Vedgår feilinformasjon om terroristlønn
Del
Stortinget har fått «upresis» informasjon om hvor vidt Norge finansierer terrorister i israelske fengsler, innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.

LES OGSÅ:  Frp mener Norge bør true pa­le­sti­ner­ne med penge­stans

- Dette sam­sva­rer ikke helt med sva­re­ne Stor­tin­get har fått tid­li­ge­re. Da har det vært ty­de­lig at nors­ke kro­ner ikke har gått til løn­nin­ger til ter­ro­ris­ter som soner dom­mer, eller til deres fa­mi­li­er, sier An­ders Anund­sen (Frp).

Han er leder i Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mité.

Kris­te­lig Folke­par­ti har flere gan­ger stilt spørs­mål til om nors­ke bi­stands­pen­ger går til pa­le­stins­ke ter­ro­ris­ter i is­ra­els­ke fengs­ler.

- Det er uhel­dig

Man­dag svar­te uten­riks­mi­nis­te­ren i et brev , som svar på spørs­mål fra både KrF-re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad og kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en.

Der kom­mer det fram at UD nylig har fått opp­lys­nin­ger som viser at «for­skjel­le­ne i både be­hovs­prø­ving og ka­na­ler for støt­te er stør­re og mer om­fat­ten­de enn det vi har gått ut fra iføl­ge de tid­li­ge­re opp­lys­nin­ger vi mot­tok fra PA.»

- Det er uhel­dig at den in­for­ma­sjon som først ble for­mid­let til Stor­tin­get, som altså var ba­sert på opp­lys­nin­ger inn­hen­tet fra PA på det tids­punkt, i etter­tid er upre­sis, skri­ver Barth Eide.

- Kan ha fi­nan­siert ter­ro­ris­ter

Kon­troll- og konstitusjonsko­mi­te­en be­hand­ler sva­ret fra Barth Eide tirs­dag. Komitéleder Anund­sen er ikke for­nøyd med sva­ret fra stats­rå­den.

- Uten­riks­mi­nis­te­ren inn­røm­mer her at tid­li­ge­re in­for­ma­sjon vi har fått ikke bare var upre­sis, men man­gel­full og mis­vi­sen­de. Jeg tror dette skjed­de fordi UD ikke gikk dypt nok i spørs­må­let, men vi­dere­for­mid­let in­for­ma­sjon fra Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten, sier Rop­stad.

Anund­sen peker på at uten­riks­mi­nis­te­ren langt på vei be­kref­ter at nors­ke pen­ger kan bli brukt til å fi­nan­siere livs­opp­hold til ter­ror­døm­te fan­ger.

- I så fall mener jeg at det er uak­sep­ta­belt, og at det må være gjen­stand for po­li­tisk opp­følg­ning.

Du bør også lese at Norge tok bombeoppdrag i Libya som var for politisk sensitive for våre allierte .

UD sen­der brev til pa­le­sti­ner­ne

De­par­te­men­tet vil nå sende et brev til Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten (PA) sam­men med Stor­bri­tan­nia, for å få flere de­tal­jer om hvor­dan pa­le­sti­ner­ne bru­ker penge­støt­ten fra gi­ver­lan­de­ne.

Fram til nå har Uten­riks­de­par­te­men­tet opp­lyst Stor­tin­get om at den di­rek­te støt­ten til pa­le­sti­ner­ne dek­ker fan­gens kan­tine­ut­gif­ter og so­sial­stø­nad til fan­gers fa­mi­li­er.

Det er ba­sert på opp­lys­nin­ger fra PA, som også ble gjen­tatt da nors­ke re­pre­sen­tan­ter møtte stats­mi­nis­ter Fayyad for­ri­ge uke.

- Løn­ner al­vor­lig kri­mi­na­li­tet

Iføl­ge UD sit­ter rundt 4600 pa­le­sti­ne­re fengs­let etter dom i mi­li­tær­dom­stol i Is­rael. Blant dem stein­kas­ten­de mindre­åri­ge, Ha­mas-folke­valg­te, og lang­tids­fan­ger som har be­gått ter­ror­hand­lin­ger.

Opp­lys­nin­ger NRK kom med i fe­bru­ar viser imid­ler­tid at støt­ten fra Norge til disse fan­ge­ne øker med leng­den på straf­fen, og start­be­lø­pet er 2300 kro­ner i må­ne­den.

Iføl­ge pa­le­stins­ke medi­er får fan­ger som sit­ter inne mer enn 30 år får opp­til 18.000 nors­ke kro­ner hver måned.

- Alt­for sent

Anund­sen set­ter spørs­måls­tegn ved hvil­ket kunn­skaps­grunn­lag de­par­te­men­tet har hatt når de har svart Stor­tin­get om saken tid­li­ge­re.

- Gjør man ingen un­der­sø­kel­ser, er det et pro­blem. Vi må for­hol­de oss til at opp­lys­nin­ger fra de­par­te­men­tet er rik­ti­ge. Det er po­si­tivt at saken skal un­der­sø­kes nær­me­re sam­men med de bri­tis­ke myn­dig­he­te­ne, men det er alt­for sent. UD burde tatt tak i dette for lenge siden. Fram­for å se på dette som en reell pro­blem­stil­ling har de skjø­vet saken under et teppe, sier Anund­sen.

Rop­stad for­ven­ter at UD går grun­dig inn i ut­be­ta­lin­ge­ne til pa­le­stins­ke fan­ger som er dømt for ter­ror.

- Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten viser en dob­belt­mo­ral når de of­fi­si­elt tar av­stand fra ter­ror, men i prak­sis be­løn­ner ter­ro­ris­me, sier han.

LES OGSÅ:  Frp mener Norge bør true pa­le­sti­ner­ne med penge­stans

Dagen

samfunn,terrorist,terroristlønn,palestinsk,palestinere,palestina,palestinsk selvstyremyndighet