Oslo 20120521. Abortmotstander
...
Oslo 20120521. Abortmotstander og tidligere prest Ludvig Nessa demonstrerte i dag utenfor stortinget mot at kirke og stat skilles. Han hadde med seg blant annet pinsevenner. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix
Vil «kaste» Nessa ut av landet
Del
Hverken bedehusbenken eller hytten til Ludvig Nessa kan godkjennes som fast bosted i Folkeregisteret. Nå kan han risikere å bli registrert som utvandret fra Norge.

Mange kjen­ner Lud­vig Nessa som abort­ak­ti­vist og ek­sil­prest. Mind­re kjent er det kan­skje at han har vært re­gist­rert som «ute­lig­ger» siden han ble kas­tet ut av preste­bo­li­gen sin i 1991.

- Jeg nek­tet å melde flyt­ting den gang, og de re­gist­rer­te meg som per­son uten fast bo­sted, altså en ute­lig­ger, for­tel­ler Nessa som i dag veks­ler mel­lom å sove på bede­hu­set Kar­mel i Fred­rik­stad, og hyt­ten i Sarps­borg.

For­ri­ge uke mot­tok han imid­ler­tid brev fra Skatt­eta­ten med tit­te­len «For­hånds­var­sel om ut­vand­ring».

Siden Skatt­eta­ten ikke har re­gist­rert ham med fast bo­sted vil de nå re­gist­re­re ham som ut­vand­ret av lan­det.

Han kan imid­ler­tid stan­se pro­ses­sen ved å gjøre rede for bo­for­hol­de­ne sine innen 14 dager.

- Og dette kom­mer fra Skatt­eta­ten som har mot­tatt skatt og av­gif­ter fra meg i alle disse årene. Dess­uten send­te de jo bre­vet til min kor­rek­te post­adres­se på bede­hu­set, sier Nessa som ikke har sær­lig sans for Skatt­eta­tens fram­gangs­måte.

- Jeg synes det er utro­lig frekt, og opp­le­ver det som stat­lig mob­bing, sier Nessa - som har adres­sert sitt svar­brev til «By­rå­krati­trol­let», siden bre­vet han mot­tok var uten noen saks­be­hand­ler.

Stolt ute­lig­ger

Bre­vet, som Nessa har pub­li­sert på sin Face­bo­ok-pro­fil , viser til en ru­ti­ne for per­soner som ikke er re­gist­rert med fast bo­sted. Disse skal etter to år reg­nes som ut­vand­ret der­som det er lite sann­syn­lig at de opp­hol­der seg i lan­det.

Nessa må enten melde flyt­ting eller gi annen til­bake­mel­ding som gjør at han kan fort­set­te å stå som per­son uten fast bo­sted.

- Jeg vet jo ikke om det går an å bo på et bede­hus, men det er der jeg har min post­adres­se i dag. Min «re­gel­mes­si­ge døgn­hvi­le» inn­tar jeg enten her eller på hyt­ten i Sarps­borg. Men det er jo ikke lov å ha hytte som fast bopel hel­ler, så jeg må bare håpe at sva­ret jeg har sendt til Skatte­eta­ten er godt nok, sier Nessa - som ikke leg­ger skjul på at han gjer­ne skul­le sett at retts­sa­ken han aldri fikk ble en rea­li­tet.

- Men jeg tror ikke de er dum­me­re i by­rå­kra­ti­et enn at de kom­mer til å fort­satt re­gist­re­re meg som ute­lig­ger. Selv har jeg vært litt stolt av å anse meg som en av ute­lig­ger­ne i byen.

- Frekt

Nessa stil­ler spørs­mål ved at Skatt­eta­ten valg­te å sende det han kal­ler et «usig­nert brev med var­sel om ut­kas­tel­se», og at fris­ten var på bare 14 dager.

- Der­som jeg hadde vært en tur til Vest­lan­det i denne pe­rio­den ville jeg jo vært kas­tet ut av lan­det når jeg kom til­ba­ke, sier han tørt.

I et svar til Skatte­eta­ten som Nessa skrev i går for­kla­rer han at han vir­ker som ek­sil­prest i Fred­rik­stad, og at han har post­adres­se på et bede­hus i byen. Han peker dess­uten på at bre­vet fra Skatte­eta­ten er adres­sert til dette bede­hu­set, og at eta­ten der­med ikke kan ha vært helt ukjent med Nes­sas opp­holds­sted.

- Hvor­dan opp­lev­des det å få et slikt brev, Nessa?

- Jeg synes det var skik­ke­lig frekt, og opp­le­ver det som stat­lig mob­bing. Her har jeg hver bi­di­ge måned be­talt skatt og av­gif­ter i alle disse årene, så får jeg et slikt brev fra Skatte­eta­ten. Jeg er jo ikke den mest ano­ny­me per­sonen i lan­det hel­ler.

- Dette er ikke måten å gjøre det på, sier Nessa, som spø­ker med at han nå reg­nes i klas­se med en viss be­rømt Mul­la som også er for­søkt flyt­tet ut av lan­det.

Det lyk­tes ikke Dagen å komme i kon­takt med Skatt Øst tirs­dag etter­mid­dag.

samfunn,abort,kristenliv,innenriks,prest,skatteetaten,ludvig nessa,uteligger,abortmotstander,bedehuset karmel,byråkrati,folkeregisteret