– Ikke vi som splitter kirken
Del
Åpen folkekirke, 
og Bispemøtet, fastholder 
at likekjønnet vigsel ikke 
er kirkesplittende.

– Ingen kan selvsagt tvinge andre til å mene at vigselssaken ikke er kirkesplittende. Men dersom noen mener alvor av at saken er splittende, vil de vel ta konsekvensene av det. Da kan ikke vi annet enn med sorg konstatere at de velger å gå ut, sier Sturla Stålsett om de som mener at spørsmålet om likekjønnet vigsel er kirkesplittende.

Han går offisielt av som leder av Åpen folkekirke på årsmøtet 6. februar. Sakspapirene ligger nå ute, og i tillegg til valg av nytt styre, tar årsmøtet opp noen av de store og tunge sakene som kommer på Kirkemøtet i april.

Åpen folkekirkes årsmøte vil samtale og diskutere hva de mener om kirkeordning og veivalg, arbeidsgiveransvar og demokratiutvikling i Den norske kirke.

Økumenikk

I sakspapirene er saken «likestilling, likeverd og LHBT i kirken» den saken hvor ordlyden er klarest.

De økumeniske konsekvensene av vigselsliturgi for homofile har vært noe som de konservative i kirken lenge har pekt på som underkommunisert. Åpen folkekirke tar også dette opp, og det er her Stålsett er klar på at de ikke kan la økumenikken vinne over overbevisning.

– Det økumeniske fellesskapet er viktig. Vi trenger hverandre som kirkesamfunn. Men vi kan likevel ikke la være å følge vår overbevisning i viktige etiske og dogmatiske spørsmål kun fordi andre kirker er uenige. Det vil ikke være vi som bryter enheten, sier Sturla Stålsett

– Vi må stå på våre primære standpunkter når vi mener disse er kommet frem i gode prosesser i egen kirke. Så må vi snakke med alle i Kristi fellesskap, og det er mange ting som man kan være uenige om. Men det finnes spørsmål som handler om menneskeverd og likestilling som er viktige og som man ikke kan rokke ved. Jeg mener at dette ikke splitter kirken.

Han mener det er god luthersk ånd å stå sammen om det viktigste, og gi rom for uenighet.

Reservasjon

Etter at Åpen folkekirke vant kirkevalget, og dermed fikk flertall på Kirkemøtet for å innføre vigselsliturgi for likekjønnede, har situasjonen for mindretallet vært flittig diskutert. Åpen folkekirke, både i program og fra deres leder, har vært tydelige på at det skal være rom og rammer for å ikke ville delta i vigsel av likekjønnede par.

– Dere argumenterer ut fra fritaket som ekteskapsloven paragraf 13 gir vigsleren. Hva om myndighetene trekker denne reservasjonen tilbake?

– Det er ingen utsikter til at den ryker. Vårt primære standpunkt er at den anerkjennelse av vigslers rett til ikke å vigsle mot egen samvittighet må bli stående.

– Men det er ikke et teologisk argument?

– Nei. I denne debatten brukes ofte begrepet «velbegrunnet uenighet». Det betyr ikke at alle synspunkter er like riktige, det ville vært en resignasjon. Men man må anerkjenne at den andre part har grunner for sitt standpunkt.

– Men hva hvis paragrafen ryker? Hva vil dere argumentere med da?

– Vårt primærstandpunkt er ikke formal lydighet mot loven. Vårt primære argument er anerkjennelse av samvittighetsgrunner.

Blokk

Åpen folkekirke har som nevnt flertall på Kirkemøtet. Det knytter seg derfor spenning til om de vil opptre som en samlet blokk eller om delegatene valgt på deres program vil stå fritt.

I sakspapirene til årsmøtet er det i saken om ny kirkeordning for Den norske kirke foreslått at delegatene valgt inn til Kirkemøtet skal begrunne sine standpunkter basert på Åpen folkekirkes plattform, program og diskusjon på årsmøte.

Men dette vil variere, sier Stålsett.

– Disse kirkeordningsspørsmålene er store og komplekse. Samtidig henger de forskjellige sakene sammen med hverandre på ulike vis. Vi respekterer at våre delegater er valgt inn på en plattform og et program, men ut fra dette må hver sak ses på underveis. I andre saker vil årsmøtet kunne gi et tydeligere mandat, som for eksempel valgordningen. Der går forslaget til vedtak ut på at Åpen folkekirke tar initiativ for at det blir slutt på indirekte valg til bispedømmerådene, og at forholdstallsvalg blir hovedvalgform.

----------

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider :

Det er løgn fra ende til annen! Selvsagt er det dem som kommer med NY lære som splitter kirken - og selvsagt er dette kirkesplittende. Her er så mye vrangt ute og går at man kunne begynt å gråte, skriver Benjamin Bjørnsen Anda .

Snakk om å snu saken på hodet ! Det er jo han som vil ha endring, skriver Geir Øivind Larsen .

DagensDebatt.no :Les også: