Pinsevenners Tåkeprat

Author picture

torsdag 31. mai 2018

Dette innlegget er en respons på "Ikke å handle er «å handle» …"

dagensdebatt

En oppfølger av forrige deling

Som jeg sa i forrige deling; «Det er en konsekvent taushet fra ledelsen, utallige bestilte artikler om å «sitte stille i båten» til medlemmer og når den såkalte «Refleksjongruppen» uttaler seg så er det tåkete.»

Jeg gikk igjennom noen av de siste uttalelser på http://www.pinsebevegelsen.no/rad-og-utvalg/meglingsradet-1.html i går.

Og her er et utvalg:

Trosgrunnlaget- Åndens dåp – kortfattet
Tungetale som tegn

«Tungetalen er vanligvis det første tegn på erfaringen av Åndens dåp. Men også andre av Åndens gaver, nevnt i 1 Kor 12,4-11, kan være et tegn på denne erfaringen. Samtidig tror vi at tungetalen til egen oppbyggelse er en gave som alle troende kan motta (1 Kor 14).»

Dette er å tåkelegge en lære som sier at det er nettopp tungetale som er tegnet på ånds-dåp. Det har alltid vært læren. Legg merke til hvilke formuleringer de har nå.

Skilsmisse og gjengifte
5. Praktiske utfordringer

“Den enkelte må, ut fra Guds ord og sin samvittighet, finne ut hvordan han skal forholde seg til skilsmisse- og gjengifteproblematikken. Uansett holdning, vil det by på noen utfordringer. De som ikke tillater gjengifte i noen tilfeller, står i fare for å forby noe Gud har tillatt. De som bidrar til gjengifte, står i fare for å tillate noe Gud har forbudt. Den sistnevnte holdningen er kanskje den største utfordringen i vår tid.»

Det som de står for her er «ja takk begge deler». Vi vil ha kaka og spise den samtidig. Vi vil ikke ta stilling. Den enkelte får gjøre det. «Vi vet ikke» er det de sier. Etter flere års studier er det dette de kommer frem til. Hvordan skal de kunne lære andre?

Redegjørelse og drøftelser
Utdyping av «Veiledning om likekjønnede ekteskap og økumenikk».

«Når det gjelder samarbeid med andre kirker, står vi sammen med dem som fremholder det syn kirken gjennom 2000 år har hatt på ekteskapet. Anliggendet med Teologisk refleksjonsgruppes anbefaling vedrørende preken- og gudstjenestefelleskap er å unngå at deltakelse i økumeniske sammenhenger gir støtte til eller legitimerer et annet bibel- og ekteskapssyn. Men det hindrer ikke samarbeid på andre områder lokalt og nasjonalt. Norske pinsemenigheter er selvstendige menigheter, derfor er ansvaret for håndteringen opp til det lokale lederskap.»

Det er som Egil Svartdahl, som etter å ha blitt presset fra skanse til skanse på dette området, nå sier; «Jeg kan ikke dra vranglærekortet mot en som har den samme trosbekjennelse som meg» (kanskje ikke ordrett, men noe i den retning). Dette med trosbekjennelse og læren om treenighet er jo Pinsebevegelsens forsvar for å samarbeide med både Lutheranere og Katolikker. Nå får de jo et problem med Lutheranere ved sin uttalelse over. Men de finner nok noen unnskyldninger for å dele talerstol med dem og det de finner for godt. Glem ikke hvem de delte talerstol med på Sommerfestivalen i 2015!

Redegjørelse og drøftelser
Veiledning fra Teologisk refleksjonsgruppe til landets pinsemenigheter

«Vi vil derfor anbefale ikke å ha preken- eller gudstjenestefellesskap med dem som hevder et synspunkt som på en slik måte fratar Bibelen dens autoritet. Preken- og gudstjenestefellesskap vil i en slik sammenheng bidra til å bagatellisere viktigheten av det lærepunktet det her er tale om. Det dreier seg om et spørsmål av en helt annen fundamental betydning enn de læremessige forskjeller som tidligere har vært aktuelle i forbindelse med fellesmøter og annet gudstjenestelig samarbeid som Pinsebevegelsen i Norge har deltatt i.

Det er problematisk for oss at Den norske kirke nå aksepterer at det er rom for to ulike syn på likekjønnet ekteskap. Men når det gjelder gudstjeneste- og prekenfellesskap, mener vi likevel at det er riktig å skjelne mellom dem som godtar likekjønnet ekteskap og de som står fast på et bibelsk syn på ekteskapet.”

Igjen ser vi at man bruker denne tåkete unnvikende stilen. Man kan jo nesten ikke greie bedre om man prøver i fem år (som de nærmeste har brukt på dette) å få til en mer unnvikende tekst. Her er mitt spørsmål: Godkjenner dere like kjønnet ekteskap? JA/NEI – Kan man samarbeide med de som aksepterer like kjønnet ekteskap? JA/NEI. Vi snakker ikke om hva som er “problematisk” for dere.
Jeg vet ikke hvordan det er med den enkelte leser, men for meg er det at det er «problematisk» at jeg kan gjøre det, selv om jeg ikke liker det.

Pinsebevegelsen har havnet i denne suppa av to grunner. Det er de samme grunnen som de brukte i sin lobbyvirksomhet for å få et ja til å skrote det gamle Frikirkerådet til fordel for et medlemskap i den nye Norges Kristne Råd. De økumeniske brødrenes kupp på Predikantkonferansen i 2006.

· Vi vil ikke stå alene

· Vi vil ikke bli kalt en sekt

Som ledelsen i den største Pinsemenigheten sa til meg i et møte om saken. «Vi er ikke enig med mange praksiser og lærer i den Katolske Kirke, men vi vil likevel samarbeide med dem» - Det er det samme de sier i dag. Vi er ikke enig med DNK, men vi vil likevel samarbeide med dem. Det finnes ikke noe mer hyklersk en dette.