Teistisk evolusjon strider mot Skriften!

Author picture

lørdag 10. februar 2018

dagensdebatt

All ære til ID-tilhengerne for deres utrettelige kamp mot løgnen om at lovmessigheter og tilfeldigheter kan forklare livet i dets ufattelige kompleksitet og mangfoldighet; men det er ikke først og fremst vitenskapelige argumenter som gjør at evolusjonslæren ikke kan aksepteres av sanne kristne, men det forholdet at den strider mot Skriften!

Takk til Kjell J. Tveter for innlegget «Teistisk evolusjon» (Dagen 7/2), der han omtaler en nylig utgitt bok med tittelen «Theistic evolution», redigert af filosofiprofessor J.P. Moreland og med 25 bidragsytere. Ifølge bokomtalen på amazon.com er disse bidragsyterne «highly credentialed scientists, philosophers, and theologians from Europe and North America».


Boken «imøtegår teistisk evolusjon med vitenskapelige, filosofiske og teologiske argumenter», skriver Tveter, og dette svarer til hva som står i nevnte bokomtale på amazon.com: «this volume provides the most comprehensive critique of theistic evolution yet produced. It documents evidential, logical, and theological problems with theistic evolution, opening the door to scientific and theological alternatives—making the book essential reading for understanding this worldview-shaping issue». Så Tveters avsluttende anbefaling til «kristne akademikere» i Norge om å «vurdere å kjøpe denne boken» er så absolutt på sin plass!


Avslutningsvis skriver Tveter imidlertid også: «Siden den omtalte boken også behandler teologi og filosofi, føler jeg det nødvendig å presisere at det er naturvitenskapelige fakta som er bestemmende for om man kan akseptere eller avvise evolusjon. Hvis naturalistisk makroevolusjon ikke kan bevises, burde det være umulig for kristne å tro på teorien». Her tar Tveter etter min oppfattelse grunnleggende feil, for det avgjørende for oss som kristne kan aldri være hva vitenskapen sier, men hva Skriften sier!


Skriften sier for eksempel klart at «Adam ble skapt først, deretter Eva» (1. Tim. 2:13). Dette strider imot påstanden om at «vi har felles opprinnelse med de store aper» (jf. sitat av Francis Collins i innlegget til Tveter), og alene på dette grunnlaget må en sann kristen nødvendigvis forkaste evolusjonslæren.


Et annet eksempel kunne være sitatet fra profeten Jesaja i Matt. 12:20 om Messias’ handlemåte: «Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier.» Jesu handlemåte er med andre ord båret av kjærlighet og barmhjertighet med oss arme syndere. Hvordan skulle han da i sin skapelse av livet på jorden kunne ha anvendt seg av en slik ubarmhjertig og grusom metode som den naturlige utvelgelse av de best egnede innebærer?


Noe annet er, at forholdene på jorden etter syndefallet endret seg så dramatisk, at den naturlige utvelgelse av de best egnede var en uunngåelig konsekvens. Men i Guds opprinnelige skapelse var det ikke behov for en slik mekanisme, for dér var alt «overmåte godt» (1. Mos. 1:31), og ingen dyr eller mennesker åt hverandre (jf. 1. Mos. 1:29-30 og 9:3-5; sml. Jes. 11:6-9 og 65:25).


All ære til ID-tilhengerne – inkludert Tveter – for deres utrettelige kamp mot makroevolusjonsløgnen om at lovmessigheter og tilfeldigheter kan forklare livet i dets ufattelige kompleksitet og mangfoldighet; men som kristne må vi avvise evolusjonslæren ikke først og fremst fordi den strider mot vitenskapen, men fordi den strider mot Skriften!