kapitler i den, ble det med et annet blikk enn tidligere. Denne gang ble fokuset først hvordan Jesus presenterte seg selv. Det ble interessant.

Innledning:
“Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga Ham”. (Kapittel 1.vers 1)

“De 7 stjerner er engler for 7 menigheter som er lysestaker”. (1.20.)
Brev sendes til 7 menigheter.
(OBS: Jøder har gjerne Lysestaken som sitt symbol på synagogeveggen utenfor.)
Disse kan både sees som ulike karakteristika på menigheter, men kan også sees kirkehistorisk som i rekkefølge; jfr. bibellærer Chuck Missler, Koinonia House/ Institute.

1) Efesus: Skrevet til engelen for menigheten. (2.1-7)
Angående Jesus:
“Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin hånd, han som går midt mellom de 7 gullysestaker”.
(2.1)

(NB: Gull, ikke bronse; -et benyttet metaforisk bilde på englemateriale).

2) Smyrna: Skrevet til engelen for menigheten.(2.8-11)
Angående Jesus: “Den første og den siste, Han som var død og er blitt levende.“
Det omtales at det forekommer spott fra de som sier de er jøder men ikke er det. Motstanderens synagoge.

3) Pergamum:
Skrevet til engelen for menigheten.(2.12-17)
Angående Jesus: “Han som har det tveeggede skarpe sverd”. (Ordet og Ånden).
Bileams lære omtales: Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn; å ete avgudsoffer og drive hor. “Omvend deg, ellers kommer jeg snart(swiftly?) over deg og vil stride mot deg med min munns sverd”.
“Den skjulte manna” (=Afikomen i jødisk tradisjon; den skjulte 1/3-del av brødet som brytes og gjemmes til slutten av høytiden.) “Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna.
Og jeg vil gi ham ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på stenen; som ingen kjenner uten den som får det.”

4) Tyatira: Skrevet til engelen for menigheten: (2.18-29)
“Dette sier Guds Sønn; han som har øyne som ildsluer og hvis føtter er som skinnende kobber.”
Den som seirer tar vare på mine gjerninger inntil enden. Ham vil jeg gi makt over hedningene. Skal styre med jernstav.
(Jern=Fe=26=YHVH; =Åndens liv ved normer og nåde gjenom frivillige innrømmelser og omvendelser?)
Og jeg vil gi ham Morgenstjernen. (Jesu preinkarnerte eksistens synlig for englene i deres preeksisterende tidsalder?)


5) Sardes:
Skrevet til engelen for menigheten. ( 3.1-6)
“Dette sier Han som har de 7 Guds ånder og de 7 Guds stjerner.”
“Bli våken, styrk det som var på vei til å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud”.
.. “Dersom du ikke våker skal jeg komme over deg som en tyv. Og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Dog har du noen få navn i Sardes og de skal gå med meg i hvite klær, - for de er det verd”.
“Den som seirer - bli kledd i hvite klær (for de er det verd). Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og mine engler.
Den som har øre, hør hva Ånden sier”.


6) Filadelfia:
Skrevet til engelen for menigheten. (3.7-13)
“Dette sier Den Hellige, Den Sanndrue, Han som har Davids nøkkel. Han som lukker opp og ingen lukker til, og lukker til og ingen lukker opp.”
“Jeg vet om dine gjerninger. Jeg har satt foran deg en åpnet dør og ingen kan lukke den til, for du har liten styrke og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.”
Se jeg lar noen av Satans synagoger komme; - de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg.”
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet vil jeg og fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike. For å prøve dem som er på jorden.
... Den som seirer: Jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem. Det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn det nye.
(“Davids nøkkel”?: DVD=DaViD: Dalet-Vav-Dalet= Dør-menneske-Dør. Inngang-menneske-Utgang.)


7) Laodikea. Skrevet til engelen for menigheten. (3.14-22)
“Dette sier Han som er “Amen”, det troverdige og sanndrue vitne, opphavet til Guds skapning”. (Amen=I sannhet/ slik er det.)
“Jeg vet om dine gjerninger at du er verken kold eller varm, gi du var kold eller varm. Derfor; da du er verken kold eller varm vil jeg utspy deg av min munn. For du sier Jeg er rik og har overflod og fattes intet. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke bli åpenbaret. Og øyensalve til å salve dine øyne med forat du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone - likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på Hans trone.
Den som har øre han høre hva Ånden sier til menigheten.

-----

De påfølgende kapitler fra 4-6 sier noe om Johannes´syn og bortrykkelse i ånden til himmelen.
Mye kunne vært sagt om det, men Bibelens åpenbaringsbok omtaler det i detalj selv. Imidlertid legger man merke til symbolikken med 7-tallsmønsteret. Her omtalt som at foran tronen brenner 7 ildfakler som er de 7 Guds ånder. Det kan muligvis jevnføres med omtalen av Jesus - barnet født som sønn med herredømmet lagt på hans skulder. Og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste. Jes. 9 6. Samt Jes. 11.1-5: “En kvist skal skyte frem av Isais stubb og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham; råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for Ham.”
Livsvesene omtales som 4 stk, med karakteristika som en løve, en okse, et menneske, som en ørn. (Esekiel 1.10 sier også noe om disse skapninger i sitt syn.)

I kapittel 5 omtales bokrullen forseglet med 7 segl. Deretter løven av Juda, Davids rotskudd, lammet med 7 horn og 7 øyne - de 7 Guds ånder sendt ut over hele jorden. Det blir også gitt en 4-foldig lovprisning av Lammet; Ham tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet. Deretter åpner Lammet de 7 segl. (6.1-17)

Seglene:
1: En hvit hest, en en bue, en krone - og han dro ut med seier og til seier.(En presumptiv venn?)
2: En rød hest gitt makt til å ta freden bort fra jorden. Slakting med et stort sverd.
3: Sort hest, med en vekt i hånden. Hvete og bygg oppmåles, men olje og vin skal ikke skades.
4: En gulgrønn(chloros) hest m/ rytter med navn døden samt dødsriket fulgte med ham.
5: Under alteret såes sjelene til de som var blitt myrdet for Guds ords skyld og det vitnesbyrd de hadde. Og de ropte: Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden.
6: Et stort jordskjelv, solen ble sort som en hårsekk og hele månen som blod. Og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når et fikentre rystes av en sterk vind. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.

7: (8.1). Stillhet i himmelen i en halv time. Deretter så han de 7 engler med de 7 basunene.

Basunene: (8.2ff)
1: Hagl, ild blandet med blod og ble kastet ned på jorden. 1/3 del av jorden ble oppbrent.
2: Et stort brennende fjell ble kastet i havet og 1/3 del av havet ble til blod og 1/3 del av skapningene i havet som hadde liv døde, og 1/3 av skipene ble ødelagt.
3: En stor stjerne falt ned fra himmelen brennende som en fakkel og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Og stjernens navn er Malurt (jfr. Wormwood.) Og en tredjedel av vannene ble til malurt og mange mennesker døde av det fordi det var blitt beskt.
4: Tredjedelen av solen ble slått og tredjedelen av månen og av stjernene - for at tredjedelen av dem skulle formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys og natten likeså. Og jeg så og jeg hørte en ørn som fløy under det høyeste av himmelen og sa med høy røst: Ve, ve, ve dem som bor på jorden for de andre basunrøster av de tre engler som ennå skal blåse.
5: VE nr.1.
En stjerne som var falt fra himmelen ble gitt nøkkelen til avgrunnens brønn. Røk fra avgrunnen formørket solen og luften. Og ut av avgrunnen kom det gresshopper og det ble gitt dem makt slik som skorpionenene på jorden har.
I sum: De kunne ikke skade noe annet enn de mennesker som ikke har Guds segl i sine panner. De skulle forårsake pine i 5 mnd som et skorpionstikk. “I de dager skal mennesker søke døden men ikke finne den”.
Gresshoppene var som hester, rustet til krig... og med stjerter som skorpioner og med makt til å skade menneskene i 5 mnd. Konge over seg er Abaddon/ Apollon.
6: VE nr.2.
De 4 engler som er bundet ved elven Eufrat ble gitt beskjed om skulle løses og 1/3 av menneskene ble gitt å skulle drepes. - Ved ild, ved røk og ved svovel. Men de øvrige omvendte seg ikke fra avgudsdyrkelse m.v.

7: (10.1ff). Og jeg så en annen veldig engel komme ned fra himmelen kledd i en sky og regnbuen var over hans hode og hans åsyn var som solen og hans føtter som ildstøtter.
Og han hadde i sin hånd en liten åpnet bok og han satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden og ropte med høy røst som når en løve brøler. Og da han hadde ropt, talte de 7 tordener med sine røster. (Det de sa skulle ikke skrives ned/ gjengis).
Og engelen som jeg så stod på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd opp mot himmelen og svor ved Han som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og det som er i den og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, - at det ikke skal være mere tid.
Men i de dager når den 7 engels røst blir hørt, - når han skal blåse i basunen - da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet således som han forkynte for sine tjenere profetene.

-------

Fra kapittel 11 går historien over i en noe annerledes fortellerfase, der det kan se ut som at det foregående helhetsbildet blir utdypet mer og tar for seg de ulike grupper i samfunnet og andre konkretiseringer.
Kapittel 11:
”Stå opp og mål Templet og Alteret og de som tilber der”. - Men avvent med Forgården.
Dvs. Guds folk, både de som lever i Huset samt de som lever i dypere tjeneste, skal prøves først.
Kapittel 12:
Kvinnen som er kledd i solen føder et barn som blir tatt opp til himmelen.
Djevelen kastes ned på jorden etter krig i himmelen. Han har kun en kort tid igjen.
Kvinnen forsørges og næres, samt hjelpes av jorden.
Kapittel 13:
Et dyr stiger opp av (folke)havet. Spottende ord. Forfølgelser av de troende. Innskrenkninger ang. kjøp og salg - etterhvert kun tilknyttet “Dyrets merke”/=system.

Kapittel 14:
Tre ulike scenarioer:
A) Ett i himmelen som omhandler de forløste foran tronen.
B) Dom over jorden: “Frykt Gud og gi Ham ære”. Babylons fall.
C) Advarsel mot å tilbe & følge Dyret og ta dets “merke”=flagg, kjennetegn, karakteristika.

En tid for sigd og innhøstingen av jordens grøde.


De 7 vredesskålene/ plager/ Guds vredesdommer

Kapittel 15:
A) Et blikk på det som foregår i det himmelske mens dette er i ferd med å utmåles.
Kapittel 16:
B) Hva som skal måtte komme til å erfares på jorden: (Straffen/ “helveteserfaringer”?).
1: Byller uttømt over jorden.
2: Havet blir “som blod av død mann” og hver levende sjel i havet døde.
3: Dom over elver og vannkilder, de ble til blod. (NB: slik i Moses´dager? Farao-kampen)
4: Solen brenner mennesker.
5: Dyrets trone og dets rike blir formørket og straffes.
6: Vannet i Eufrat tørkes bort og ved det ryddes det vei for kongene fra Østen.
Oppmarsjering av styrker til kampen på HarMageddon; - dvs. dalsletten i Nasaretregionen.
7: Skålen tømmes ut i luften; “det er skjedd”, et stort jordskjelv skjer. Den store by blir delt i tre. Folkenes byer faller. Babylon straffes. Naturkrefter i spill. Hagl.

Kapittel 17:
Skjøgen og dens fall. Babylon den store; mor til skjøgene på jorden.
Kapittel 18:
Babylon får smake sin egen medisin i gjengjeld for all sin ondskap.
Kapittel 19:
Hva som skjer i det himmelske parallelt og i etterkant. Jesus kommer tilbake som kongers Konge og herrers Herre.
Kapittel 20:
Dommen over djevelen eksekveres. Pause i hans virksomhet i ca 1000 år/jfr. sabbatshvile,
deretter den ytterste dom. En endelig opprydding. Djevelen kastes i ildsjøen.
Kapittel 21:
En ny himmel og en ny jord, det nye Jerusalem stige ned fra himmelen, Guds Bolig blant mennesker. Staden.
Kapittel 22:
Livets elv. Himmelske tilstander.
-------

“Se, Han kommer med skyene og hvert øye skal se Ham; - også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over Ham.”
“Jeg er Alfa & Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer; Den Allmektige.” (1.7-8)

“Se, jeg kommer snart og min lønn er med meg, til å gi igjen enhver etter som hans gjerning er. Jeg er Alfa & Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.
Salige er de som tvetter sine kjortler så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.
Jeg Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere om menighetene; Jeg er Davids rotskudd og Ætt, Den klare Morgenstjerne.
Og Ånden og Bruden sier:
Kom! Og den som tørster, han komme, og den som vil: Han ta livsens vann uforskyldt.” Åpenbaringen 22.12-17.