Naturfaget i skolen, - et livssynsfag

Author picture

tirsdag 10. april 2018

dagensdebatt

Gi meg én god grunn til at naturfaget ikke skal redegjøre overfor elevene om dets premisser og begrensninger, - én god grunn hvorfor faget ikke skal inneholde et slikt minstemål av faglig integritet!

Naturvitenskapen kan bare undersøke og si noe om det som befinner seg innenfor sitt domene, dvs innenfor den fysiske verden, - vårt univers av tid og rom. Den har imidlertid forlengst funnet ut at Universet har en begynnelse, og at verden derfor kan ha sin årsak i noe eller noen som er utenfor eller over den. Det er med andre ord fullt mulig å argumentere for at det er rasjonelt å tro på Gud. Det er også, vitenskapelig sett, fullt mulig at denne eventuelle «Noen» er virksom i vår verden i dag.

Likevel presenteres naturfaget i skolen og all annen offentlig utdannelse, innenfor en ramme av det naturalistiske verdensbildet, - dvs innenfor et livssyn der alt som eksisterer, er den fysiske verden. Og at alt derfor i prinsippet kan undersøkes og ultimo gis forklaring på, av vitenskapen. Mennesket blir redusert til et dyr og intet annet, og religiøs tro blir per definisjon overtro, noe irrasjonelt. Alle historier med overnaturlige elementer blir kategorisk avvist som myter og eventyr, og den religiøse eleven blir, på grunn av alt dette, automatisk framstilt som litt enfoldig og dum. (Så handler da også mange mobbehistorier fra skolen, nettopp om dette.)

Elevene gis med andre ord det inntrykket at det derfor er naturvitenskapensom til syvende og sist kan gi de objektive, sanne og rasjonelle svarene på alle ting i tilværelsen. Men dermed har faget også fått et skjult læringsinnhold: Det indoktrinerer i realiteten elevene i det naturalistiske livssynet. Naturfaget fungerer som et indoktrinerende livssynsfag!

Og siden det i tillegg er blitt et livssynsfag, så svikter det i realiteten noe av sin oppgave, - å gi elevene en helhetlig og objektiv, vitenskapelig forståelse av den verden vi lever i. For det må jo også innebefatte å gi elevene en forståelse av denne verdens begrensninger, - at den kanskje bare er et svært avgrenset domene av virkeligheten! Det er rett og slett uredelig av faget at det ikke redegjør overfor elevene om verdens, og dermed også naturvitenskapens, begrensninger. At den framstiller det som om vitenskapens domene, vår fysiske verden, - og dermed vitenskapens betraktninger og konklusjoner, - er mer absolutte, enn det de er.

I skolens læreplan står det dessuten at et av kompetansemålene etter 10. klasse, er at elevene skal kunne “reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap». Men dette må jo være et tverrfaglig prosjekt! Krle sin undervisning om religioner og livssyn er ikke alene tilstrekkelig. Vitenskapsfaget må gjøre sin del av jobben. Elevene vil generelt ikke kunne få en sann kompetanse til slik refleksjon hvis de ikke også forstår den fysiske verdens og vitenskapens begrensninger, - at de ikke er absolutte, - og at vitenskapen selv åpner opp for at det kan finnes noe mer enn det fysiske.

Jeg kritiserer med andre ord dagens naturfag i skolen for to ting:

- For det første at den fysiske verden og naturvitenskapen blir framstilt som absolutte, og at faget dermed i realiteten i det skjulte indoktrinerer elevene i et naturalistisk livssyn. Det har med fagets redelighet og integritet å gjøre, når det ikke tydelig redegjøres overfor elevene om fagets mulige begrensninger mht å beskrive tilværelsen.
- For det andre at faget ikke inkluderes i det kompetansemålet som er gitt i læreplanen, - å gi elevene kompetanse til å reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. Snarere fungerer faget motarbeidende til et slikt kompetansemål: En indoktrinert elev har ingen egentlig evne til slik refleksjon.

Det er derfor nødvendig at det spesifiseres i læreplanen at naturfaget også skal gi elevene en tydelig forståelse av fagets premisser og begrensninger. Og at elevene skal få en klar forståelse av at den fysiske verden ikke er absolutt, og at heller ikke naturvitenskapen derfor er det. Og at det godt kan finnes noe mer enn denne fysiske verden. Det er viktig at naturfaget formidler en helhetlig og objektiv, forståelse av den fysiske verden, - vitenskapelig sett.

For det finnes ingen grunn for at faget ikke skal gjøre det. Det har som sagt tvert imot med fagets redelighet og integritet å gjøre.