Les dette og se om du kjenner deg igjen

Author picture

torsdag 5. oktober 2017

dagensdebatt

«Kardemommeby evangelium» som går på at: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil»

«Be nice gospel» - Eller «vær snill og grei evangelium»

Eller «Kardemommeby evangelium» som går på at:

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil»

Dette falske evangelium som i korthet og grusomhet kan oppsummeres med at Jesus «bærer over med synd» - «at det ikke finnes noen krav»

Det er to korte faktasetninger som faller dagens menighet tungt for øre.

«Husk at satan jobber på overtid med å få kristendomen godtatt av verden og alle andre religioner».

«Husk at “menigheten” som vi kjenner den i dag vil en dag ta dyrets merke».

1 Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: 2 La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. 3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. 4 Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. 5 Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? 6 Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8 Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. 2Tess 2:1-12

Altså det kommer et STORT frafall før Jesus kommer tilbake.

Likeledes;

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:24

Vi vil her prøve å utdype dette snikende falske «be nice» evangelium som kommer fra «Emerging church» - «den fremstormende nye menigheten» - og advare mot dette. Slik at de som kjenner seg igjen har en mulighet til å komme seg ut av disse menigheter.

La oss først få si at ALLE menigheter er mer eller mindre fanget opp i dette. Også på verdensbasis. Det begynte med at man laget såkalte søkervennlige møter. David Wilkerson har en grei oppsummering av dette sludderet hvis du ønsker å sette deg inn i dette først. Søk på YouTube.

Det neste som ble introdusert var å inkludere ALLE gjennom såkalt økumene. Enhet – en falsk sådan. Parallelt med dette ble det forkynt et falskt nådes-evangelium hvor da det mer eller mindre tilslørt ble sagt at Jesus bærer over med synd, eller «la oss overlate dette til Jesus». Altså hvis for eksempel noen levde i hor så skulle vi overse dette – eller ikke advare om du vil – fordi Jesus ville da håndtere dette. Ja det vil Han en dag, men da er det jo for sent for den enkelte synder.

SÅ i dag er det nesten umulig å ikke gå på et møte hvor deler av dette blir forkynt. I mange menigheter blir denne læren forkynt helt ut til det flyter over av vantro. Det er fristende å begynne å nevne navn, men i fare for ikke å få med alle lar vi det være. For å si det kort. Det er de menighet som er størst i antall besøkende som er verst. Dette fordi de tiltrekker seg mer og mer mennesker jo mer dette falske evangelium blir forkynt helt ut. Altså de som er flinkest i klassen blir mest besøkt og får mest nye medlemmer. Disse menigheter ligger i de største byene. Da har vi sagt nok til at enhver burde greie å lokalisere de og deres falske ledere og pastorer og eldste.

ALTSÅ; man forkynner i dag at vi må forandre oss slik at vi blir greie og snille. Skriften taler ALLDRI om forandring i forbindelse med det å komme til tro. Kun om en NY FØDSEL. En gjenfødelse. At man må ta liv av sitt ego. At det gamle må dø. Dette er noe helt annet fordi det innebærer omvendelse. Omvendelse blir ikke forkynt i disse menigheter og ikke heller dåp i vann. Det forkynnes heller at man skal la seg overmanne og overbevise av ånden og følge det ånden sider. Dette er da en annen ånd. Søk de opp og sjekk deres sider og visjoner og test om du finner noe om omvendelse …

Dåp i vann blir ikke forkynt av flere grunner. For det første har man godtatt medlemmer som enten er spedbarnsdøpt i den Lutherske «kirke» (den Norske kirke) eller man sier at man ikke trenger å være døpt for å bli medlem. Nå er jo dette med medlemskap i Guds forsamling, på en sekulær måte, kun noe man beholder for å få penger fra staten. De fleste menigheter avslører seg her med å elske disse pengene.

Videre forkynner man at man trenger å gå på møter. Man trenger å gi tiende eller mer. Man må ha en tjeneste og barna må gå på Søndagskolen. Man må være med på alle arrangementer og festivaler og man vår være lojal og lydig mot de eldste og ledere og pastorer. En skjult «sitt stille i båten» holdning er lett å spore sammen med hersketeknikk «light» utgaven. Følger man ikke disse regler er man ikke «frelst» eller «omvendt» og blir frosset ut med baktalelse og/eller kalde skuldre. Utøvelse av kontroll er åpenbar for de som er litt på vakt.

Klanvirksomheten og «åndelig innavl» samt mye vennegiftemål innad i menighet er vanlig slik at klanen blir holdt intakt. Man prøver å være inkluderende, men en «uteligger» skyr stedet som pesten fordi han er ekspert på og avsløre slike falske forsøk på to sekunder. Alt som foregår er kvalmende kopier ev verden og selv sangen er en dårlig kopi av verden. All liker sangen som de kaller lovsang, mens teksten aldri vil konfrontere så mye som en tøddel av hva som trengs for at syndenød og deretter omvendelse skal bli en realitet hos den enkelt. Alt er sekulært med et snev av hva de kaller åndelighet. Man har nattverd for vantro og lystenning for de som vil bli helbredet.

Begynner du å kjenne deg igjen? I så fall er det på tide å komme seg langt bort fra disse «menigheter» som ikke er noen annet enn et avgudstempel. Mye, mye mer kan sies om dette «fenomenet», men vi tror at de fleste har skjønt tegninga og Skriften som omhandler dette. Det er inn i beinmargen og kjøtthjertet trist og vi gråter og den Hellige Ånd er i sorg. Håper det hjelper med bønn, men etter min mening hadde det beste vært en brann.