USA er forberedt på å angripe Syria
Del
Syria sier at USA i så fall setter Midtøsten «i flammer».

 USAs for­svars­mi­nis­ter Chuck Hagel be­kref­ter at han er for­be­redt på alle even­tua­li­te­ter når det gjel­der Syria. Syria sier at USA i så fall set­ter Midt­østen «i flam­mer».

Hagel gjen­tok i Kuala Lum­pur i Ma­lay­sia søn­dag alle for­be­hold om at USA fort­satt inn­hen­ter data og bevis når det gjel­der det som skal ha vært et gass­an­grep uten­for Da­mas­kus ons­dag i uken som gikk.

Men han be­mer­ket også at det ame­ri­kans­ke for­sva­ret er klar til å gjen­nom­føre det pre­si­dent Ba­rack Obama måtte be­stem­me seg for. Ma­rine­styr­ke­ne i Mid­del­ha­vet om­plas­se­res for å gi pre­si­dent Obama de mu­lig­he­te­ne han even­tu­elt måtte tren­ge.

- Vi er for­be­redt

- Pre­si­dent Obama har bedt for­svars­de­par­te­men­tet for­be­re­de mu­lig­he­ter av en­hver type. Vi har gjort det, og vi er for­be­redt på å gjen­nom­føre hvil­ke som helst av dem, hvis han be­stem­mer seg for det, sa Hagel på en presse­kon­fe­ran­se i Kuala Lum­pur.

- Vi og våre al­li­er­te fort­set­ter å vur­de­re etter­ret­nings­ma­te­ria­let og de­tal­je­ne i det som gjel­der bruk av kje­mis­ke våpen, til­føy­de han.

Ha­gels uke­lan­ge tur i Asia pre­ges i stor grad av kri­sen i Syria.

- En ild­kule

Sy­rias in­for­ma­sjons­mi­nis­ter Omran Zoabi sa søn­dag at ingen ame­ri­kansk mi­li­tær ak­sjon vil bli noen «pik­nik».

- USAs mi­li­tæ­re in­ter­ven­sjon vil få meget al­vor­li­ge føl­ger og en ild­kule vil sette Midt­østen i flam­mer, sa mi­nis­te­ren til det sy­ris­ke stat­li­ge ny­hets­by­rå­et SANA.

Han sa sam­ti­dig at Syria ikke vil til­la­te in­spek­sjo­ner fra FNs vå­pen­in­spek­tø­rer som stri­der mot na­sjo­nal su­ve­re­ni­tet. Og han an­ty­det at in­spek­tø­re­ne ikke vil få lov til å be­sø­ke ste­det der det på­ståt­te gass­an­gre­pet skjed­de ons­dag fordi ste­det ikke står på den lis­ten FN og Syria tid­li­ge­re er blitt enige om.

Te­le­fon­sam­ta­ler

Uten­riks­mi­nis­ter John Kerry har de siste da­ge­ne hatt sam­ta­ler med en lang rekke kol­le­ger i andre land. Blant dem er Sy­rias uten­riks­mi­nis­ter, som han snak­ket med tors­dag om gass­an­gre­pet, opp­ly­ser en ame­ri­kansk re­gje­rings­re­pre­sen­tant.

- Det var for å klar­gjø­re at hvis det er som de hev­der at Sy­rias re­gje­ring ikke har noe å skju­le, burde de ha gitt øye­blik­ke­lig og uhind­ret ad­gang til ste­det fram­for å fort­set­te å an­gri­pe det be­rør­te om­rå­det for å blok­ke­re ad­gan­gen og øde­leg­ge bevis, sier den ame­ri­kans­ke re­pre­sen­tan­ten.

Lør­dag hadde Kerry sam­ta­ler med uten­riks­mi­nist­re­ne i Jor­dan, Tyr­kia og Sau­di-Ara­bia. Han snak­ket også med le­de­ren av Den ara­bis­ke liga.

- I alle sam­ta­le­ne un­der­stre­ket mi­nis­te­ren vik­tig­he­ten av å få opp­klart fakta raskt og un­der­stre­ket al­vo­ret i en­hver bruk av kje­mis­ke våpen, sier tals­man­nen som snak­ket mot løfte om å få være ano­nym.

Leger Uten Gren­ser

Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen Leger Uten Gren­ser opp­lys­te lør­dag kveld at den har be­hand­let 3.600 sy­re­re for sym­pto­mer på nerve­gass­for­gift­ning og har re­gist­rert 355 døde. Of­re­ne er be­hand­let for så­kal­te nev­ro­tok­sis­ke sym­pto­mer, opp­lys­te or­ga­ni­sa­sjo­nen i en rap­port på sine hjemme­si­der.

Nev­ro­tok­sis­ke stof­fer gjør skade på nerve­sys­tem og hjer­ne.

Of­re­ne ble tatt imot på tre for­skjel­li­ge syke­hus i Da­mas­kus-om­rå­det ons­dag mor­gen. Det an­gi­ve­li­ge gass­an­gre­pet i dette om­rå­det skjed­de natt til ons­dag.

- Leger Uten Gren­ser kan ikke vi­ten­ska­pe­lig be­kref­te år­sa­ken til disse sym­pto­me­ne, eller slå fast hvem som er an­svar­li­ge for an­gre­pet, sa lege Bart Jans­sens i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Ikke ved­tak

Ba­rack Obama kalte sam­men sine råd­gi­ve­re lør­dag for å drøf­te til­tak mot Syria etter mel­din­ge­ne om an­grep med kje­mis­ke våpen. Men det ble ikke gjort noe ved­tak.

Pre­si­den­tens nær­mes­te po­li­tis­ke og mi­li­tæ­re råd­gi­ve­re ga ham en liste over mu­li­ge re­ak­sjons­må­ter mot Sy­rias an­gi­ve­li­ge bruk av kje­mis­ke våpen.

Men det enes­te kon­kre­te som kom ut av møtet, var en er­klæ­ring der det heter at USA skal fort­set­te å samle inn opp­lys­nin­ger for å stad­fes­te hva som har hendt.

Han hadde også en te­le­fon­sam­ta­le med den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren David Ca­me­ron der de to var enige om at bruk av kje­mis­ke våpen burde ut­lø­se en al­vor­lig re­spons fra det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn. Men det enes­te kon­kre­te de to ble enige om, var å ut­tryk­ke dyp be­kym­ring og å fort­set­te å råd­føre seg med hver­and­re.

Obama har vært svært mot­vil­lig til å bli dratt inn i bor­ger­kri­gen i Syria, som han har kalt et sek­te­risk, kom­plekst pro­blem. Men han sa også for et år siden at bruk av kje­mis­ke våpen ville være en rød linje for USA. (©NTB)