Snorre Valen er stortingsrepre
...
Snorre Valen er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV). Foto: Silje Rognsvåg
Dette mener Sosialistisk Venstreparti
Del
Bort med abortnemnder og ja til livsynssnøytral skole.

Hva får du om du stemmer Sosialistisk Venstreparti? Dagen har gjort et dykk ned i SVs politiske program.

Se også video øverst på siden.

Les også: Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet?

Abort

Utvide retten til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Avskaffe abortnemndene.

Bioteknologi og fosterdiagnostikk

Erstatte fostervannsprøven med NIPT-testen. Nei til reservasjonsrett for fastleger ved aborthenvisning. Ja til eggdonasjon. Nei til surrogati.

Asyl/innvandring

SV vil føre en solidarisk asylpolitikk som sikrer folks rettssikkerhet og følger menneskerettskonvensjonen.

Flyktningkonvensjonen må endres slik at barns rettigheter ivaretas bedre. Det må også på plass en tilleggsprotokoll for klimaflyktninger.

SV ønsker et felles europeisk asyl- og kvotesystem samt et ombud for flyktninger og asylsøkere.

SV vil øke antall kvoteflyktninger til Norge og fjerne krav for familiegjenforening.

Eldreomsorg

Eldreomsorgen må ta hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn. SV vil ta et oppgjør med stoppeklokkeomsorgen og gi eldre selvbestemmelse over eget liv.

SV vil satse på velferdsteknologi, bygge flere sykehjem og styrke hjemmetjenesten.

Aktiv dødshjelp

Nevnes ikke.

Bruk av oljepenger

SV vil endre handlingsregelen for bruk av oljefondet. Det skal brukes mindre penger for å sikre at det varer lengre, men mer penger kan brukes når man må bekjempe arbeidsløshet.

EU/EØS

Nei til medlemsskap i EU. EØS-avtalen må erstattes med avtale som sikrer norsk selvråderett.

Oljeboring i nord

Verne Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen.

Skole

En inkluderende fellesskole. Bekjempe mobbing. Fjerne K-en i KRLE og fjerne krav om «om lag halvparten» kristendom. Livssynsnøytralt og sekulært verdigrunnlag i skolen.

Familie

SV vil redusere fattigdom i barnefamilier ved å øke barnetrygden. Enslige foreldre skal få et ekstra tillegg. Menn må ta mer ansvar hjemme, mener partiet. Barnetrygden skal økes.

SV vil og foreldrepenger til alle foreldre, og gi aktivitetsstøtte og familievikar til dem som trenger det. Foreldrepermisjonen gjøres mer fleksibel og utvides med fire uker mor og fire uker til far/medmor.

Engangsstønad ved fødsel skal erstattes av en minsteytelse. Kontantstøtten skal erstattes av en ventestønad for familier som ikke har fått barnehageplass.

Kirke- og trospolitikk

Sikre god skilsmisse stat/kirke. Kunne nekte statsstøtte om et trossamfunn sprer ekstremisme eller alvorlig sosial kontroll mot kvinner eller skeive. Ta støtten fra trossamfunn som benytter unntaksadgangen i likestillingsloven. Innføre medlemsavgift.

Alkohol

Trekke oljefondet ut av alkoholselskaper. Forebygge alkoholskader. Sterk kontroll av salgssteder.

Bistand

Minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekt skal komme utviklingsland direkte til gode, og ikke inkludere flyktninger i Norge.

Israel/palestinerne

SV støtter palestinsk kamp mot israelsk okkupasjon, samt økonomiske sanksjoner mot Israel.

Les mer i SVs partiprogram.