Barnedåp

Author picture

fredag 29. desember 2017

dagensdebatt

Er det frelse i dåpen? Når blir et menneske ansvarlig for sine valg innfor Gud?

Åpent brev til Kirkelige Myndigheter samt folket/Staten v/ Trosopplæringsmidler:

De som er medlemmer av en organisasjon med makt og myndighet
- som ved valg - må selv ha et hjerteengasjement. Med ståsted på innsiden.
Ellers ødelegges organisasjonen enkelt ved “kupp”/ “usannhet”- eksemplifisert ved det Bibelen kaller Løgnens far. Konsekvens: En himmel kan i så fall aldri bli en realitet.

Barnedåp m/ medlemsrettigheter ved valg kan slik jeg ser det ikke fungere i praks
is.
Gud vil ha en voksen og myndiggjort Brud for sin Sønn.

Virkelighetens verden viser at teologiens forståelse må justeres.

Pakt med sine synder/Døden (Omtalt konkret i Jes 28. 14 ff) ble stredfortredende ført og tatt oppgjør med (ved en testet Hjørnestein på Sion).
I praksis “nullet ut” og Mennesket reposisjonert gjennom Golgataverket.
Back to default posistion.

Guds skaperverk:

Mennesket er skapt i Guds bilde og født som barn inn i hans familie.
Oppdragelses- og Utdanningsløp:

1) Velsignelse - på den 8.dag - med fremoverskuende blikk.
2) Trosopplæring som 12-13 åring, og ungdommens vilje og valg.
3) Moden - informert samtykke - dvs voksendåp ved myndighetsalder. Etter Jesu eget eksempel og utført ved Guds mirakelbarn Døperen Johannes.
Vi ser også hvordan dette speiles og videreføres i Kirkens praktisering av Nattverd:
De to som utdeler den gir hverandre gjensidig Brød og Vin.

Enten må man gå tilbake på Skriftens ord og si at det ikke er Frelse i dåpen; eller så må man klargjøre utgangspunktet:
Gjenreising av den 1.Adams posisjon ved den 2.Adams straff og død.

Johannes tjeneste var av de siste steg i demonstrasjon av Guds utdannelsesløp frem mot myndighetsalder.
Sammen med Jesu egen rettsprosess og død/ oppstandelse, er dette summen av Guds historiske verk fra Noahs dager.
Egentlig også helt tilbake til den 1.Adam, da Gud kledde Adam/ Eva i dyreskinn mens de ennå var i Eden. - Etter det som slik vi kjenner Historien var det første offer for synd.
For å unngå å skulle kunne spise av Livets Tre og måtte leve evig i sine synder, viste Gud de deretter ut av selve Hagen. Eden. Gudsnærværet. Lyset. 1.Mos. 3.22-24.
Gud beskyttet de altså fra et uforgjengelig og evigvarende Helvete.

Kirken kan slik jeg ser det ikke presentere barnebruder for sin Herre og Gud.
Kirken går til grunne ved å la nominelle medlemmer ha stemmerett ved valg og overfor teologisk forståelse.
Uten å være født påny kan man ikke se eller komme inn i Guds rike, sier Jesus selv.


Alle er etter Golgata tilbakeført til å være født inn i verden som Guds Barn; - dette er 1.steg i Nåden. Utført av Gud Far v/ guddommelig handling og ved seg selv - ikledd kjøtt og blod. Gjenløsing av Barnekåret. Arvesynden ble nullstilt åndelig sett.
Dog fortsatt virksom i den fysiske og sjelelige dimensjon. Der kommer hjertets opplæring samt dernest sjelelige, hjerte- og viljestyrte trinnvise og informerte valg inn.
Der kommer også helhetlig frelse inn
- fordi hjertets valg og samsvar mellom ånd, sjel og kropp også er del av frelsen.
Både dennesidig og hinsidig. Biokjemi her samt åndelig der. Tilsist i, på og til en nyskapt jord.


Ytre påført skade trenger mirakelkraft for å bli reposisjonert. Dette skjedde ved Johannes og Jesus i år 0.
Lov og Evangelium som møtes ved hjertets tilslutning v/ Guds Hellige Ånd.