Bait-un-Nasr Mosken på Furuset
...
Bait-un-Nasr Mosken på Furuset i Oslo. Illustrasjonsbilde: Audun Braastad / NTB scanpix
Vanskelig å få drosje under fredagsbønnen
Del
Alvorlige syke pasienter rammes, opplyser Oslo universitetssykehus.

Hver fre­dag må mange syke­hus­pa­si­en­ter vente fordi Oslos dro­sje­sjå­fø­rer prio­ri­te­rer fre­dags­bønn, skri­ver VG .

May Britt Bjør­gum, leder ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus' av­de­ling for pa­si­ent­rei­ser, be­kref­ter over­for VG at syke­hu­se­ne i Oslo og Akers­hus i åre­vis har slitt under fre­dags­bøn­nen. Da er det vans­ke­lig å komme i kon­takt med mange av Oslo-om­rå­dets mus­lims­ke sjå­fø­rer.

- Jeg synes ikke vi skal legge skjul på at det har vært en ut­ford­ring. Det stem­mer at vi mel­lom 13 og 15 på fre­da­ger opp­le­ver at det er vans­ke­lig å få tak i nok dro­sjer til våre pa­si­en­ter, sier Bjør­gum.

Ut­ford­rin­ger

Pro­ble­met med å skaf­fe dro­sje ram­mer, iføl­ge syke­hu­set, al­vor­lig syke. Pa­si­en­ter som frak­tes til og fra syke­hu­set ut­gjør en be­ty­de­lig aktør for dro­sje­næ­rin­gen. I Oslo og Akers­hus fore­tas hele 700.000 pa­si­ent­rei­ser årlig.

LES OGSÅ: Mistet flyet fordi drosjesjåføren skulle be

- Ri­si­ko­en er at de ikke rek­ker timen sin. Og det er klart at al­vor­li­ge syke pa­si­en­ter vil være en del av pa­si­ent­strøm­men som ram­mes. Dia­lyse­pa­si­en­ter ram­mes for ek­sem­pel av disse for­sin­kel­se­ne, sier av­de­lings­le­de­ren.

- Det som li­ke­vel er vik­tig å un­der­stre­ke, er at vi nå opp­le­ver at det går bedre. Vi har jevn­lig møter med trans­por­tø­re­ne. Både de og vi er klar over si­tua­sjo­nen, men begge er opp­tatt av å finne løs­nin­ger sam­men, sier Bjør­gum. (©NTB)