Vil ha væpnede vakter på fly mellom Oslo og Tel Aviv
Del
Det is­ra­els­ke fly­sel­ska­pet Arkia har søkt norske myndigheter om få ha bevæpnede vakter ombord.

Samferdselsdepartementet vurderer nå om norske myndigheter skal tillate utenlandske flyselskap å benytte bevæpnede vakter om bord. Det be­kref­ter stats­sek­re­tær John-Rag­nar Aar­set (H) i de­par­te­men­tet over­for NRK . Han øns­ker ikke å kom­men­te­re saken yt­ter­li­ge­re.

Det is­ra­els­ke fly­sel­ska­pet Arkia har ak­tua­li­sert spørs­må­let. Sel­ska­pet har bedt om å få bruke be­væp­ne­de vak­ter på char­ter­pre­ge­de flyg­nin­ger mel­lom Oslo og Tel Aviv i som­mer.

- Man bør hel­ler være sikre på at det ikke fin­nes våpen i flyet enn å pøse på med flere, sier Lars Arne Vest­fos­sen, som har an­svar for sik­ker­hets­spørs­mål i Norsk Fly­ger­for­bund.

Tid­li­ge­re luft­farts­di­rek­tør og SAS-pi­lot Otto Lagar­hus er ikke over­ras­ket over at sel­ska­pet vil ha be­væp­ne­de vak­ter.

- Det er mye opp­merk­som­het om Is­rael, men det er også andre de­sti­na­sjo­ner der det er like ak­tu­elt å bruke slike vak­ter. Hvis det er et uro­lig hjør­ne av ver­den, at lan­det er ter­ro­r­ut­satt eller sik­ker­hets­kon­trol­len i et land ikke får seks stjer­ner, kan det være ak­tu­elt å fly med egen vakt, mener han.

(©NTB)