Vil ha prester og imamer inn i skolen
Del
Etterlyser mer kunnskap om religion.

- Jeg fant tre-fire feil om islam i mine barns skolebøker, sa Mohammad Azeem, hovedimam ved Bergen moské, under en debatt om «det livssynssåpne samfunn».

- Hvis en lærer som er kris­ten eller har annen re­li­gion gir barna feil in­for­ma­sjon om islam, kom­mer de til oss og spør hvem som har rett. Er det sko­len eller dere? sa Azeem.

Han tok ordet under de­bat­ten og fore­slo å er­stat­te det nors­ke RLE-fa­get med en helt ny mo­dell.

- Når barna skal lære om kris­ten­dom, kan pres­ten komme på besøk. Når de skal lære om islam, kan en re­pre­sen­tant fra mos­ke­en komme til sko­len med det sanne bilde om hva islam sier.

Besøk, ikke un­der­vis­ning

Han fikk ikke støt­te fra Val­gerd Svar­stad Haug­land til for­slaget om at re­li­giø­se le­de­re skal over­ta re­li­gions­un­der­vis­nin­gen i sko­len.

- Det som fore­går på sko­len, skal læ­rer­ne og sko­len ta hånd om. Men sko­len bør legge opp til å be­sø­ke mos­ke­er, sy­na­go­ger og ulike tros­sam­funn slik at de kan for­mid­le til ele­ve­ne sitt syn på sin re­li­gion. Jeg synes ikke at vi skal åpne for at alle de ulike re­li­gio­ne­ne skal inn i sko­len og un­der­vi­se. Det blir vans­ke­lig å få til. Un­der­vis­nin­gen skal fore­gå av pe­da­go­ger etter god­kjen­te lære­bø­ker. Men et sam­ar­beid og besøk er vik­tig, sa Svar­stad Haug­land.

Også styre­med­lem Tanveer Ahmed i Ber­gen moské etter­lys­te mer kunn­skap hos re­li­gions­læ­re­re.

- Vi ser klare tegn på at kom­pe­tan­sen er svek­ket, sa Ahmed.

- Fremstilt som barnehistorie

På spørs­mål fra Dagen for­kla­rer Azeem at han blant annet rea­ge­rer på frem­stil­ling i lære­bo­ken om at pro­fe­ten Mu­hammeds him­mel­rei­se ble gjort på en hest med vin­ger.

- Islam blir frem­stilt som om det bare er en barne­his­to­rie, sier Azeem.

Debatten i Bergen mandag kveld var i regi av Bergen og Hordaland KrF, og var en oppfølging av det regjeringsnedsatte Stålsett-utvalgets utredning om ny tro- og livssynspolitikk i Norge.

DAGEN

samfunn,mohammad azeem,undervisning,skole,krf,islam,innenriks,kristendom,religion,imam,prest,moske,kunnskap,bergen,prester,moské,imamer,valgerd svarstad haugland,rle,religionsundervisning,tanveer ahmed