Vil presse Høyre til å bryte reservasjonsavtale
Del
Ap og SV vil tvinge Høyre-representanter til å innrømme at de er mot at fastleger kan nekte henvisning til abort.

Nå blir det åpen hø­ring om re­ser­va­sjons­rett i Stor­tin­get 5. de­sem­ber.

- Vi vil kjøre et løp i Stor­tin­get for å gjøre det så vans­ke­lig som mulig for Høyre å bruke parti­pis­ken, sier SV -le­der Audun Lys­bak­ken til NRK .

Åpen hø­ring

Det er mot­stand blant en­kel­te av Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tan­ter om å gi leger an­led­ning til å re­ser­ve­re seg. Re­gje­rings­par­ti­ene inn­gikk en av­ta­le med KrF om at fast­le­ger skal få mu­lig­het til å re­ser­ve­re seg i saker som hand­ler om liv eller død. Av­ta­len ble en­stem­mig god­kjent i Høy­res stor­tings­grup­pe.

Sam­men med Ar­bei­der­par­ti­ets Tor­geir Micael­sen har Lys­bak­ken nå fått Helse- og om­sorgs­ko­mitéen på Stor­tin­get til å holde en åpen hø­ring, som blir al­le­re­de neste tors­dag. Og i ja­nu­ar håper de å få SVs for­slag om å ikke ut­vi­de re­ser­va­sjons­ret­ten til vo­te­ring i Stor­tin­get.

Punk­tet om re­ser­va­sjons­mu­lig­het er det enes­te i sam­ar­beids­av­ta­len som ikke er sig­nert av Venst­re. Venst­res leder Trine Skei Gran­de har tid­li­ge­re sagt til Dagen at de vil stem­me mot re­ser­va­sjons­rett i Stor­tin­get.

Har fler­tall

Tid­li­ge­re har Høyre hatt tra­di­sjon for å la sine re­pre­sen­tan­ter stem­me som de vil i så­kal­te sam­vit­tig­hets­sa­ker, men denne gan­gen har parti­le­del­sen vars­let at de folke­valg­te ikke blir fri­stilt. Hvis alle i Høyre , Frp og KrF stem­mer for re­ser­va­sjons­rett, har for­sla­get fler­tall.

- En en­stem­mig stor­tings­grup­pe står bak av­ta­len med Frp og KrF, sier Tone Trøen (H).

DAGEN

samfunn,audun lysbakken,politikk,innenriks,sv,abort,høyre,stortinget,reservasjonsrett,tone trøen,ap,hoyre,torgeir micaelsen