Vikernes: - Skammet meg over å være norsk
Del
Den nors­ke høyre­eks­tre­mis­ten Varg Vi­ker­nes skri­ver at han er po­si­tivt over­ras­ket over det frans­ke po­li­ti­et. Sam­ti­dig opp­lev­de han tirs­da­gens på­gri­pel­se som dra­ma­tisk.

Fre­dag kveld la Vi­ker­nes ut sin egen be­ret­ning om på­gri­pel­sen av ham selv og kona på blog­gen Thu­lean Per­s­pec­ti­ve .

- Jeg viss­te at det ikke fan­tes noen grunn til å sikte meg for ter­ro­ris­me, men jeg hadde li­ke­vel er­fa­rin­ge­ne med norsk po­li­ti friskt i minne. Ville også fransk po­li­ti fab­rik­ke­re be­vi­ser, ville også de lyve og plan­te be­vi­ser, skri­ver han.

- Jeg viss­te ikke og var der­for be­kym­ret, med­gir Vi­ker­nes.

- Frank­ri­ke er an­ner­le­des

Han skri­ver vi­de­re at han li­ke­vel ble po­si­tivt over­ras­ket, og at det frans­ke po­li­ti­et gjor­de job­ben sin uten å finne på usak­lig­he­ter.

- Wow. Frank­ri­ke er vir­ke­lig an­ner­le­des. Jeg skam­met meg over å være norsk, leg­ger han til.

Fransk po­li­ti mis­tenk­te paret for å plan­leg­ge ter­ror, men fra­falt se­ne­re an­kla­gen. Kona ble løs­latt ons­dag kveld, mens Vi­ker­nes ble løs­latt tors­dag kveld.

Vi­ker­nes må imid­ler­tid møte i ret­ten i Paris, an­kla­get for å ha spredt rase­hat på in­ter­nett.

Vi­ker­nes ble i 1994 dømt til 21 års feng­sel for dra­pet på band­kol­le­ga Øy­stein Aar­seth, og for å ha stif­tet tre kirke­bran­ner i Norge. Han ble se­ne­re også dømt til yt­ter­li­ge­re 14 må­ne­ders feng­sel for å ha flyk­tet under en per­mi­sjon og kap­ret en bil.

På sin egen blogg for­tel­ler han hvor­dan han våk­net av at po­li­ti­et stor­met gårds­hu­set i Sa­lon-la-Tour ved dag­gry tirs­dag.

Over­ga seg

- Da de stor­met inn så jeg hel­dig­vis straks at det var po­li­ti, så jeg grep ikke til for­svars­mid­ler, men hevet i ste­det hen­de­ne over hodet, for­tel­ler Vi­ker­nes.

- Etter tre eks­plo­sjo­ner (som se­ne­re viste se å ha vært skudd), og mye knu­sing av glass og dør­kar­mer, tok de seg inn, skri­ver han vi­de­re.

- Min gra­vi­de kone, som fort­satt ikke var klar over at det fak­tisk var po­li­ti­et, for­søk­te å be­skyt­te den yngs­te søn­nen vår. Hun for­tal­te meg se­ne­re at hun var i ferd med å gripe til Brow­ning-rif­len sin da hun for­sto av min re­ak­sjon at det var po­li­ti­et, skri­ver han vi­de­re.

An­sik­tet ned

Vi­ker­nes for­tel­ler vi­de­re at han ble lagt på sen­gen med an­sik­tet ned og iført hånd­jern.

- Til min store over­ras­kel­se på­grep de også min gra­vi­de kone og på­før­te henne hånd­jern, noe som sjok­ker­te meg og førte til at den yngs­te søn­nen vår ble sit­ten­de der uten mo­rens be­skyt­tel­se.

- Hel­dig­vis var svi­ger­mor der og kunne ta seg av barna, skri­ver han vi­de­re.

Tok be­slag

Iføl­ge Vi­ker­nes gjen­nom­gikk po­liti­fol­ke­ne huset og tok med seg bøker, PC-er, hard­dis­ker og minne­pin­ner.

Po­li­ti­et be­slag­la også tre sa­long­ge­vær, en dob­belt­lø­pet hagle, et luft­ge­vær, to soft­gun-rif­ler, jakt­kni­ver, dol­ker, sverd og to spyd, sam­men med am­mu­ni­sjon og ma­ga­si­ner til våp­ne­ne, for­tel­ler han vi­de­re.

- De fant også kvit­te­rin­ge­ne for alle rif­le­ne og am­mu­ni­sjo­nen, samt konas til­la­tel­ser til å eie dem, skri­ver han.

Selv om svi­ger­mo­ren tok seg av barna, var det iføl­ge Vi­ker­nes en skrekk­ar­tet opp­le­vel­se for dem å se moren iført hånd­jern og med blø­den­de nese.

samfunn,hagler,frankrike,innenriks,utenriks,politi,terrorisme,norge,internett,norsk,paris,løslatt,pågrepet,retten,tiltalt,nettet,norsk politi,drapsdømt,rømte,geværer,kniver,varg vikernes,salon-la-tour,kirkebranner,øystein aarseth,høyreekstremist,thulean perspective,fabrikkere beviser,løgn,fransk politi,rasehat,rifler