Vil fortsette fredsforhandlingene
Del
Is­ra­els­ke og pa­le­stins­ke freds­for­hand­le­re hadde ons­dag kveld et fem timer langt møte i Je­ru­sa­lem, og de var enige om å fort­set­te sam­ta­le­ne i løpet av få dager da de skil­tes ved mid­natt.

Iføl­ge den is­ra­els­ke avi­sen Haa­retz var det ingen ame­ri­kans­ke di­plo­ma­ter til stede under ons­da­gens møte, til tross for at for­hand­lin­ge­ne kom i stand etter et ini­tia­tiv fra USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry.

Ikke til stede

Iføl­ge is­ra­els­ke tje­neste­menn vil USAs freds­mek­ler Mar­tin Indyk bli ori­en­tert om inn­hol­det i sam­ta­le­ne, og han kan komme til å være på plass når de møtes igjen i løpet av neste uke, tro­lig i Je­ri­ko eller Ramal­lah på Vest­bred­den.

Begge sider valg­te ons­dag å holde en lav pro­fil, og det var ingen fo­to­gra­fer til stede under sam­ta­le­ne. Det ble hel­ler ikke gitt noen ut­ta­lel­ser til medie­ne etter møtet.

Bo­set­nin­ger

Bare noen timer før sam­ta­le­ne be­gyn­te, sa den is­ra­els­ke bo­lig­mi­nis­te­ren Uri Ariel at Is­rael vil bygge flere tusen nye bo­li­ger i bo­set­nin­ge­ne på Vest­bred­den .

I til­legg til å være mi­nis­ter, er Ariel nest­le­der i par­ti­et Jø­disk hjem, som er sterkt imot opp­ret­tel­sen av en pa­le­stinsk stat. Tid­li­ge­re denne uken god­kjen­te is­ra­els­ke myn­dig­he­ter byg­ging av over 2.000 nye bo­li­ger i bo­set­nin­ge­ne.

Is­ra­els om­strid­te bygge­virk­som­het var en vik­tig årsak til at den for­ri­ge run­den med freds­sam­ta­ler mel­lom Is­rael og pa­le­sti­ner­ne brøt sam­men i 2010.

(©NTB)