USA sender soldater til Sør-Sudan
Del
USA har sendt rundt 45 sol­da­ter til Sør-Su­dan på grunn av den svært spen­te si­tua­sjo­nen i lan­det. Sol­da­te­ne skal be­skyt­te ame­ri­kans­ke bor­ge­re i lan­det, opp­ly­ser Det hvite hus tors­dag kveld.

Pre­si­dent Ba­rack Obama sier Sør-Su­dan nå «står ved stu­pet». Han ber inn­sten­dig om at volds­hand­lin­ge­ne stan­ser, og at det ar­bei­des mot en for­soning.

- Vol­den ri­si­ke­rer å kaste Sør-Su­dan til­ba­ke til en mørk for­tid, sier Obama.

I et brev til Kon­gres­sen ori­en­te­rer Obama de folke­valg­te om at sol­da­te­ne vil bli væ­ren­de i Sør-Su­dan til det ikke len­ger er bruk for dem.

Eks­per­ter fryk­ter Sør-Su­dan, ver­dens yngs­te stat, nå står over­for en bor­ger­krig

Tid­li­ge­re tors­dag opp­lys­te In­dias FN-ut­sen­ding at tre in­dis­ke sol­da­ter i FNs freds­be­va­ren­de styr­ke i Sør-Su­dan ble drept i et an­grep på en FN-base. De tre in­dis­ke sol­da­te­ne og en si­vi­list ble tid­li­ge­re tors­dag meldt sav­net etter at en FN-base i Akobo ble an­gre­pet av væp­ne­de menn.

Inn­tren­ger­ne tok seg inn i basen etter at si­vi­le hadde søkt til­flukt der.

Kan spre seg

Fre­dag mor­gen flyr FN-he­li­kopt­re for å hente mi­li­tært og si­vilt per­so­nell som har vært ut­satt for an­gre­pet. Den nors­ke obers­ten Pet­ter Lin­dqvist, som er stabs­sjef for FNs for­svars­ho­ved­kvar­ter i Sør-Su­dan, skal lede ope­ra­sjo­nen for å hente ut de som er i basen i Akobo.

- Dette kan spre seg til andre deler av lan­det, sær­lig til Jong­lei, som er gjen­stand for gans­ke be­ty­de­li­ge kam­per. Det er be­kym­rings­fullt at det er en viss spred­ning. Før var uro­lig­he­te­ne be­gren­set til SPLA-ho­ved­kvar­te­re­ne og in­ternt i de mi­li­tæ­re styr­ke­ne. Nå kan si­vi­le bli ram­met i stør­re grad, sier Fra­fjord John­son, FNs spe­sial­ut­sen­ding i Sør-Su­dan.

Meget kre­ven­de

FN-ut­sen­din­gen for­sø­ker å skape dia­log mel­lom par­te­ne. Inn­til tors­dag hadde til sam­men 30.000 si­vi­le søkt til­flukt i tre FN-ba­ser i lan­det.

- Det er en meget kre­ven­de si­tua­sjon å hånd­te­re fordi FNs freds­be­va­ren­de styr­ker ikke er satt opp for å drive hu­ma­ni­tæ­re ope­ra­sjo­ner. Vårt man­dat er knyt­tet til å be­skyt­te si­vi­le, men ikke å holde dem i lang tid i baser. Fre­dag er de hos oss på sjet­te dagen, sier Fra­fjord John­son.

Kupp­for­søk

Den siste uroen ble ut­løst da pre­si­dent Salva Kiir sa at den tid­li­ge­re vise­pre­si­den­ten Riek Machar, som ble av­satt i som­mer, hadde for­søkt et stats­kupp. Kiir og Machar er le­de­re for Sør-Su­dans to størs­te et­nis­ke grup­per, din­ka­ene og nuer­ne.

- Jeg har bedt re­gje­rings­par­ti­et SPLM og hæren om å fjer­ne pre­si­dent Salva Kiir fra mak­ten, sa Machar til ra­dio­sta­sjo­nen RFI tors­dag.

Han la til at han kun er in­ter­es­sert i å delta i sam­ta­ler som drei­er seg om Kiirs av­gang, skri­ver ny­hets­by­rå­et AFP.