Prest droppet KrF, vil på tinget for De grønne
Del
Da misjonær Tom Sverre Tomren så hvordan klimaendringene skapte flyktninger i Kamerun, bestemte han seg for å bli politiker igjen.

Nå kan han komme på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.

Par­ti­et har reist seg fra usyn­li­ge 0,3 pro­sent opp­slut­ning ved for­ri­ge stor­tings­valg til å snuse på sperre­gren­sen (sa faktaboks) i den siste må­lin­gen som In­Fact har gjort for VG.

Med en opp­slut­ning på 3,8 pro­sent lig­ger Miljø­par­ti­et De Grøn­ne ( MDG ) an til å få to man­da­ter på Stor­tin­get . Bry­ter de den ma­gis­ke sperre­gren­sen på fire pro­sent ut­lø­ses fem-seks dis­trikts­man­da­ter, og par­ti­et kan bli en makt­fak­tor i norsk po­li­tikk.

Hjem­me ved kjøk­ken­bor­det i preste­bo­li­gen på Haus på Os­ter­øy kan sokne­prest og mi­sjo­nær Tom Sver­re Tom­ren knapt tro den siste me­nings­må­lin­gen. Selv top­per han stor­tings­lis­ta til Miljø­par­ti­et De Grøn­ne i Horda­land. I gårs­da­gens me­nings­må­ling er han inne på Stor­tin­get.

- Jeg har vans­ke­lig for å ta det inn. Veks­ten er så enorm. Siden jeg kom inn i par­ti­et for to år siden, har pi­le­ne bare pekt opp­over, sier Tom­ren.

- Hvor­for?

- Par­ti­et trengs i vår tid. Ver­ken Venst­re eller SV har lyk­kes som miljø­par­ti. Begge har prøvd seg med makta og folk hus­ker at de ikke fikk til noe.

- Lands­byer flyt­tet

Den ær­ver­di­ge preste­bo­li­gen er pre­get av kunst fra Ka­me­run. For to år siden kom fa­mi­li­en til­ba­ke fra mi­sjo­nær­tje­nes­te for Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap. Før han reis­te ut som mi­sjo­nær, var han kom­mune­styre­re­pre­sen­tant for Kris­te­lig Folke­par­ti i Me­land.

- Det ble et re­gime­skif­te i KrF. Jeg var sli­ten av å bli brukt som gal­lions­fi­gur for miljø i valg­kam­pen, når jeg viss­te at miljø­sa­ker ville bli stemt ned på fyl­kes­års­mø­tet.

Han sa fra til le­del­sen og meld­te seg ut. I Ka­me­run opp­lev­de på nært hold hvor­dan kli­ma­kri­sen pre­get det afri­kans­ke kon­ti­nen­tet.

- Lands­byer ble flyt­tet på grunn av tørke. Po­pu­la­sjo­ner av dyr ble ut­ryd­det.

Like store som Ap

MDG ville ha ham med på laget. Han tak­ket ja på te­le­fon fra Ka­me­run.

- Jeg tror vi på sikt kan bli like store som Ar­bei­der­par­ti­et .

- Hvor­for?

- Vi tref­fer vår tids ut­ford­ring. I Tysk­land sier nå 25 pro­sent av vel­ger­ne at de kan tenke seg å stem­me De Grøn­ne . Vi ut­ford­rer ster­ke­re og ster­ke­re på et om­rå­de hvor andre parti har for­spilt sin rolle.

- Hvil­ken tids­ho­ri­sont har du når du tror MDG kan bli stør­re enn Ar­bei­der­par­ti­et?

- I min leve­tid. Det vil ta en ge­ne­ra­sjon.

Vil ikke velge

Par­ti­et har ikke valgt mel­lom den bor­ger­li­ge eller den rødgrøn­ne siden i norsk po­li­tikk.

- Hvor­for ikke?

- Det vik­tigs­te er å endre norsk miljø­po­li­tikk. For meg er det helt like­gyl­dig om det er Erna eller Jens som blir stats­mi­nis­ter. De vil gi inn­trykk av at det er store for­skjel­ler mel­lom dem, men i miljø­po­li­tik­ken er de mi­ni­ma­le.

En vippe­po­si­sjon ville vært «fan­tas­tisk», sier miljø­pres­ten.

- Da kunne vi vært kom­pro­miss­løs i de store miljø­spørs­må­le­ne og kaste re­gje­rin­ger som ikke hol­der løf­ter, sier Tom­ren. Par­ti­et ville krevd at olje­fritt Lo­fo­ten, stopp i vi­de­re olje­ut­vin­ning i Ba­rents­ha­vet og vi­de­re ut­byg­ging av olje­in­du­stri­en. I ste­det skul­le olje­kom­pe­tan­sen sik­tes mot å ut­vik­le nye energi­kil­der som hav­vind­møl­ler og det skal pro­du­se­res mer mat i Norge.

Tvi­ler på bølge

Valg­fors­ker Frank Aare­brot ute­luk­ker ikke at MDG høyst uven­tet kan få et par re­pre­sen­tan­ter på Stor­tin­get, men noen bølge av ut­jev­nings­man­da­ter tror han neppe vil ma­te­ria­li­se­re seg.

Han viser til at både SV og Venst­re er sterkt pro­fi­ler­te miljø­par­ti­er.

- Men de er bun­det til hver sin mast, for å si det slik, og de føler nok med all mulig grunn at MDG er en reell trus­sel. Det er ty­de­lig at både Trine Skei Gran­de og Bård Vegar Sol­hjell har litt pa­nikk, sier Aare­brot til NTB.

Han tror ikke det er rea­lis­tisk, men skjøn­ner at Miljø­par­ti­er har en drøm om jevne blok­ker på Stor­tin­get og MDG på vip­pen.

- Miljø­kam­pen i et stør­re per­spek­tiv kan imid­ler­tid tape på dette. Hvis pri­sen for at MDG kom­mer inn på Stor­tin­get blir at SV og Venst­re kan­skje fal­ler under sperre­gren­sen, vil det sam­le­de an­tall miljø­for­kjem­pe­re falle dra­ma­tisk, sier Aare­brot.

samfunn,stortinget,minstemme2013,tom sverre tomren,kamerun,mdg,sperregrensen,venstre,klima,ap,prest,misjon,politikk,innenriks,krf,sv