EKTESKAP: Skal alle slags samlivsvalg respekteres? Bigami, polygami? Jeg kan ikke se at noen av formuleringene i partiprogrammet hindrer KrF i å si ja til ekteskap mellom to av samme kjønn, skriver Jon Kvalbein.  Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

KrFs kulturliberale vending

mandag 3. september 2018

dagensdebatt

Dersom KrF vil løfte fram ekteskapet mellom mann og kvinne, hvorfor tar ikke da Hareide offentlig til orde for at partiets tillitsvalgte bør avstå fra å delta på Pride-parader?

I 2008 vedtok Stortinget en ny ekteskapslov som innførte en ny ekteskapsforståelse, slik at også to av samme kjønn kan gifte seg. KrF stemte samlet imot. Våren 2009 vedtok landsmøtet i KrF enstemmig å ta opp kampen mot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

Da noen etter landsmøtet sådde tvil om Knut Arild Hareides holdning, rykket han ut i DagenMagazinet 15. mai 2009 og skrev «Som leder av KrFs programkomité har jeg hele tiden vært tydelig på at partiets holdning til ekteskapet ligger fast. På landsmøtet var jeg med på et enstemmig vedtak om å arbeide for å gjeninnføre den gamle ekteskapsloven. Det er det jeg står for – og ingenting annet.»

Nå forsvarer den samme Hareide at partiets familiepolitiske talsmann på Stortinget, Geir Bekkevold, har ekteviet partiets lesbiske kommunikasjonssjef til en annen kvinne. Hareide forsikrer at Bekkevold ikke har handlet i strid med partiets program. Et enstemmig sentralstyre har sluttet seg til dette (Hans Fredrik Grøvan var ikke til stede, da han var utenlands).

«Ingenting er endra av KrFs politikk», skrev Hareide i Dagen 14. august, og fortsatte: «Er det eit parti som har stått prinsippfast på politikken om ekteskapet, så er det KrF.» Når den amerikanske presidenten kommer med denne type påstander, rykker massemedia ut og kaller det «fake news». «Fake news» er falske nyheter som villeder publikum i ønsket retning.

Når Hareide ikke får kritikk, tror jeg årsaken er: Alle partier på Stortinget og en samlet norsk dagspresse (Vårt Land inkludert) med unntak av Dagen, har en mer eller mindre kulturliberal agenda. De ser seg tjent med den liberaliseringsprosessen Hareide fronter i KrF. Derfor arresterer de ikke hans misvisende påstander.

Mange har spredt forvirring om KrFs ekteskapssyn. Til Dagen 22.8. sa Karl Johan Hallaråker at KrFs ekteskapssyn er «klokkeklart», og at «Bekkevolds vielse prinsipielt er uproblematisk». Mitt syn er at Bekkevolds handling ikke er i samsvar med KrFs verdigrunnlag. Hallaråker viste til «ideologikapitlet som erstattet bekjennelsesparagrafen» i 2009.

Det Hallaråker antagelig sikter til, skjedde 26. april 2013. Da vedtok KrFs landsmøte med 151 mot 27 stemmer å fjerne bekjennelsesparagrafen som hadde fulgt partiet siden starten. Heretter kan også ikke-troende få verv i partiet. Bekjennelsesparagrafen ble erstattet av to formålsparagrafer som lyder slik:

«§ 1. KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter.

§ 2. Alle tillitsvalgte og folkevalgte er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i § 1.»

Jeg har mange ganger påpekt (sist i Dagen 14.8.) at en kjønnslikegyldig ekteskapsforståelse er i strid både med Bibelen og den kristne kulturarven. Den europeiske menneskerettsdomstolen har så sent som 9. juni 2016 enstemmig slått fast at «menneskerettene forankrer den tradisjonelle forståelsen av ekteskapet, nemlig livsfellesskapet mellom en mann og en kvinne».

Den nye kjønnslikegyldige ekteskapsforståelsen – som KrF i praksis har sluttet seg til – er noe som progressive land forsøker å presse inn på andre land idet de underslår dette faktum. Vi er vitne til en postmoderne form for kulturimperialisme, der det er viktig å gi begreper et nytt innhold for å få mennesker til å tenke i pakt med kulturliberalismens ideologi.

Jeg har bedt Hareide om å imøtegå min påstand om at KrF med sitt nye ekteskapssyn er kommet i konflikt med partiets verdigrunnlag og den forpliktelse som § 2 legger på alle tillitsvalgte og folkevalgte. Hverken han eller noen andre ledere i KrF har gitt noe svar.

I KrFs gjeldende ideologikapittel står bare denne ene setningen om ekteskapet: «Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskap i samfunnet.» Dette er en konstatering som knapt noe politisk parti vil benekte.

Her står intet om at KrF vil kjempe for å bevare eller prioritere denne ordningen. Den er formulert slik at den ikke er til hinder for at KrF kan si ja til ekteskap mellom to av samme kjønn. Slik har da også Hareide og sentralstyret åpenbart både ønsket og tolket setningen.

Hva så med partiprogrammet? Det inneholder også en del uforpliktende konstateringer før vi kan lese: «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og og stabil ramme rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv.

KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barns og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform.» Her kunne det være mye å kommentere. Skal alle slags samlivsvalg respekteres? Bigami, polygami?

Jeg kan ikke se at noen av formuleringene i partiprogrammet hindrer KrF i å si ja til ekteskap mellom to av samme kjønn. Det har da også Hareide og sentralstyret gjort.

Min konklusjon er at det liberale ekteskapssynet som er innført i KrF, er i strid med partiets lovfestede verdigrunnlag som forplikter alle tillitsvalgte og folkevalgte. Samtidig har partiet skaffet seg grunnlag for å innføre det liberale synet gjennom de formuleringene som er valgt i ideologikapitlet og partiprogrammet.

Denne selvmotsigelsen avspeiler en ideologisk krise i partiet. Det er dessuten tydelig at KrFs nye ekteskapsforståelse er innført gjennom lojalitetskrav, fortielse og dobbeltkommunikasjon. Dette har skapt mye forvirring og frustrasjon. Mange tradisjonelle KrF-velgere føler seg ført bak lyset.

La meg avslutte med å rette søkelyset mot uttrykket «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne». Hva betyr «løfte frem»? I et partiprogram må vi vente at programposter skal gi seg utslag i konkrete forslag. Vil KrF prioritere dem som lever i denne samlivsordningen, juridisk, økonomisk eller på annen måte? Ellers blir «løfte frem» bare et tomt valgløfte.

Jeg vil utfordre Hareide. I Norge i dag arrangeres det en rekke Skeive dager og Pride-parader. Her er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» en hovedarrangør. Her blir ikke ekteskapet mellom mann og kvinne løftet fram. Aksjonene bygger på en radikal kjønnsideologi der alle typer kjønnsuttrykk, seksuell atferd og samliv betraktes som sidestilte, normale og etisk høyverdige.

Denne ideologien er i ferd med å infiltrere politikk, lovverk, medier, barnehager og skoler. Jeg antar at KrF forkaster denne ideologien, og spør Hareide: Når KrF vil løfte fram ekteskapet mellom mann og kvinne, innebærer da dette at partiet tar avstand fra den ideologien som Skeive dager og Pride-parader fremmer, slik at han offentlig vil be partiets tillitsvalgte og velgere om å avstå fra å delta på slike arrangementer?